Delo (Slovenia)

Proti cesti in obračališč­u še učiteljski zbor

Nova vas Mestna občina Celje pripombe na prostorski načrt pri Osnovni šoli Frana Roša še proučuje – Akcija za drevesa

- Špela Kuralt

Sosedje Osnovne šole Frana Roša v Celju nasprotuje­jo predlagane­mu občinskemu podrobnemu prostorske­mu načrtu, ki na to območje umešča tri nove stanovanjs­ke hiše, zanje pa dovozno cesto z obračališč­em. Oglasil se je tudi učiteljski zbor šole, ki od mestnega sveta zahteva, da predlagane­ga prostorske­ga načrta ne sprejme, saj je škodljiv za šolo, ki ima na tem delu tudi gozdiček. Na občini trdijo, da gozdiček ne bo okrnjen, v šoli pa temu ne verjamejo.

Sosedje, ki jim predlagane spremembe prinašajo širšo dovozno cesto mimo hiš, so že na javni razgrnitvi sredi maja opozorili, da je izbrani teren za gradnjo neprimeren, saj je zelo strm. Da gre za zelo plazovito območje, hkrati pa jih skrbi, da se bo promet zelo povečal. Prav zato na občini načrtujejo obračališč­e, da ne bi nastal žep. Kot je na javni obravnavi dejala predstavni­ca občine Alenka Cizej, so pridobili strokovno mnenje, da se promet zaradi nove ceste ne bo bistveno povečal.

V vsakem primeru bodo s tem posegli v prostor bližnje šole. Območje, ki ga z novim prostorski­m načrtom urejajo, je zdaj precej idilično z veliko zelenja in gozdičkom, kjer se otroci igrajo in učijo. Tod vodi tudi šolska pot, ki se iz Travniške nadaljuje po stopnicah na to območje. Po predlagane­m načrtu bi stopnice podrli in teren zravnali. Z načrtom se ne strinja ravnatelji­ca OŠ Frana Roša Nataša Gajšek Ključarič: »S tem se posega v prostor, ki je namenjen igri in učenju. Tu smo ob 40-letnici šole uredili medovito učno pot in uredili učilnico na prostem, kar je v tem času še posebno pomembno. Težave vidimo tudi na področju varnosti. Tu hodijo otroci, ni ne pločnika ne kolesarske steze. Če bo tu obračališč­e, bo to zelo nevarno.«

Učenci in učitelji na istem bregu

Učitelji so bili z načrtom seznanjeni (pre)pozno, da bi dali pripombe. So pa poslali dopis celjskemu mestnemu svetu, ki bo načrt sprejemal. Zapisali so, da čutijo, »kot bi nam s poseganjem v gozdiček in na druge površine okoli šole, rušili del naše šole, našo zeleno učilnico, ki jo uporabljam­o vsak dan«. Učiteljica Maja Skakić je za Delo povedala, da bo poseg v prostor velik. »Gradbišče bo gotovo večje, kot bosta pozneje obračališč­e in tudi cesta. To ne bo varno. Konec leta smo z otroki naredili film o tem gozdičku in napisali so sporočila, ki nam jih dajejo drevesa,« je dejala. Proti predlagani ureditvi sta tudi svet staršev in svet zavoda.

Z občine so odgovorili, da so prejeli pripombe občanov, vodstva OŠ Frana Roša in mestne četrti: »Pripombe bomo proučili in jih po možnosti čim bolj tudi upoštevali.« Dodali so, da so seznanjeni s pismom učiteljske­ga zbora: »Želimo poudariti, da v vseh postopkih priprav občinskih podrobnih prostorski­h načrtov sledimo pripombam, ki načrtovane ukrepe izboljšuje­jo.« Gradnja se bo lahko začela, če bo načrt sprejet in ko bo pridobljen­o gradbeno dovoljenje, so še odgovorili z občine. »Gozdiček, ki sodi v ureditveno območje osnovne šole, po predvidene­m načrtu ne bo okrnjen.« Ravnatelji­ca opozarja: »To ni res! Poglejte načrt! Problem bo namreč dostava. Saj tudi do nas kombi komaj pride, kaj šele kaj drugega.« Otroci so v filmu vsem jasno sporočili: »Radi imamo naš gozdiček!«

 ?? Foto Špela Kuralt ?? Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorske­ga načrta postala dovozna cesta za nove hiše.
Foto Špela Kuralt Pešpot, po kateri hodijo otroci v šolo, bi po predlogu prostorske­ga načrta postala dovozna cesta za nove hiše.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia