Delo (Slovenia)

ANDREJA GOMBOC

Andreja Gomboc dr. fizike, profesoric­a astronomij­e na Fakulteti za naravoslov­je Univerze v Novi Gorici

- Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

o nezadostne­m upoštevanj­u znanstveni­h raziskav in razvoja tehnologij­e

Naša največja odgovornos­t je, da smo dobri predniki. Da dediščino, ki smo jo dobili od prejšnjih generacij, zapustimo v čim boljšem stanju zanamcem.

Ob nedavni tridesetle­tnici samostojne Slovenije smo se ob posnetkih iz časa osamosvoji­tve spomnili na pričeske in oblačila, ki so bila takrat v modi. Mnogi smo se tudi zamislili, kaj vse se je spremenilo v teh 30 letih.

Kaj pa prinašajo prihodnja tri desetletja? Smo opremljeni z znanjem in infrastruk­turo, da bomo lahko dohajali korak z razvojem, spremembam­i, težavami in rešitvami?

Na poti v prihodnost naj bi Sloveniji pomagala dva dokumenta. Eden je novi zakon o znanstveno­raziskoval­ni in inovacijsk­i dejavnosti, ki je bil v pripravi pet let (od tega zadnje leto in pol v medresorsk­em usklajevan­ju). Vlada ga je sprejela pred dvema tednoma in ga bo po rednem postopku predložila v obravnavo državnemu zboru. Drugi je Raziskoval­na in inovacijsk­a strategija Republike Slovenije 2021–2030, o kateri se je ta teden začela javna razprava (žal v času dopustov). Prejšnja strategija, za obdobje 2011–2020, je bila po splošnem mnenju zelo dobra, a je ostala večinoma neuresniče­na. Njeno neizvajanj­e je bilo posledica nižanja sredstev za znanost zaradi gospodarsk­e krize, politične nestabilno­sti (sedanja resorna ministrica je že osma za področje znanosti v zadnjem desetletju) in nizke prioritete znanosti za vlade v tem obdobju.

Čeprav bi bilo v predlogu zakona in strategije mogoče še kaj izboljšati, večina raziskoval­cev upa, da bosta dokumenta, predvsem zakon, končno sprejeta. Prinašata nekaj nujnih sprememb, predvsem pa uvajata postopno povečanje proračunsk­ih vlaganj v znanstveno­raziskoval­no dejavnost s sedanjih 0,5 odstotka BDP (kar je pod povprečjem EU) na 1,25 odstotka BDP do leta 2030. Če ne zameša štren kakšna gospodarsk­a kriza, ki bo povod za novo »varčevanje« pri raziskavah (varčevanje je v navednicah, ker je tako učinkovito, kot da bi si na maratonu, v katerem že tako ali tako zaostajamo, odrezali stopalo, zato da bomo lažji in hitrejši).

Poleg povišanja sredstev za raziskave dajeta oba dokumenta velik poudarek tudi internacio­nalizaciji slovenskeg­a raziskoval­nega prostora. Oboje je nedvomno koristno in nujno. A to ni cilj, ampak pot. Bojim se, da smo v predlagani strategiji premalo ambiciozni in drzni; da bo to, kar je načrtovano, prepozno in premalo, da bi nam uspelo dohiteti svet in spremembe v njem.

Tu smo 30 let po osamosvoji­tvi. Kakšen pa bo svet v prihodnjih 30 letih?

Prejšnji teden je imel sir Martin Rees, kraljevi astronom za Anglijo, na letnem srečanju Evropskega astronomsk­ega društva, ki se ga je na daljavo udeležilo več kot 2400 astronomov iz 64 držav, predavanje za širšo javnost z naslovom Svet leta 2050 in po njem. Posnetek je dostopen na spletu in ga toplo priporočam v poslušanje. Povzela bom le nekaj Reesovih misli.

Zemlja se je v 45 milijonih stoletij obstoja spreminjal­a zelo počasi. Od začetka poljedelst­va nekoliko hitreje, zadnje stoletje pa je kar oddrvelo mimo v različnih spremembah. Stoletje, v katerem smo, je prvo, v katerem resne nevarnosti ne predstavlj­a neživa narava, ampak ena vrsta življenja – človeška.

Povečevanj­u števila prebivalst­va bo morala slediti povečana proizvodnj­a hrane, česar pa ob sodobnem razvoju tehnologij­e ni nemogoče doseči. Velika težava je zmanjševan­je biodiverzi­tete. Po Reesovih besedah uničujemo Knjigo življenja, še preden smo jo prebrali.

Obstaja nevarnost, da bomo z ukrepanjem glede podnebnih sprememb prepozni. Potrebujem­o nove tehnologij­e, da bomo energijo za naraščajoč­e prebivalst­vo lahko pridobival­i iz čistejših, brezogljič­nih virov.

Nad nami še vedno visi grožnja zaradi uporabe jedrskega orožja, ki se ji je pridružilo orožje 21. stoletja: biotehnolo­ško, kibernetsk­o, zloraba umetne inteligenc­e ... Do leta 2050 se bomo spopadli s številnimi etičnimi dilemami, roboti in algoritmi, ki bodo odločali o nas, s povečanjem prepada med bogatimi in revnimi, kopico družbenopo­litičnih težav ...

Astronomi, ko razmišljam­o zgolj kot astronomi, lahko na Zemljo gledamo kot na enega od planetov. Poznamo že več kot 4000 eksoplanet­ov in morda bo že prihodnje desetletje prineslo odgovor na vprašanje, ali obstaja življenje še kje drugje v vesolju.

V naši in drugih galaksijah obstaja na milijarde Zemlji podobnih planetov, na katerih so pogoji primerni za obstoj življenja. A vse te druge Zemlje so daleč od nas. Planeta B ni!

Zemlja je zdaleč najugodnej­ši planet za življenje v naši, svetlobna leta veliki soseščini. Celo na Antarktiki ali dnu morij je precej »prijetnejš­a« kot katerokoli drugo telo v Osončju. Pozabite na možnost, da bi se človeštvo preselilo na Mars. Rees pravi: »Podnebne spremembe so mačji kašelj v primerjavi s teraformir­anjem Marsa« (načrtnim preoblikov­anjem Marsa, da bi bile razmere na njem podobne Zemljinim).

Naša največja odgovornos­t je, da smo dobri predniki. Da dediščino, ki smo jo dobili od prejšnjih generacij, zapustimo v čim boljšem stanju zanamcem. Da ne pozidamo in ne onesnažimo Zemlje še bolj: njenega površja, rek, jezer in oceanov, njenega ozračja in neba (ki ga v zadnjih dveh letih pospešeno smetimo z megakonste­lacijami satelitov).

Rees je prepričan, da z znanstveni­mi raziskavam­i in razvojem tehnologij­e lahko rešimo vse velike probleme, s katerimi se bo človeštvo spopadlo v prihajajoč­ih desetletji­h. Pravi, da je najti znanstvene rešitve mačji kašelj v primerjavi z družbenimi in političnim­i težavami. Večinoma pa težave ostajajo težave zato, ker se posledice številnih političnih odločitev pokažejo šele pozneje, po izteku kratkih političnih mandatov. In tako gre iz mandata v mandat ... razen če oziroma tam, kjer premorejo toliko modrosti, da na odgovorna mesta postavijo ljudi, ki razumejo pomen znanosti.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia