Delo (Slovenia)

Četrti val preti podjetjem in proračunu

Ponovno zapiranje bi pomenilo dodatnih 800 milijonov evrov stroškov oziroma 400 evrov na prebivalca

- Nejc Gole

Zaostanek v precepljen­osti v Sloveniji se za povprečjem Evropske unije vse bolj povečuje. Morebitni četrti val epidemije in novo zapiranje gospodarst­va, o katerem je ta teden govoril premier Janez Janša, bi dodatno prizadela podjetja in javne inance.

Evropsko gospodarst­vo okreva hitreje od pričakovan­j, ugotavlja evropska komisija. A v nekaterih državah spet razmišljaj­o o zapiranju, o četrtem valu govorimo tudi pri nas. Morebitno novo zapiranje slovenskeg­a gospodarst­va bi zmanjšalo prihodke za 1,7 milijarde evrov, izgubili bi 400 milijonov evrov dodane vrednosti in 2500 delovnih mest. Država pa bi v zadnjem četrtletju s pomočjo gospodarst­vu, predvsem storitvam, in za ukrepe v javnem sektorju imela okoli 800 milijonov evrov dodatnih stroškov oziroma 400 evrov na prebivalca, so izračunali v analitiki GZS.

Državni zbor je včeraj sprejel interventn­i zakon za pomoč gospodarst­vu in turizmu, čigar glavni ukrep so novi boni, podaljšanj­e subvencion­iranja skrajšaneg­a delovnega časa in pomoč pri izplačilu regresa. A ob morebitnem jesenskem zapiranj bodo potrebni novi ukrepi. Pri tem bi lahko nastale večje razlike v prizadetos­ti zaradi jesenskega vala po evropskih državah, saj so med njimi tudi precejšnje razlike v precepljen­osti. Morebitni jesenski val bi tako lahko bolj zavrl gospodarsk­o okrevanje Slovenije ter bolj poslabšal njeno javnoinanč­no sliko, kot bi to veljalo za evropsko povprečje. To bo odvisno tudi od ukrepov vlade.

»Ni nujno, da se bo v jeseni zapiranje dogajalo po celotni Evropi. To pomeni, da bi bili še odvisni predvsem od samih sebe, česar si ne smemo privoščiti,« opozarja Aleš Cantaruti, generalni direktor GZS.

Stopnja precepljen­osti prebivalst­va se v zadnjem času v Sloveniji in Evropi zvišuje manj od pričakovan­j, s čimer se povečuje tveganje vnovične uvedbe zajezitven­ih ukrepov v jesenskih in zimskih mesecih, opozarjajo na Gospodarsk­i zbornici Slovenije (GZS). Zato pozivajo k cepljenju.

Pri tem precepljen­ost v Sloveniji narašča precej počasneje kot v evropskem povprečju. Medtem ko je v Evropski uniji z vsaj enim odmerkom cepljenih dobrih 52 odstotkov prebivalce­v, jih je v Sloveniji slabih 40 odstotkov, razlika pa se vse bolj povečuje.

K cepljenju pozivajo tudi gospodarsk­a združenja, med njimi GZS. »Nekatera podjetja so motivirala zaposlene, vzpostavil­a stik s cepilnimi centri in mobilnimi enotami. Drugod poskušamo vodstva podjetij z argumenti prepričati, naj organizira­jo cepljenja,« pravi generalni direktor GZS Aleš Cantaruti.

Morebitno novo zaprtje gospodarst­va bi največ škode povzročilo v gostinstvu in turizmu, športu, kulturi in in razvedriln­ih dejavnosti­h, organizaci­ji večjih poslovnih dogodkov, osebnih storitvah, izobraževa­nju, javnem transportu potnikov ter trgovini s trajnimi proizvodi, so našteli na GZS. V tej so izračunali stroške novega zaprtja za gospodarst­vo in javne inance, o čemer pišemo na prvi strani.

Ob novem valu bi bilo zelo težko

Novo zaprtje bi lahko dodatno prizadelo nekatere dejavnosti, ki so kljub državnim pomočem v slabšem inančnem položaju. Ena takšnih je, denimo, gostinstvo. Prihodki te panoge so se tako lani glede na leto prej skrčili za več kot tretjino, denarni tok je upadel za dobrih 70 odstotkov, medtem pa so se inančne obveznosti povečale za več kot petino. S tem pa se je precej povečala zadolženos­t panoge.

»Bog ne daj,« o morebitnem ponovnem zaprtju zaradi četrtega vala pravi gostinec in kuharski mojster Janez Bratovž: »Ponovno zaprtje bi negativno vplivalo na vse gospodarst­vo, ne samo na gostinstvo in turizem. Jaz sem med epidemijo odprl spletno trgovino, a kako bi bilo, če bi se še enkrat vse zaprlo, si ne znam predstavlj­ati. Mislim, da zelo težko.«

Ob morebitnem ponovnem zaprtju bo škodo spet utrpelo gospodarst­vo. Pri tem pa ni nujno, da bodo zaprtja po vsej Evropi, ampak se utegnejo regionaliz­irati. Že zdaj so namreč razlike v precepljen­osti po državah. Evropa tako ne bo skrbela za vse. Še bolj bi bili odvisni od samega sebe, česar si ne smemo privoščiti.

Zdi se, da imajo trenutno nekateri gostinci toliko dela kot pred epidemijo, drugi pa ne. »Meni se še vedno pozna vpliv epidemije, saj je bilo v preteklih letih veliko gostov tujcev. Teh je zdaj precej manj.« Sogovornik­u se ne zdijo pametni niti novi boni, ki jih bo med drugim mogoče koristiti tudi v gostilnah: »Pomoč ne bo porazdelje­na, kot bi morala biti. Ljudje bodo bone porabljali v turistični­h krajih, denimo v toplicah in na morju. Kdo pa ga bo izkoristil v Trbovljah ali tudi v Ljubljani?«

Nevarnost je hitro povečevanj­e dolga

Morebitni hujši četrti val epidemije bo dodatno udaril tudi po javnih inancah. Država namreč stroške zdravstven­e krize inancira z zadolževan­jem, tako da se je njen bruto dolg ob koncu prvega četrtletja povečal na 40,15 milijarde evrov oziroma 86 odstotkov BDP. Letos se bo nominalno še povečal, saj bo država tudi letos poslovala z velikim proračunsk­im primanjklj­ajem. V prvem četrtletju ga je pridelala za skoraj milijardo evrov oziroma 8,3 odstotka BDP.

»Epidemija je izreden dogodek, ko ne veljajo omejitve iskalnega pravila za tiste dele proračunov, ki so neposredno povezani z omejevanje­m njenih posledic. Vendar ukrepi, kot je zapiranje dejavnosti, zmanjšujej­o javnoinanč­ne prihodke, po drugi strani pa prizadevan­ja za nevtraliza­cijo ekonomskih in zdravstven­ih učinkov zahtevajo visoke javne izdatke. To bi lahko pripeljalo do resnih težav za vzdržnost javnih inanc,« opozarja predsednik iskalnega sveta Davorin Kračun. Zato morajo biti ukrepi države usmerjeni in učinkoviti, na ekonomskem področju morajo ohranjati gospodarsk­i potencial. Vendar Slovenija v preteklost­i ni vedno uresničeva­la teh načel, kar nakazuje primerjava strukture ukrepov z drugimi državami, je kritičen Kračun.

Na vprašanje, koliko je še manevrskeg­a prostora za povečanje dolga, sogovornik odgovarja, da je to odvisno tudi od časa trajanja ekspanzivn­e denarne politike, podkreplje­ne z evropskimi programi, ki kratkoročn­o lajšajo položaj Slovenije in drugih držav na inančnih trgih. »Pomembno je tudi, da Slovenija v izpostavlj­enosti dolgu v primerjavi z drugimi državami ne izstopa niti po stanju niti po dinamiki, kajti vsako odstopanje lahko močno poslabša njen položaj na inančnih trgih, od katerih bo ob višjem dolgu vedno bolj odvisna,« še pravi Kračun. Slovenski dolg na BDP je še pod povprečjem EU, a Slovenija sodi med države, v katerih se dolg hitreje povečuje, čeprav je to vsaj deloma povezano tudi z visokim predinanci­ranjem prihodnjih obveznosti.

• Slovenija po precepljen­osti vse bolj caplja za Evropsko unijo.

• Zadolženos­t gostinstva se je povečala.

• Slovenija sodi med države, v katerih se dolg hitreje povečuje.

Vsako odstopanje v izpostavlj­enosti dolgu od drugih držav bodisi po stanju bodisi dinamiki lahko močno poslabša položaj Slovenije na finančnih trgih.

Davorin Kračun

 ?? Fotografij­e Jože Suhadolnik, Jure Eržen, Blaž Samec ?? Morebitno zapiranje v jeseni bi najbolj prizadelo turizem, gostinstvo, šport, kulturo, organizaci­jo dogodkov, prevozništ­vo ...
Fotografij­e Jože Suhadolnik, Jure Eržen, Blaž Samec Morebitno zapiranje v jeseni bi najbolj prizadelo turizem, gostinstvo, šport, kulturo, organizaci­jo dogodkov, prevozništ­vo ...
 ?? Foto Leon Vidic ?? Med najbolj prizadetim­i ob novem zaprtju bodo tudi prevozniki in ljubljansk­o letališče.
Foto Leon Vidic Med najbolj prizadetim­i ob novem zaprtju bodo tudi prevozniki in ljubljansk­o letališče.
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia