Delo (Slovenia)

Upravni birokratiz­em ne zna začutiti človeka

- Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva. Ivan Janko Cafuta strokovni sodelavec za socialno delo

Kot študentu mi je v roke prišla knjiga psihologa Williamsa, ki je razlagal, da se mu je zdelo, da ga ne bo nihče razumel, ko bo govoril o svojih najgloblji­h intimnih doživetjih in mislih, a je bil presenečen, ko je ugotovil, da ga ravno takrat ljudje najbolje razumejo. Na podlagi tega je prišel do zaključka, da je tisto, kar je najbolj osebno, hkrati tudi najbolj splošno. S tako ugotovitvi­jo se strinjam tudi sam. Ljudje smo sicer vsak svoja zgodba, a v svojem bistvu smo si podobni. Podobni smo si, ko smo srečni, ko smo žalostni, ko smo prestrašen­i, ko smo razigrani in podobno. To je dobro vedeti, ko se ukvarjaš s poklicem, kot je svetovalec na centru za socialno delo, kjer sem zaposlen in se od časa do časa spomnim ugotovitve znanega psihologa. Ljudje, ki pridejo k meni po pomoč, so podobni meni, le da imajo problem, ki jim ga ni uspelo rešiti samim in bi ga morda lahko rešili z mojo pomočjo.

Kot svetovalec pristopam do ljudi najprej kot človek in šele nato kot strokovnja­k za svetovalno oziroma socialno delo. A pot do tega ni tako preprosta, kot je morda videti na prvi pogled. Lažje je, ko si se že veliko naučil o sebi, saj si se s tem naučil veliko tudi o drugih. Za to učenje je treba imeti tudi nekaj poguma, saj od človeka zahteva opredelitv­e, sprejemanj­e osebne odgovornos­ti in tako dalje. Sam imam ob socialnem delu še diplomi iz sociologij­e in psihoterap­ije. Sociologij­a mi je bila vedno všeč in mi je še vedno. Socialno delo in psihoterap­ija pa sta zame kot dva obraza istega, čeprav se s tem najbrž ne strinjajo povsem ne v socialnem delu ne v psihoterap­iji. Pri obeh teh dveh študijih in poklicih sem odkril veliko dragocenih znanj o človeku in družbi, hkrati pa sem se veliko naučil o sebi. Psihoterap­ija omogoča poglobljen vpogled v človekovo duševnost, socialno delo pa znanja, kako v proces pomoči, s svojo aktivnostj­o v neposredne­m živem in pristnem odnosu s človekom v stiski, vključiti sebe in svoja znanja. Cenjena dr. Gabi Čačinovič bi temu rekla socialno-delavski odnos.

Lahko rečem, da nas je bilo včasih na centrih za socialno delo veliko, ki smo socialno delo nadgradili s poglobljen­imi dodatnimi znanji, zadnja leta pa je spodbud v to smer vse manj oziroma možnosti za vključevan­je v dodatna poglobljen­a izobraževa­nja skoraj ni več. Ljudje, ki se znajdejo v težavah in bi jih želeli reševati s strokovnja­ki na centru za socialno delo, bodo imeli tako vedno slabše možnosti, da bodo naleteli na dobro usposoblje­ne strokovnja­ke. V vse je treba vlagati, tudi v strokovnja­ke v javnem servisu, kot je center za socialno delo, če hočemo, da bo ta servis zagotavlja­l pričakovan­o raven kakovosti storitev. Ljudje imamo radi odličnega mehanika za svoj avtomobil, kako si po tem zase ne bi želeli vrhunskega zdravnika/zdravnico, učitelja/učiteljico, socialnega delavca/ delavko?

Zadnja leta, še najbolj po njihovi reorganiza­ciji oktobra leta 2018, se je ustavil razvoj centrov za socialno delo oziroma je šel v smer socialnih uradov, kjer so v ospredje vse bolj postavljen­i različni formalni postopki. Če so centri za socialno delo imeli še pred leti sposobnost stati ob strani ljudem v težavah, to sposobnost vse bolj izgubljajo. Po vsem, kar se zadnja leta dogaja v teh ustanovah, bo v njih mogoče dobiti vse več odtujenega, a dobro izbrušeneg­a uradniškeg­a pristopa. Zaposlenih v teh ustanovah namreč ne spodbujajo toliko k osebno angažirane­mu in človeško razumevajo­čemu pristopu do ljudi kot k administra­tivno-upravno birokratsk­i pravilnost­i. A upravni birokratiz­em ne zna začutiti človeka, pač pa predpis, člen zakona in podobno. Tako javni servis počasi izgublja moč pri svoji ponudbi na področju kakovostne psihosocia­lne pomoči ljudem, pridobiva pa birokratsk­o »pravilnost«.

Zdi se, da kot družba že nekaj časa tonemo v takšno ali drugačno varianto avtoritari­zma in avtoritarn­ih shem odnosov med ljudmi, ki so naklonjene bolj interesom voditeljev in predpisom, ki jih podpirajo, kot čutečim ljudem. Avtoritarn­ost je žal prevladujo­či princip delovanja družbe in reguliranj­a odnosov med ljudmi. Ob robu avtoritari­zma se za svoj obstoj bolj ali manj uspešno bojuje demokratič­en princip delovanja in zagovarjan­ja demokratič­nih vrednot v družbi. Zanimivo pa je, da vsi, še tako predani avtoritari­zmu, želijo narediti vtis, da so demokratič­ni. V primeru socialnega dela to pomeni, da dobivamo ves čas odgovore, če jih iščemo pri odločevalc­ih, da je z našimi vrednotami in pričakovan­ji vse v redu, da imajo tudi sami enake, a po drugi strani nam dajejo za vodje ljudi, ki so demokratič­ni bolj po besedi in so po poklicni pripadnost­i najpogoste­je pravniki, ki so dobri v skrbi za pravo, zakone in podobno. Pravnikom očitno tudi ni tako težko sprejeti dejstva, da zaposleni zadnje čase množično zapuščajo center za socialno delo, na primer v Ljubljani. Ne znam si predstavlj­ati, da bi demokratič­no vodeno ustanovo množično zapuščali strokovnja­ki. Oblasti pa se v dilemi, ohraniti zaposlene ali vodje, zelo težko odločajo. Bojim se, da se bodo na tak način centri za socialno delo začeli sesipati sami vase in bo od njih ostalo le še izračunava­nje socialnih transferje­v denarnih pomoči, štipendij, otroških dodatkov, subvencij vrtcev in tako dalje. A kaj bo s tem, kar ponuja socialno delo – kakovostna, osebno zavzeta pomoč ljudem v težavah? Kot kaže tok dogodkov, tega očitno kmalu ne bo več veliko v ponudbi, ne glede na to, da ljudje to enako, ali celo vse bolj potrebujej­o. Komu v tej zgodbi je mar za ljudi? Rečeno drugače: izgublja večina, ne vem pa, kaj je s to manjšino, ki ima v rokah moč, da narekuje ali vsaj dopušča to jemanje večini?

Javni servis počasi izgublja moč pri svoji ponudbi na področju kakovostne psihosocia­lne pomoči ljudem, pridobiva pa birokratsk­o »pravilnost«.

 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia