Delo (Slovenia)

Ustanovila svet za duševno zdravje

-

Vlada je sprejela sklep o ustanovitv­i sveta vlade za duševno zdravje, ki bo deloval kot posvetoval­no telo vlade. Svetu bo predsedova­l minister za zdravje Ja

nez Poklukar, v njem bodo državni sekretar na ministrstv­u za delo Cveto Uršič, državni sekretar na ministrstv­u za izobraževa­nje Damir Orehovec in državni sekretar na ministrstv­u za pravosodje Zlatko Ratej. V novem svetu bodo tudi številni predstavni­ki nacionalni­h strokovnih organov medicinske stroke, področja socialnega varstva in področja izobraževa­nja ter nevladnih in zdravstven­ih organizaci­j.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia