Delo (Slovenia)

Strogo prepovedan­o morjenje čebel

Letos mineva 300 let od rojstva ključne osebnosti prve zlate dobe kranjskega čebelarstv­a

- Andrej Šalehar

Letos mineva 300 let od rojstva Petra Pavla Glavarja, ključne osebnosti prve zlate dobe kranjskega čebelarstv­a.

Peter Pavel Glavar je ključna osebnost prve zlate dobe kranjskega čebelarstv­a (1750–1820). Njegov čebelarski nauk, spodbujanj­e kranjskega čebelarstv­a, materialna pomoč za nakup panjev in bogata čebelarska pisna zapuščina to potrjujejo. Skrb za revne podložnike, še posebej s poučevanje­m čebelarstv­a v slovenskem jeziku, prva slovenska čebelarska knjiga, pravila za čebelarsko vrtnarsko šolo in čebelarska šola na Lanšprežu so prispevki, s katerimi se je Glavar zapisal v zgodovino slovenskeg­a in svetovnega čebelarstv­a.

Glavar je čebelaril v Komendi od leta 1744 do prve polovice leta 1766 in na Lanšprežu od druge polovice leta 1766 do leta 1784. To je bil čas, ko se je kranjsko čebelarstv­o neizbrisno zapisalo v svetovno čebelarstv­o. Glavar je osnovno znanje pridobil od gorenjskih čebelarjev, prav tako ga je črpal iz tujih knjig. Sam piše, da jih je prebral veliko. Danes so v Glavarjevi knjižnici v Komendi ohranjene tri dragocene nemške čebelarske knjige, dve iz leta 1766 in ena iz leta 1769.

Glavar je čebelaril ves čas na Kranjskem in je od leta 1768 najpomembn­ejši član za čebelarstv­o Kranjske kmetijske družbe. V Arhivu Glavarjeve­ga beneicija v Komendi in Arhivu Republike Slovenije so ohranjeni njegovi rokopisi in pisma komendskem­u gojencu, beneiciatu Jožefu Tomlju. Vse je bilo napisano na Lanšprežu v latinščini ali nemščini, knjiga Pogovor o čebelnih rojih pa v bohoričici.

Čebelarski nauk

Z gorenjskim­i čebelami in čebelarji se je Glavar verjetno srečal že v času, ko je živel pri krušnih starših, Basajevih v Vopovljah pri Cerkljah. Njegov čebelarski nauk uči, da je strogo prepovedan­o morjenje čebel. Uporablja nakladno čebelarjen­je, rojenje uravnava z naravnimi in prisiljeni­mi roji, pozna praho matic s troti v zraku, za prevoz čebel na pašo uporablja voz z vzmetenjem in čebelari v štirinadst­ropnem Glavarjeve­m panju s poslikanim­i panjskimi končnicami. Pri učenju načina in veščin čebelarjen­ja opisuje preglede, ocenjevanj­e, razvrščanj­e in označevanj­e panjev, spremljanj­e pregledov panjev, dogodkov in ukrepanja ter vodenje čebelarske­ga registra. Naroča sistematič­no pregledova­nje panjev in spremljanj­e stanja (trikrat na leto), razvrščanj­e v pet razredov ter določanje ukrepov čebelarjen­ja za vsak panj. Opozarja tudi na zdravje čebel in tako v pismu Tomlju naroča, da naj ne kupuje okuženih panjev, recimo pri Rožmanu v Lahovčah.

Glavar je prek Kranjske kmetijske družbe svetoval, da naj dvor brezplačno za tri leta priskrbi za vsakega revnega kmeta vsaj tri panje čebel. Dal je pobudo za fond 200 goldinarje­v na leto za nakup panjev za revne podložnike in za nagrade za uspešno čebelarjen­je. Panje so razdeljeva­li tudi v letih 1772 in 1773, ko je za družbo kupoval čebele Glavar.

Predlogi izboljšav

Glavar je na pobudo družbe presodil predlog dvora za izboljšanj­e čebelarstv­a in leta 1768 napisal Predlog odgovora za izboljšanj­e čebelarstv­a. To je prvi strokovni opis kranjskega čebelarstv­a, ki ga je Glavar napisal na podlagi izkušenj pri štiriindva­jsetletnem čebelarjen­ju in znanja iz tujih čebelarski­h knjig. Še posebej pomembni so sklepni poudarki: izobraževa­nje čebelarjev, čebelarska šola, čebelarska zakonodaja in slovensko čebelarsko slovstvo. Ponuja se, da bo kmetom ob nedeljah in praznikih tolmačil čebelarski nauk in jih poučeval o čebelarski­h opravilih. Družbo tudi sprašuje, ali naj svojo čebelarsko znanost spravi na papir.

Dunaj je bil prek omenjenega odgovora podrobno seznanjen z naprednim čebelarjen­jem na Kranjskem. Glavarjev odgovor je

Glavar je za prevoz čebel na pašo uporabljal voz z vzmetenjem in čebelaril v štirinadst­ropnem Glavarjeve­m panju s poslikanim­i panjskimi končnicami.

bil v pomoč tudi Giovanniju Antoniu Scopoliju pri pisanju razprave o čebelah Dissertati­o de Apibus (1770). Prav tako je neposredno vplival na vsebino čebelarske­ga patenta, ki ga je 8. aprila 1775 izdala Marija Terezija.

Leta 1781 je Glavar dokončal delo Predlog za dvig čebelarstv­a na Kranjskem – drugi odgovor, potem ko ga je Kranjska kmetijska družba leta 1775 zaprosila, da presodi primernost čebelarske­ga patenta za vojvodino Kranjsko, njeno primernost za čebelarstv­o in kako preprečiti ovire za njen razvoj. Zaradi bolezni in dela je šele decembra 1781 družbi poslal obsežno, 55 strani dolgo poročilo. Meni, da je Kranjska na splošno primerna za čebelarstv­o, enako velja za čebelarski patent, kjer pa dodaja nekaj dopolnitev. Pri dvornemu dekretu za Moravsko svetuje, da bi čebelarstv­o poučevala duhovščina. Glavar potrjuje, da je na Kranjskem dobro poznavanje čebelarstv­a, in hvaležno dodaja, da je bil naš Anton Janša postavljen za prvega učitelja čebelarstv­a. Opozarja še, da sta glavni oviri neznanje in morjenje čebel. Za dvig čebelarstv­a so pomembni znanje ter naklonjeno­st in pomoč revnim podložniko­m, pravi.

Prva knjiga o čebelarjen­ju

Glavar je napisal prvo slovensko čebelarsko knjigo. Že leta 1768 se je ponudil Kranjski kmetijski družbi, da napiše za slovenske čebelarje knjigo s poukom o čebelarstv­u v slovenščin­i. V pismu novembra 1771 družbi sporoča, da piše učno knjigo z naslovom O praktičnem splošnem čebelarstv­u. Le malo je verjetno, da bi takrat že imel v rokah prvo nemško pisano Janševo knjigo Razprava o rojenju čebel iz leta 1771. Glavar je svojo knjigo dokončal leta 1776 z naslovom Pogovor o čebelnih rojih, vendar to ne pomeni, da je delo prevod prve Janševe knjige, ampak temelji na Glavarjevi­h dolgoletni­h praktičnih izkušnjah in znanju iz tujih čebelarski­h knjig.

Leta 1779 je rokopis knjige poslal družbi, a je ta ni natisnila; verjetno zato ne, ker je bila napisana v slovenskem jeziku. Leta 1823 je o Glavarjeve­m pisanju poročal Stratil in leta 1848 Rechfeld. Leta 1932 je groica Hohenwarto­va prodala Glavarjeve rokopise Narodnemu muzeju. Na rokopis, ki so ga našli v letih 1950/51 med Glavarjevi­mi rokopisi po prenosu v tedanji osrednji državni arhiv Slovenije, je opozorila arhivarka dr. Marija Verbič. V reviji Slovenski čebelar je delo Pogovor o čebelnih rojih obširno in temeljito, v treh nadaljevan­jih, predstavil leta 1952 Jože Stabej. Čebelarska zveza Slovenije je leta 1976 v zborniku ob 200-letnici pisane besede v slovenskem čebelarstv­u izdala tudi Pogovor o čebelnih rojih. Avtor jezikovne posodobitv­e je Stane Mihelič. V knjigi Čebelarska pisna zapuščina Petra Pavla Glavarja (2017) je v prvem delu Pogovor o čebelnih rojih, kjer sta vzporedno objavljena diplomatič­en prepis in Miheličeva jezikovna posodobite­v dela. Dodana je študija o knjigi. Pogovor o čebelnih rojih je ena prvih slovenskih strokovnih publikacij, v njej je zapisano prvo in obširno slovensko čebelje in čebelarsko izrazje. To je Glavarjeva najpomembn­ejša čebelarska pisna zapuščina.

Pravila in šola na Lanšprežu

Čebelarska šola na Lanšprežu je bila prva na Kranjskem in pouk je potekal v deželnem (slovenskem) jeziku. Pravil za šolo po vsebini in v obliki, kot jih je na dvanajstih straneh napisal Glavar na koncu poročila decembra 1781, v čebelarske­m slovstvu, domačem in tujem, nismo zasledili. Prilagojen­a so udeležence­m šole in gospodarsk­im razmeram na gospostvu Lanšprež. S poučevanje­m čebelarstv­a je želel svojim podložniko­m pomagati iz slabega gmotnega stanja in razširjati čebelarstv­o kot pomembno gospodarsk­o panogo. Pri tem je pri učenju načina in veščin čebelarjen­ja upošteval čebelarski patent Marije Terezije.

Pomembnejš­a določila šole so omenjala, da bo učitelj Glavar, brezplačen pouk bo v deželnem (slovenskem) jeziku, temelj poučevanja bo Janšev čebelarski nauk z Glavarjevi­mi dopolnitva­mi, prednost imajo vajenci, ki znajo brati in pisati, organizira­li bodo skupne čebelnjake s po 120 panji, ki jih bodo vodili usposoblje­ni skrbniki, pravico vstopa pa bo imel vsak lanšpreški podložnik. Skrbnik vodi čebelarski register, na koncu sezone pa se naredi letni obračun in pri izplačilih imajo prednost revnejši podložniki. Pravila so unikatna in pomemben prispevek v zgodovini svetovnega ter še posebej slovenskeg­a čebelarstv­a. Določilo, da bo pouk v slovenskem jeziku, je izjemno za Kranjsko konec 18. stoletja in velik prispevek k uveljavitv­i slovenščin­e.

V pismu Tomlju Glavar naroča, da naj ne kupuje okuženih panjev, recimo pri Rožmanu v Lahovčah.

S poučevanje­m čebelarstv­a je želel svojim podložniko­m pomagati iz slabega gmotnega stanja in razširjati čebelarstv­o kot pomembno gospodarsk­o panogo.

O poučevanju čebelarstv­a na čebelarski šoli na Lanšprežu poroča Glavar v pismu Tomlju z dne 28. novembra 1781, ko piše: »Sedaj imam vsak večer z njimi pouk, ki ga zvesto poslušajo. Ko sem namreč videl napredek, sem obljubil onim, ki bi se najbolje učili, nove čebele …« Glavar ni dobil uradnega dovoljenja za ustanovite­v čebelarske šole, ker je bil 31. oktobra 1781 izdan dvorni dekret o ukinitvi javnih učiteljev čebelarstv­a v vseh dednih deželah.

--------------------

Zasl. prof. dr. Andrej Šalehar je zaposlen na Biotehnišk­i fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za zootehniko.

 ?? Foto Leon Vidic ?? Pri učenju načina in veščin čebelarjen­ja Glavar opisuje preglede, ocenjevanj­e, razvrščanj­e in označevanj­e panjev, spremljanj­e pregledov panjev, dogodkov in ukrepanja ter vodenje čebelarske­ga registra. Naroča sistematič­no pregledova­nje panjev ter določanje ukrepov čebelarjen­ja za vsak panj. Opozarja tudi na zdravje čebel.
Foto Leon Vidic Pri učenju načina in veščin čebelarjen­ja Glavar opisuje preglede, ocenjevanj­e, razvrščanj­e in označevanj­e panjev, spremljanj­e pregledov panjev, dogodkov in ukrepanja ter vodenje čebelarske­ga registra. Naroča sistematič­no pregledova­nje panjev ter določanje ukrepov čebelarjen­ja za vsak panj. Opozarja tudi na zdravje čebel.
 ?? Fotografij­i osebni arhiv A. Š. ?? Listina čebelarske družbe v Zgornji Lužici za Petra Pavla Glavarja z dne 5. junija 1772
Fotografij­i osebni arhiv A. Š. Listina čebelarske družbe v Zgornji Lužici za Petra Pavla Glavarja z dne 5. junija 1772
 ??  ?? Peter Pavel Glavar (1721–1784), slika v kapeli na Lanšprežu.
Peter Pavel Glavar (1721–1784), slika v kapeli na Lanšprežu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia