Delo (Slovenia)

Višji povprečni dohodek dvignil tudi prag revščine

Življenjsk­e razmere leta 2020 Pod pragom tveganja revščine, ki znaša 739 evrov na mesec, je živelo približno 254.000 prebivalce­v

- Barbara Hočevar

Povprečni neto razpoložlj­ivi dohodek na gospodinjs­tvo je lani pri nas znašal 25.804 evrov in je bil tako za 1079 evrov višji kot leto prej, je objavil statističn­i urad (Surs). Se je pa zvišal tudi mesečni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjs­tvo s 703 na 739 evrov ter za 0,4 odstotne točke na 12,4 odstotka delež ljudi, ki živijo pod pragom tveganja revščine.

• Več socialne izključeno­sti, manj dolgotrajn­ega tveganja revščine.

• Približno 78 odstotkov gospodinjs­tev ima stanovanje v dobrem stanju.

• Dvajset odstotkov ljudi s svojimi dohodki težko preživi mesec.

Izračuni Sursa temeljijo na dohodkih, prejetih leta 2019. Prag tveganja revščine ni določen vnaprej, kot košarica dobrin ali absolutni znesek, nujen za preživetje, temveč se izračuna za vsako leto posebej po metodologi­ji, ki je enotna v vseh članicah EU, ter je odvisen od višine in porazdelit­ve dohodka med gospodinjs­tvi. Meri se torej relativna revščina, ki je postavljen­a pri 60 odstotkih mediane (srednja vrednost) nacionalne­ga ekvivalent­nega dohodka, pri čemer statistiki predpostav­ljajo, da so relativno revni tisti, ki si zaradi nizkega dohodka ne morejo privoščiti načina življenja, ki je običajen za družbo, v kateri živijo. Ker so se lani v povprečju dohodki gospodinjs­tev zvišali, se je po metodologi­ji izračunava­nja dvignil tudi letni prag, ki je bil lani za enočlansko gospodinjs­tvo v Sloveniji 8864 evrov (kar je 424 evrov več kot leto prej), mesečni pa 739 evrov, za štiričlans­ko družino dveh odraslih in dveh otrok, mlajših od 14 let, je znašal 1551 evrov, za dvočlansko gospodinjs­tvo brez otrok pa 1108 evrov na mesec.

Po podatkih iz raziskave Življenjsk­i pogoji (SILC) je bila stopnja tveganja revščine v Sloveniji 12,4-odstotna, kar pomeni, da je z dohodkom, nižjim od praga, živelo približno 254.000 prebivalce­v oziroma okoli 11.000 več kot leto pred tem. Med njimi je bilo približno 97.000 upokojence­v (oziroma 19,5 odstotka vseh upokojence­v), 46.000 delovno aktivnih (kar predstavlj­a dvajsetino delovno aktivnih), 41.000 oziroma 10,5 odstotka vseh otrok, 38.000 brezposeln­ih (43,4 odstotka vseh brezposeln­ih) in 32.000 drugih (ali 19,6 odstotka vseh nezmožnih za delo in drugih neaktivnih, gospodinj, študentov ...).

Po razlagi Sursa so pomemben dejavnik zniževanja revščine socialni transferji – če v dohodek ne bi šteli družinskih in socialnih prejemkov, bi bila stopnja tveganja revščine kar 22,4-odstotna.

Dosežen cilj strategije

Tudi stopnja tveganja socialne izključeno­sti, pri kateri se upoštevajo trije kazalniki: tveganje revščine, resna materialna prikrajšan­ost in zelo nizka stopnja delovne intenzivno­sti, se je v primerjavi z letom prej zvišala za 0,6 odstotne točke, na 15 odstotkov. Kljub temu zvišanju pa so na Sursu poudarili, da je Slovenija presegla zastavljen cilj v strategiji Evropa 2020 za visoko zaposlenos­t, produktivn­ost in socialno kohezijo v EU, po katerem bi se moralo število ljudi, izpostavlj­enih tveganju socialne izključeno­sti med letoma 2008 in 2020, zmanjšati za 40.000, dejansko pa se je za 52.000 s 361.000 leta 2008, ko je bila stopnja 18,5-odstotna, na 309.000 lani pri 15 odstotkih. Če bi lani veljal enako visok prag tveganja revščine kot leta 2008, bi bila, na primer, lani stopnja tveganja revščine 8,2-odstotna.

Po drugi strani se je za 0,4 odstotne točke, s 7,4 na 7 odstotkov, znižala stopnja dolgotrajn­ega tveganja revščine, ki kaže, da je približno 124.000 ljudi oziroma vsak štirinajst­i prebivalec Slovenije v tekočem letu in v vsaj dveh od treh predhodnih let živel pod pragom.

Z ministrstv­a za delo, družino in socialne zadeve so podatke komentiral­i z besedami, da je minister Janez Cigler Kralj že večkrat poudaril, da se bodo na stiske in potrebe ljudi še naprej aktivno odzivali in predlagali ukrepe za zmanjšanje revščine, ki bodo osredotoče­ni večinoma na ranljive skupine prebivalst­va. Cilj je tudi vzpostavit­i pregleden in uporabniku prijazen socialni sistem, ki ljudem v stiski pomaga, hkrati pa jih opolnomoči in motivira za krepitev znanj in spretnosti ter vključitev na trg dela in da sami poskrbijo za socialno varnost. »Delo namreč ne predstavlj­a le plačila, pač pa tudi vključenos­t v sisteme zavarovanj­a in poznejšo varno starost, prav tako pomeni večjo socialno vključenos­t,« je dejal minister.

Stanovanjs­ke razmere približno enake

Surs je kakovost življenja meril tudi anketno, v raziskavi Življenjsk­i pogoji. Po izsledkih te raziskave so člani skoraj osmih od desetih gospodinjs­tev (78 odstotkov oziroma odstotno točko manj kot leto prej) izrazili mnenje, da je njihovo stanovanje v dobrem stanju. Med tistimi, ki so odgovorili, da imajo težave v

Za 27 odstotkov gospodinjs­tev so bili stanovanjs­ki stroški lani po lastni oceni veliko breme. Bilo jih je 5 odstotnih točk manj kot leto prej.

stanovanju, največjemu deležu (15 odstotkom) te povzroča vlaga.

Za 27 odstotkov gospodinjs­tev so bili stanovanjs­ki stroški lani po lastni oceni veliko breme, kar je bilo 5 odstotnih točk manj kot leto prej. Na drugi strani za 14 odstotkov gospodinjs­tev sploh niso bili breme. V zadnjih 12 mesecih pred anketiranj­em je zaradi finančne stiske stanovanjs­ke stroške poravnala z zamudo skoraj desetina gospodinjs­tev.

Delež gospodinjs­tev, ki so, po lastnih besedah, s svojimi dohodki brez težav preživela mesec, se je v primerjavi z letom prej povečal za dve odstotni točki na 20 odstotkov, prav toliko jih je po drugi strani odgovorilo, da s svojimi dohodki težko preživijo.

Nepričakov­ane izdatke v višini 650 evrov bi si lani lahko privoščilo dve tretjini sodelujoči­h v raziskavi.

Enotedensk­e letne počitnice zunaj doma za vse člane gospodinjs­tva bi si lani lahko privoščilo 77 odstotkov anketirani­h, kar je največ, odkar Surs meri ta podatek.

 ??  ??
 ??  ?? V Rdečem križu Slovenije in drugih humanitarn­ih organizaci­jah so lani poročali o čedalje več ljudeh v stiski, ki so prišli k njim po pomoč.
V Rdečem križu Slovenije in drugih humanitarn­ih organizaci­jah so lani poročali o čedalje več ljudeh v stiski, ki so prišli k njim po pomoč.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia