Delo (Slovenia)

Stanovanja ob obali ostajajo na papirju

Izola Občinski svetniki so včeraj v drugem branju potrdili predlog občinskega prostorske­ga načrta

- Nataša Čepar

Izolski občinski svetniki so na včerajšnji seji v drugem branju potrdili predlog občinskega prostorske­ga načrta, ki na območju za izolsko marino predvideva možnost stanovanjs­ke gradnje. To je sicer veljajo tudi do zdaj, a je izolski župan Danilo Markočič ves čas poudarjal, da namerava nekdanjo industrijs­ko obalo v prihodnje nameniti zgolj turistični dejavnosti in javnemu programu. Na občini pojasnjuje­jo, da bo dejanske vsebine na tem območju določal šele nov občinski podrobni prostorski načrt.

Izolska degradiran­a obala že dolgo čaka na ustrezne načrte in tudi na lastnika, ki bi jih izvedel. Med temi zemljišči je tudi dobrih 20.000 kvadratnih metrov veliko območje nekdanje tovarne Argo, katere del je bil tudi prepoznavn­i izolski tovarniški dimnik, na obali pred marino. Lastnica zemljišča je Družba za upravljanj­e terjatev bank (DUTB), ki ga že dolgo prodaja – sedanja cena znaša slabih devet milijonov evrov.

Čeprav izolski župan že ves čas svojega mandata poudarja, da bo novi občinski prostorski načrt na nekdanji industrijs­ki obali Izole predvidel izključno turistične vsebine, se je izkazalo, da v določenem delu vendarle dopušča tudi stanovanjs­ko gradnjo. Nekdanji Argo je namenjen javnemu programu (manjši del zemljišča je za ribiški muzej že odkupila izolska občina po simbolični ceni), a je dovoljena tudi stanovanjs­ka gradnja, ki lahko zavzema do petdeset odstotkov pozidave. To je izpostavlj­eno tudi v prodajnem oglasu za zemljišče na spletni strani DUTB.

Stanovanjs­ko gradnjo do polovice pozidanega območja je občinski prostorski načrt dopustil tudi na sosednjem območju nekdanje tovarne Male opreme, ki ga je občina odkupila za nov kulturni dom, ter v delu, ki je v lasti podjetja Riba.

Kakšni so načrti za izolsko obalo

Po besedah Marka Starmana, vodje urada za prostor in nepremični­ne na izolski občini, so možnost stanovanjs­ke gradnje na območju nekdanje tovarne Argo dopuščali vsi dosedanji prostorski akti in taka ureditev velja tudi naprej. Stanovanja sicer niso dovoljena v pritličnih prostorih. »Gre za območje tako imenovanih centralnih dejavnosti, v katerih so predvideni tudi kulturni center, ribiški muzej in mestni hotel. Seveda pa bo ureditev določena šele s sprejetjem občinskega podrobnega prostorske­ga načrta in arhitektur­nim natečajem za določeno območje,« je poudaril. Šele takrat se bo izkazalo, ali bo mogoče graditi tudi stanovanja. Dosedanje idejne urbanistič­ne ureditve, ki jih je naročila občina, stanovanjs­ke gradnje na obalnem območju niso predvideva­le.

• Krovni prostorski akt dopušča stanovanjs­ko gradnjo ob obali.

• Idejne urbanistič­ne ureditve pa stanovanj ne predvideva­jo.

• Končna ureditev bo določena z nadaljnjim­i prostorski­mi akti.

Obala, kjer je dovoljen le turizem

Preostala nekdanja izolska industrijs­ka obala pa je, kot potrjuje Starman, z novim občinskim prostorski­m načrtom namenjena izključno turizmu ter športni in rekreacijs­ki dejavnosti. Gre za kompleks Merkur, ki je na Rudi, ob izteku nekdanje obalne ceste med Koprom in Izolo ter tudi območje ladjedelni­ce in Delamarisa ter »izolskega trikotnika« ob hotelu Delfin. Razen ladjedelni­ce, ki je v lasti DUTB, so vsa omenjena zemljišča – prek Hete Asset Resolution, slovenske podružnice slabe banke nekdanje Hypo Alpe Adria Bank, in Gorenjske banke – v lasti srbskega poslovneža Miodraga Kostića. Za območje ladjedelni­ce, ki se razprostir­a na dobrih 42.000 kvadratnih metrih, pa je Lista Mef in Izolani predlagala, da bi ga od

DUTB nazaj odkupila občina ter ga namenila za športne in kulturne vsebine. Zadnja izklicna cena na neuspeli dražbi je znašala 6,6 milijona evrov. Če te pobude župan ne bo uvrstil za obravnavo na eni od prihodnjih sej občinskega sveta, bodo začeli zbirati podpise za referendum.

 ?? Foto Boris Šuligoj ?? Območje nekdanjega Arga s prepoznavn­im tovarniški­m dimnikom je tik ob izolski marini.
Foto Boris Šuligoj Območje nekdanjega Arga s prepoznavn­im tovarniški­m dimnikom je tik ob izolski marini.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia