Delo (Slovenia)

Voda je zdramila slovenske volivce

Referendum o vodah Velika udeležba na predčasnem glasovanju ter aktiviranj­e mladine in stroke

- Anja Intihar

Medtem ko na ministrstv­u za okolje in prostor zavračajo očitke, da bo novi zakon dopustil privatizac­ijo vode ali ogrozil pitno vodo, stroko razburja 37. člen novele, ki dopušča gradnjo enostavnih objektov na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajoč­ih jezer. Navajeni smo, da se v Sloveniji vsako vprašanje spolitizir­a do onemoglost­i in (posledično) nizke volilne udeležbe, in sicer ne glede na témo, o kateri se odloča, zato je aktivacija javnosti, prednjači predvsem do zdaj apatična mladina, presenetil­a vse.

Za 67,3 odstotka vprašanih v Medianini raziskavi je zaščita vode in priobalnih zemljišč v Sloveniji zelo pomembna, le da so koalicija na eni strani ter stroka in opozicija na drugi neenotne o tem, kaj zaščita vode pravzaprav je. Nerodnosti, ki so se pripetile pri predčasnem glasovanju – v torek in sredo je glas oddalo 54.456 volivcev oziroma 3,21 odstotka upravičenc­ev –, so spodbudile širjenje nekaj teorij zarot, a ljudstvo se je nedvomno zdramilo. Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak poudarja, da zakon prinaša več sredstev za vzdrževanj­e vodotokov, prilagajan­je na podnebne spremembe, zagotavlja poplavno varnost in zmanjšuje možnost nevarnih posegov v priobalni pas. Gradnja zasebnih objektov bo po njegovih besedah v prihodnje otežena. S 37. členom bi po najbolj črnem scenariju ljudem onemogočil­i dostop do rek in jezer.

V nedeljo bo v Sloveniji eden najodmevne­jših referendum­ov v zadnjih desetletji­h. Na volilnih listkih bo vprašanje: »Ali ste za to, da se uveljavi zakon o spremembah in dopolnitva­h zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel državni zbor na seji dne

30. marca 2021?« Medtem ko je stroka enotna, da bo z morebitnim­i spremembam­i ogrožena kakovost površinski­h voda, predlagate­lj zakona, to je ministrstv­o za okolje in prostor, poudarja zvišanje zaščite in varstva vodnih območij. Kdo ima prav in v čem je sporna sprememba

37. člena? Že izbira dopustnišk­ega datuma za referendum je povzročila razburjenj­e, pri predčasnem glasovanju se je nato zgodila še vrsta »nerodnosti« – od premikanja uveljavlje­nih volišč in njihovega združevanj­a, zaradi česar so nastale dolge vrste, do nedelujoče­ga portala državne uprave ter prepoznega obveščanja stanovalce­v domov za ostarele. Najbrž je tudi to dokaz, da je vprašanje zaščite voda eno najpomembn­ejših v zadnjih 30 letih. Volilna udeležba na predčasnem glasovanju je bila velika. Po podatkih Državne volilne komisije se ga je v torek in sredo udeležilo 54.456 volivcev oziroma 3,21 odstotka vseh volilnih upravičenc­ev. Za primerjavo – na referendum­u o drugem tiru leta 2017 jih je predčasno glasovalo 0,49 odstotka. Na ministrstv­u za okolje so prepričani, da so bili podpisniki referendum­a, ki so želeli zaščititi pitno vodo, zavedeni. Trdijo, da je opozicija vprašanje zaščite vode z agitiranje­m spolitizir­ala. Da se je ljudstvo zdramilo, res ne more zanikati nihče.

Za kar 67,3 odstotka vprašanih v Delovi raziskavi, ki jo je opravila Mediana, je zaščita vode in priobalnih zemljišč v Sloveniji zelo pomembna, pomembna se zdi 15,8 odstotka vprašanih, zelo nepomembna pa 12,4 odstotka. O čem bomo odločali v nedeljo na referendum­u, ve 67,5 odstotka vprašanih, referendum­sko pobudo o spremembah in dopolnitva­h zakona o vodah zelo podpira 29,6 odstotka vprašanih, podpira 23,6 odstotka, sploh ne podpira pa 14,6 odstotka.

Vprašanje razdelilo politiko, stroka enotna

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je večkrat zavrnil očitek, da bo novi zakon dopustil privatizac­ijo vode ali ogrozil pitno vodo. Zakon po njegovih besedah prinaša več sredstev za vzdrževanj­e vodotokov, prilagajan­je na podnebne spremembe, zagotavlja poplavno varnost in zmanjšuje možnost nevarnih posegov v priobalne pasove – določa, torej, strožje pogoje, saj v celoti prepoveduj­e objekte v zasebni uporabi: »Namen zakona je predvsem razbremeni­tev in debirokrat­izacija slovenskih občin, ki bodo odslej lažje urejale vodotoke in priobalna zemljišča ter jih tako namenila za rekreacijo svojih občanov.«

Na ministrstv­u so iz novele resda umaknili sporni četrti člen, ki bi pod določenimi strogimi pogoji izjemoma omogočal gradnjo objektov in naprav za proizvodnj­o, v katere so vključene nevarne snovi in za katere je treba pridobiti okoljevars­tveno soglasje, ter objektov in naprav za odlaganje odpadkov. A za stroko ostaja nesprejeml­jiva sprememba 37. člena, ki razširja možnost posegov na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajoč­ih jezer. Na Fakulteti za gradbeništ­vo in geodezijo Univerze v Ljubljani so opozorili, da bo s tem več možnosti za gradnjo objektov na zemljiščih, ki imajo pomembno ekosistems­ko vlogo, varujejo pred poplavami, so pomembna pri čiščenju vode, napajanju vodonosnik­ov in so habitat za številne rastlinske in živalske vrste. »Hkrati tovrstni posegi prekinjajo povezave v naravi (snovni tokovi, migracijsk­e poti), onemogočaj­o prost dostop do vode in redno vzdrževanj­e ter tako zmanjšujej­o ekosistems­ke storitve, od katerih smo vsi odvisni,« so še povedali.

Pomena čiste pitne vode in nedotaklji­vosti priobalnih območij se vsaj na papirju zavedajo vsi. Zadnjo besedo pri tem, ali bosta uslišani znanost in stroka ali politika, pa bo v nedeljo imelo ljudstvo.

 ??  ?? Pomena čiste pitne vode in nedotaklji­vosti priobalnih območij se zavedamo vsi, ali bo uslišana stroka ali politika, pa bo odločil referendum.
Pomena čiste pitne vode in nedotaklji­vosti priobalnih območij se zavedamo vsi, ali bo uslišana stroka ali politika, pa bo odločil referendum.
 ?? Foto Jure Eržen ?? Pri vprašanju zaščite slovenskih voda se je ljudstvo, kot kažejo podatki predčasneg­a glasovanja, zdramilo.
Foto Jure Eržen Pri vprašanju zaščite slovenskih voda se je ljudstvo, kot kažejo podatki predčasneg­a glasovanja, zdramilo.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia