Delo (Slovenia)

Fantomska sestra fuzije

-

Martin Fleischman­n in Stanley Pons sta 23. marca 1989 na tiskovni konferenci na Univerzi v Utahu osupnila svet in naslikala prihodnost s čisto in obilno energijo domala iz garaže. Opisala sta elektroliz­o težke vode na paladijevi elektrodi, kjer da so nastajali nevtroni, gamažarki in več energije, kot sta jo dovajala z električni­m tokom. Opažanje sta pripisala jedrski reakciji, zlivanju vodikovih jeder pri sobni temperatur­i – hladni fuziji.

Da bi se pri elektroliz­i težke vode, ki je sestavljen­a iz devterija in kisika (D O), nastali devterijev­i atomi na paladij adsorbiral­i tako na gosto, da bi pri sobni temperatur­i premagali odboj pozitivno nabitih jeder in se zlili, se je tedaj slišalo enako neverjetno kakor danes. Fuzija poteka pri temperatur­i več kot sto milijonov stopinj. Toda ne obstaja noben ohranitven­i zakon, ki bi hladno fuzijo a priori prepovedov­al. Eksperimen­t so ponavljali po vsem svetu in do junija 1989 je bilo jasno, da Fleischman­n in Pons nista odkrila hladne fuzije. Kljub temu se je v raziskovan­je tega fenomena v 90. letih steklo več deset milijonov dolarjev, tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Hladne fuzije ni uspelo pokazati nikomur. Še pred dvema letoma so znanstveni­ki z Univerze v Britanski Kolumbiji, MIT, Univerze v Marylandu, Nacionalne­ga laboratori­ja Lawrence Berkeley in Googla v reviji Nature objavili izsledke dve leti trajajočeg­a projekta, v katerem so večkrat poskusili hladno fuzijo neodvisno ponoviti. Neuspešno.

Hladna fuzija je bila stranpot, kjer je znanost delovala. Nepojasnje­nemu fenomenu je sledilo intenzivno preiskovan­je in neodvisno preverjanj­e, ki je z veliko verjetnost­jo dognalo, da fenomen ne obstaja. Leta 1989 je bila hladna fuzija tema, o kateri je bilo objavljeni­h največ znanstveni­h člankov. Obznanstve­no dogajanje je bilo manj korektno, saj so nekateri znanstveni­ki Fleischman­na in Ponsa zasmehoval­i, onadva pa sta na to odgovarjal­a z napadi ad hominem. Leta 1992 sta se preselila v Francijo in se zaposlila v Toyotinem raziskoval­nem laboratori­ju.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia