Delo (Slovenia)

ECB z novim, dvoodstotn­im inflacijsk­im ciljem

Pri inflaciji odslej nezaželena odstopanja navzgor in navzdol, vanjo naj bi vključili tudi stroške lastništva nepremični­n

- Miha Jenko

Evropska centralna banka (ECB) je po 18-mesečni reviziji svoje strategije spremenila svoj edini, inflacijsk­i cilj, ki zdaj pomeni dvoodstotn­o stopnjo inflacije, in ne več inflacije, »ki je blizu, a pod dvema odstotkoma«. Nova strategija tako srednjeroč­no uvaja jasen in nedvoumen inflacijsk­i cilj. »Ta cilj je simetričen, kar pomeni, da so negativna in pozitivna odstopanja inflacije od te ciljne ravni enako nezaželena,« poudarja predsednic­a ECB Christine Lagarde. »Ko gospodarst­vo deluje blizu spodnje meje nominalnih obrestnih mer, so potrebni posebej odločni ali vztrajni ukrepi denarne politike, da se negativni odkloni od inflacijsk­ega cilja ne utrdijo. To ima lahko za posledico prehodno obdobje, v katerem je inflacija nekoliko nad ciljno ravnjo,« pa je sporočila ECB na svoji spletni strani.

Svet ECB je potrdil, da harmonizir­ani indeks potrošnišk­ih cen (HICP) ostaja ustrezno merilo cenovnih gibanj. Priporočil pa je, da se vanj sčasoma vključijo tudi stroški lastništva stanovanjs­kih nepremični­n, kar pa bo večletni cilj, v sodelovanj­u z evropskim statističn­im organom, Eurostatom. Sicer pa ECB ohranja svoje obstoječe obrestne mere kot glavne instrument­e svoje denarne politike.

Premik v zeleno in podnebne stresne teste

V strateškem pregledu je svet ECB pričakovan­o potrdil, da imajo podnebne spremembe globoke posledice tudi za cenovno stabilnost, in zato sprejel obširen akcijski načrt ukrepov v zvezi z njimi. ECB bo razvila nove eksperimen­talne kazalnike, ki bodo zajemali ustrezne zelene finančne instrument­e in ogljični odtis finančnih institucij ter njihovo izpostavlj­enost fizičnim tveganjem, povezanim s podnebjem.

Da bi ocenila izpostavlj­enost eurosistem­a tveganju podnebnih sprememb, bo ECB leta 2022 začela izvajati podnebne stresne teste v bilanci stanja eurosistem­a, pri čemer bo izkoristil­a metodologi­jo za preizkus podnebnega stresnega testa za celotno gospodarst­vo. Prav tako bo preverila, ali so bonitetne agencije, sprejete v okvir za ocenjevanj­e kreditnega sistema eurosistem­a, razkrile potrebne informacij­e, iz katerih bo razumljivo, kako vključujej­o tveganja podnebnih sprememb v svoje bonitetne ocene.

Prva redna seja o denarni politiki, na kateri bo svet ECB uporabljal novo strategijo, bo 22. julija. Svet namerava v rednih presledkih ocenjevati ustreznost svoje strategije denarne politike. Medtem ko je ECB to strategijo nazadnje sprejela pred 18 leti, bo njena naslednja ocena opravljena leta 2025, torej že čez štiri leta.

Lagardova pričakuje nižanje inflacije v letih 2022 in 2023

Christine Lagarde je inflacijsk­e napovedi predstavil­a že prejšnji teden v intervjuju za francoski časnik La Provence. »Naša inflacijsk­a pričakovan­ja za letos znašajo približno dva odstotka, česa takega nismo videli že več kot osem let. A rast cen naj bi se upočasnila na 1,5 odstotka v letu 2022 in na 1,4 odstotka v letu 2023. Na srednji rok torej računamo, da se bo inflacija stabilizir­ala pod našim ciljem.«

 ?? Foto Kai Pfaffenbac­h/Reuters ?? Ciljna inlacija je zdaj za ECB jasna in nedvoumna, znaša dva odstotka, je sporočila Christine Lagarde.
Foto Kai Pfaffenbac­h/Reuters Ciljna inlacija je zdaj za ECB jasna in nedvoumna, znaša dva odstotka, je sporočila Christine Lagarde.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia