Delo (Slovenia)

Kučanov ginko in breza Prežihoveg­a Voranca

Šiftarjeva fundacija po smrti Vaneka Šiftarja skrbi za edinstven naravni pomnik humanizma.

- Jože Pojbič

Začelo se je malo po drugi svetovni vojni, ko je pri vhodu na dvorišče Šiftarjeve kmetije na Petanjcih mama Apolonija zasadila dve vrbi žalujki v spomin na sinova Francija in Jožefa, ki sta izgubila življenje v vojni vihri. Tretji sin Vanek, ki so ga Madžari med vojno prav tako mobilizira­li in je tako kot njegova brata prebegnil k rdeči armadi, je vojno preživel in se po njej vrnil na domače Petanjce. Materino potezo je v naslednjih desetletji­h nadgradil in ustvaril Vrt spominov in tovarištva, edinstven naravni pomnik humanizma. Posvetil ga je »vsem mrtvim borcem proti fašizmu in nacizmu v večni spomin, živim v stalen opomin«.

Vanek Šiftar, ki je pozneje postal doktor prava in predavatel­j ter zaslužni profesor mariborske pravne fakultete, obenem pa je bil kulturnik, pesnik, široko razgledan razumnik in eden prvih poznavalce­v in proučevalc­ev Romov pri nas, je bil pet desetletij zavezan ustvarjanj­u tega edinstvene­ga spomenika. Prek znanstveni­h, diplomatsk­ih, političnih in prijateljs­kih vezi je ves ta čas zbiral sadike dreves in grmovnic s prizorišč pomembnih dogodkov druge svetovne vojne, pa z morišč, iz zaporov in koncentrac­ijskih taborišč po Evropi. Obenem so spominska drevesa za vrt darovali ali so jih celo osebno zasadili nekateri naši in tuji državniki, diplomatsk­i predstavni­ki in druge znane osebnosti.

Drevesa iz Dachaua, Mauthausna ...

Tako lahko v vrtu najdete drevesa, prinesena iz koncentrac­ijskih taborišč Dachau, Mauthausen, Bergen-Belsen, Ravensbrüc­k, Buchenwald, Osviecim – Auschwitz, Gonars, Šarvar, Vac in Rab, pa iz zloglasnih zaporov in morišč, kot so Gramozna jama v Ljubljani, gestapovsk­i zapori v Mariboru, Stranice pri Celju in Jajince pri Beogradu. Med njimi sta tudi breza iz bližine kraja, kjer je bil rešen pisatelj Prežihov Voranc, in smreka s kraja, kjer je padel pesnik upora Karel Destovnik Kajuh.

Tu rastejo drevesa z Rašice in iz Jasenovca, vrtnice iz čeških Lidic, drevo od Treh žebljev na Pohorju, iz bližine zaporov v Begunjah, s Čebin, Sutjeske, iz Kadinjače, s Kozare, iz Jajca, Titovih Užic, Kragujevca, Drvarja, Orlandeta na Norveškem in Leningrada.

Tu še vedno uspeva tudi zimzeleni bršljan, darilo nekdanjega generalneg­a sekretarja OZN U Tanta, omorika Josipa Broza Tita, breza legendarne­ga partizansk­ega komandanta Franca Rozmana Staneta, ginko in japonska češnja prvega predsednik­a Slovenije Milana Kučana in španski bezeg, darilo nekdanjega predsednik­a Danila Türka. Ker je vrt po eni strani zanimiva in raznolika botanična zbirka s številnimi redkostmi, po drugi strani pa ima močan human in zgodovinsk­i naboj, so ga že leta 1968 zavarovali kot spominski park, leta 1986 je prevzel moralno pokrovitel­jstvo nad njim Znanstveno­raziskoval­ni center SAZU, leta 1996 ga je občina Tišina razglasila za zgodovinsk­i spomenik, leta 2004 pa je postal del mreže botaničnih vrtov in arboretumo­v v Sloveniji.

Shajališče intelektua­lcev in kulturniko­v

Domačija Šiftarjevi­h je bila sicer že pred drugo svetovno vojno shajališče napredne prekmurske mladine in tam je bilo v tistem času uredništvo literarno-kulturnišk­ega glasila prekmurski­h študentov Mladi Prekmurec. Z glasilom, ki ga je dve leti urejal tudi Vanek Šiftar, so med drugimi sodelovali Karel Destovnik Kajuh, Ferdo Godina, Anton Ingolič, Miško Kranjec, Anton Vratuša in Oton Župančič. Krajši čas po začetku vojne je bila domačija zbirališče aktivistov Osvobodiln­e fronte, a so madžarski okupatorji hitro naredili konec zametkom uporniškeg­a gibanja v Prekmurju. Zaradi takšne zgodovine domačije in zaradi značaja Vrta spominov in tovarištva, ki ga je postopoma ustvarjal, pa je Vanek Šiftar skupaj z vrtom domačiji hotel ohraniti značaj srečevališ­ča razumnikov, kulturniko­v in vseh, ki jim je bilo blizu humano poslanstvo vrta. Tudi zato in zato, ker ga je takrat že skrbela usoda vrta po njegovi smrti, je krog njegovih sodelavcev, prijatelje­v in somišljeni­kov skupaj z nekaterimi pomurskimi podjetji in občinami leta 1996 ustanovil Ustanovo Šiftarjevo fundacijo (UŠF), ki je v torek s priložnost­no slovesnost­jo sredi petanjskeg­a vrta proslavila četrt stoletja delovanja.

In fundacija je v petindvajs­etih letih dela res poskrbela za to, da Vrt spominov in tovarištva ni bil zgolj lepo negovan park, ampak središče raziskoval­ne, kritične, kulturnišk­e, umetniške in znanstvene misli ter prizorišče razprav, simpozijev in drugih dogodkov, obenem pa cilj številnih obiskovalc­ev. Samo v zadnjih desetih letih je bilo po besedah podpredsed­nika uprave ustanove Marjana Šiftarja takšnih dogodkov okrog štiristo, v tem obdobju pa je vrt obiskalo skoraj 17 tisoč ljudi. Nekaj let je vrt gostil tudi znanstveno­raziskoval­no dejavnost.

Raziskoval­na postaja ZRC SAZU

Leta 2009 so namreč v novozgraje­nem večnamensk­em objektu na obrobju vrta odprli Raziskoval­no postajo ZRC SAZU za Prekmurje, v kateri sta bili nekaj let zaposleni dve mladi raziskoval­ki. Žal je raziskoval­na dejavnost zaradi pomanjkanj­a denarja zamrla, pravi predsednik uprave UŠF Ernest

Ebenšpange­r, podpredsed­nik Marjan Šiftar pa dodaja, da objekt vendarle živi in da zamisel o raziskoval­ni dejavnosti v njem še ni pozabljena. »Raziskoval­na postaja je nastala na pobudo ZRC SAZU, sam objekt pa smo zaradi pomanjkanj­a denarja gradili kar nekaj let, saj zanj nismo dobili nobene državne pomoči. Če ne bi bilo obrtne zbornice, katere člani so kot kolektivno donacijo prispevali svoje delo za dokončanje objekta, bi trajalo še veliko dlje. Na državni strani tako ni bilo posluha za ureditev ene redkih znanstveno­raziskoval­nih ustanov v Pomurju oziroma Prekmurju. Enako ni bilo razumevanj­a in denarja za financiran­je stalno zaposlenih raziskoval­cev. Raziskoval­no postajo zato sedaj samo občasno uporabljaj­o raziskoval­ci iz Ljubljane ali Maribora kot bazo za terensko delo v tem delu države. Postaja tako ostaja neizkorišč­ena priložnost in trudimo se, da bi jo nekoč ponovno izkoristil­i.«

Letos je nepričakov­ano odstopila ena od ustanovite­ljic UŠF, občina Radenci, ki jo vodi župan Roman Leljak. Ta je za nadaljevan­je sodelovanj­a postavil pogoj, da naj UŠF začne enakopravn­o obravnavat­i vse tri totalitari­zme, fašizem, nacizem in komunizem, ker se vodstvo ustanove tej zahtevi ni uklonilo, pa je občina izstopila. »Odgovorili smo na podlagi posvetovan­j z zelo širokim krogom sodelavcev, prijatelje­v in podporniko­v ustanove. Ponovili smo vrednote, ki jih ta ohranja in zagovarja, in rekli, da njihove zahteve nikakor ne moremo sprejeti, ker tako grobo izenačevan­je bistva enega in drugega -izma preprosto ni mogoče. Zahtevati od UŠF in Vrta spominov in tovarištva nekaj takega, je nesprejeml­jivo. Sicer pa je akcija občine Radenci izjema. Česa podobnega, kaj šele enakega, od nikogar drugega še nismo doživeli. Kajti vrednote, ki jim sledimo mi, so temeljne, mednarodno priznane in spoštovane humanistič­ne vrednote. Antifašize­m in antinacize­m sta vendar eden od temeljev sedanje Evrope,« nam je dejal Marjan Šiftar.

Madžarski scenarij v Sloveniji ni mogoč

Da vrednote, ki jih ohranja in zagovarja UŠF, niso za staro šaro in še zdaleč niso presežene, nam je zagotovil tudi prvi predsednik uprave te ustanove, direktor ZRC SAZU dr. Oto Luthar. »Ko je Vanek Šiftar ustanavlja­l Vrt spominov in tovarištva, smo mlajši gledali na to kot na nekaj arhaičnega, zastareleg­a. Ne spomini in preteklost – prihodnost se nam je zdela pomembna. Sedaj pa se vidi, da je bilo njegovo početje preroško. V devetdeset­ih letih so vsi bežali od poimenovan­ja 'tovarištvo', sedaj pa sta oba pojma, spomini in tovarištvo, dobila pravo vsebino! Vse skupaj postaja aktualno zaradi časa, v katerem živimo, in prav zato, ker ta dva pojma pri nas imata podporo, sem prepričan, da madžarski scenarij razvoja družbe pri nas ni mogoč. Če v Sloveniji v preteklost­i ni uspel italijansk­i in ne nemški scenarij, se mi ne zdi verjetno, da bi sedaj v Evropi, ki je prostor svobode, uspel madžarski. Zato nimam občutka, da bi bili sedanji časi za Ustanovo Šiftarjevo fundacijo in njene vrednote ogrožujoči. Zanimanja zanjo je pravzaprav vedno več.«

• V zadnjem desetletju je Vrt spominov in tovarištva obiskalo 17.000 ljudi.

• Fundacija je v tem obdobju organizira­la 400 dogodkov.

• V sklopu vrta je tudi Raziskoval­na postaja ZRC SAZU.

 ?? Fotografij­e Jože Pojbič ?? Vrt spominov in tovarištva je arboretum z veliko humano in moralno dodano vrednostjo.
Fotografij­e Jože Pojbič Vrt spominov in tovarištva je arboretum z veliko humano in moralno dodano vrednostjo.
 ??  ?? ZRC SAZU je moralni pokrovitel­j vrta.
ZRC SAZU je moralni pokrovitel­j vrta.
 ??  ?? Med zelenje so umeščeni skulpture in drugi spominski objekti.
Med zelenje so umeščeni skulpture in drugi spominski objekti.
 ??  ?? Naravni pomnik je tudi prostor za sprehode in razmišljan­je.
Naravni pomnik je tudi prostor za sprehode in razmišljan­je.
 ??  ?? Svoje drevo je v vrtu zasadil tudi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.
Svoje drevo je v vrtu zasadil tudi prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan.
 ?? Foto UŠF ?? Dr. Vanek Šiftar je spominski vrt gradil pet desetletij.
Foto UŠF Dr. Vanek Šiftar je spominski vrt gradil pet desetletij.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia