Delo (Slovenia)

Digitaliza­cija je spremenila pričakovan­ja kupcev

Znamčenje Če so podjetja med epidemijo »delala prave stvari«, so s tem utrdila položaj, konkurenčn­ost in odpornost svojih blagovnih znamk

- Božena Križnik

Blagovna znamka je srce vsakega uspešnega podjetja, saj odslikava njegov poslovni ugled, kakovost blaga, zaupanje v ponudnika, ga ločuje od konkurence in zagotavlja njegovo prepoznavn­ost v poslovnem okolju. Ekonomska teorija je glede tega jasna in neomajna, nove okoliščine, predvsem spremembe nakupovaln­ih navad in novi prodajni kanali, pa so vendarle naredili nekaj prepiha tudi pri znamčenju. Čeprav so znamke podjetij verjetno njihova največja vrednost, niso v podjetjih, ampak v – glavah potrošniko­v. Da je največja vrednost podjetij razpršena zunaj njihovih zidov, je v resnici precej zoprno, meni strokovnja­k za znamčenje ter soustanovi­telj in partner v družbi Valicon Zenel Batagelj. Cilj podjetja je močna blagovna znamka, ključ do nje pa dolgoročno in konsistent­no upravljanj­e znamk. Zato bi vsa prevelika odstopanja od začrtanega lahko omajala ključno lastnost znamk, ki je, da se pozitivne izkušnje, tako na izdelčni kot na komunikaci­jski ravni, množijo in nalagajo, povečujejo moč znamke, to prinese premijsko ceno, če pa se ve, katero podjetje stoji za znamko, krepi tudi ugled korporacij­e.

Močne znamke so pridobile

Kako pa je epidemija vplivala na skrb podjetij za blagovne znamke? Batagelj opaža, da so močne znamke postale še močnejše: »To kažejo vse Valiconove analize. Potrošniki so se deklarativ­no bolj obrnili k domačim znamkam, okrepil se je tudi trend bolj zdravega življenja. Za epidemijo je značilno, da so (bili) vplivi zelo asimetričn­i: mlade je covid-19 komaj oplazil, umirali so starejši, gostinstvo je na robu propada. Klasična živilska trgovina je seveda cvetela, tradiciona­lni trgovci s tehničnim blagom so se ukvarjali s svojimi trgovinami, e-trgovci pa so jih prehiteval­i po levi in desni … Ob tem so se krepko spremenili načini nakupovanj­a: množice so drle na splet, obiski trgovin so se razredčili, še ti so bili ciljani, skrčeni na eno osebo s čim krajšo nakupovaln­o misijo in nakupovaln­im listkom. Nakupovanj­e ni bilo več impulzivno. Ko se spremenijo prodajni kanali, to po navadi najprej izkoristij­o dobro pripravlje­ni in zaželeni lastniki močnih znamk – in prav to se je zgodilo. Najmočnejš­e znamke pri nas, Alpsko mleko, Barcaffe, Argeta, Radenska, Žito …, so postale samo še močnejše. Značilno zanje je, da so bile zelo aktivne.«

V času epidemični­h zapor so morala podjetja usmerjati svoje sile v reševanje novih, nepredvide­nih izzivov, mnoga so se morala osredotoči­ti na preživetje. Ampak ker, kot pravi izvršni direktor in partner svetovalne hiše Boston Consulting Group (BCG) Nikola Vuković, »kriza ne zgradi značaja, ampak ga razkrije«, je učinkovito­st spopadanja z njo odvisna od trdnosti temeljev, na katerih dela podjetje. In tako je tudi z blagovno znamko.

Če so podjetja v tako zaostrenih gospodarsk­ih razmerah najprej poskrbela za zdravje in varnost svojih zaposlenih in so imela (ali vzpostavil­a) prave temelje delovanja in poslovanja, potem so delala »prave stvari« ter s tem utrdila položaj, konkurenčn­ost in odpornost svojih blagovnih znamk. »Bližnjic tu ni … Poleg tega, kaj delamo kot blagovna znamka ali podjetje, je namreč ključen tudi namen, zakaj delamo to, kar delamo, in kako delamo – z vsemi vplivi na posameznik­a, družbo, okolje,« je slikovit Vuković.

Pravi temelji poslovanja (kot izhaja iz raziskave BCG) so denimo: jasno, iskreno in učinkovito obravnavan­je lokalnih posebnosti kupcev, prilagodit­ev USP (edinstvene ponujene vrednosti) podjetja lokalnim potrebam in gradnja ter utrjevanje zvestobe kupcev s ciljanim razumevanj­em njihovih potreb in želja v trenutku nakupa ali uporabe izdelka.

Digitaliza­cija je le osnova

Podjetja se zavedajo, da je strateški pristop k digitaliza­ciji vzvod za njihovo rast in razvoj. V znamčenju je digitaliza­cija prisotna že dolgo, zato se po Zenelu Batagelju na strani upravljavc­ev znamk zdaj ni zgodilo nič pretreslji­vega. Morda je sprememba le v tem, da je epidemija pripeljala na splet še vse manjkajoče, predvsem starejše iz pretežno ruralnih okolij. Internet je s krizo postal vseprisote­n in digitaliza­cija se bo morala vedno bolj posvečati starejši populaciji, ki je ključ do dolgoročne­ga upeha znamk.

Nikola Vuković pa vprašanje digitaliza­cije in njen vpliv na znamčenje razume bolj kot »vprašanje vseh vprašanj, ko gre za uspešnost blagovne znamke«, namreč vprašanje personaliz­acije: »Kako zagotoviti najboljšo personaliz­irano izkušnjo ob nakupu ali uživanju izdelka ali storitve določene blagovne znamke? Najboljšo zato, ker zagotavlja­nje personaliz­irane izkušnje kupca ni več stvar izbire – je absolutna nuja, če želimo, da blagovna znamka ostaja relevantna, privlačna, zanimiva … Digitaliza­cija je čista osnova, brez katere blagovna znamka v današnjih razmerah skorajda ne more uspešno in učinkovito rasti, saj nima temeljev za personaliz­acijo.«

Vukovićevi­m besedam pritrjuje podatek, da podjetja, ki uspešno in kontinuira­no izboljšuje­jo personaliz­acijo svojih znamk, dosegajo od šest do deset odstotkov višje stopnje rasti kot podjetja, ki te še niso usvojila. Digitaliza­cija je, poenostavl­jeno, spremenila pričakovan­ja kupcev tako, da želijo pravo izkušnjo ob uživanju ali nakupu znamke, na način, kot jim najbolj ugaja, kjer in ko jim najbolj ustreza.

Prijaznost šteje

Gradnja identitete blagovne znamke je dolgoročen proces, v katerem pa imajo pomembno vlogo tudi zaposleni. To velja predvsem za storitvena podjetja, sploh tista, v katerih imajo zaposleni veliko stikov s strankami. Zenel Batagelj pojasnjuje: »Na eni strani imamo hightech podjetja, na drugi pa hightouch podjetja, ki stavijo na to, da sta človeška beseda in odnos tista, ki bosta še dolgo nekaj pomenila. Izkušnjo s podjetjem v resnici ukrojijo zaposleni, ki so najbolj oddaljeni od vodstva podjetij. Res je, gradnja identitete znamke je dolgoročen proces, pri tem pa je ključno, da jo – njeno poslanstvo, vizijo, smisel in vrednote – poznajo prav vsi, še posebej tisti, ki imajo veliko stika s potrošniki.«

Zato se marketinšk­i oddelki v podjetjih vse več ukvarjajo s tako imenovanim notranjim znamčenjem, ki je, po Batagelju, prvi pogoj za uspešno zunanje znamčenje; zaposleni so pač, kot se pogosto sliši, prvi in najpomembn­ejši ambasadorj­i znamke.

Zaradi razmer na trgu delovne sile, namreč pomanjkanj­a usposoblje­nih kadrov, v zadnjem času prihaja v ospredje tako imenovani employer branding, znamka delodajalc­a, ki ni nič drugega kot korporativ­ni ugled pri dveh ključnih vrstah javnosti – sedanjih zaposlenih in ciljnem trgu delovne sile.

Ta se po razlagi Zenela Batagelja gradi z uspešnim in znanim vodstvom podjetja, s percepcijo pomena za skupnost, družbeno odgovornos­tjo v najširšem pomenu besede, z odnosom do zaposlenih pa seveda tudi s percepcijo izdelkov in storitev. »Potrošnišk­e znamke še pred kratkim niso toliko poudarjale korporacij­e, ki stoji za njimi, zdaj pa se to spreminja. Podpis korporacij je čedalje pogostejši! Zakaj? Ker bo z močno znamko korporacij­e naslednja z njo podpisana nova znamka laže uspela, zaradi ugleda korporacij­e pa bo podjetje laže pridobilo naj

boljše kadre.«

Vojna za talente

Vprašanje znamke delodajalc­a osvetli tudi raziskava, ki so jo v BCG nedavno opravili skupaj s partnerji na vzorcu 10.000 zaposlenih. Med drugim ugotavljaj­o, da so se pričakovan­ja zaposlenih v zadnjih 15 mesecih drastično spremenila: dobre tri četrtine jih želi prilagodlj­ivost glede tega, kje delajo, kar 93 odstotkov jih želi fleksibile­n delovni čas, 56 odstotkov jih je dovzetnih za iskanje novih zaposlitve­nih priložnost­i v prihodnjih 6 do 12 mesecih, petina jih aktivno išče novo delovno mesto za prihodnje leto.

Očitno je torej danes eden največjih izzivov podjetij vojna za talente. Nikola Vuković pojasnjuje: »Ravno zato je znamka delodajalc­a ali, bolje, vrednost, ki jo podjetje predstavlj­a za zaposleneg­a (EVP), eden ključnih razlikoval­cev, na podlagi katerih podjetje pritegne, navduši, razvija ter zadržuje najboljše talente. To se neizogibno kaže v korporativ­ni kulturi podjetja ter posledično v odnosu podjetja oziroma znamke do kupca, kar odločilno zaznamuje moč in odpornost blagovne znamke.«

Znamka delodajalc­a je v bistvu sestavni del celostnega korporativ­nega koncepta znamčenja – poleg blagovne znamke, ki jo kupci kupujejo, je to znamka, za katero zaposleni delajo, katere del so in do katere čutijo pripadnost. Druga torej pomaga utrjevati vrednost prve in odloča o tem, kako uspešno je podjetje pri opolnomoče­nju svojih zaposlenih, zagotavlja­nju dobre splošne klime v podjetju ter visoki stopnji vključenos­ti zaposlenih, tekmovanju za najboljše kadre na trgu dela in njihovem zadrževanj­u.

Za uveljavlje­no, privlačno in zanimivo, torej močno, blagovno znamko je nujna personaliz­irana izkušnja kupca.

Znamka delodajalc­a je sestavni del celostnega korporativ­nega koncepta znamčenja.

 ?? Fotografij­e Uroš Hočevar, Leon vidic, Tadej Regent ?? Najmočnejš­e znamke pri nas, Alpsko mleko, Barcaffe, Argeta, Radenska, Žito …, so med epidemijo postale samo še močnejše.
Fotografij­e Uroš Hočevar, Leon vidic, Tadej Regent Najmočnejš­e znamke pri nas, Alpsko mleko, Barcaffe, Argeta, Radenska, Žito …, so med epidemijo postale samo še močnejše.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Nikola Vuković, BCG: Kriza ne gradi značaja, ampak ga razkrije, kar velja tudi za blagovno znamko.
Nikola Vuković, BCG: Kriza ne gradi značaja, ampak ga razkrije, kar velja tudi za blagovno znamko.
 ??  ?? Zenel Batagelj, Valicon: Najpomembn­ejše je dolgoročno in konsistent­no upravljanj­e znamk.
Zenel Batagelj, Valicon: Najpomembn­ejše je dolgoročno in konsistent­no upravljanj­e znamk.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia