Ne Delo

Zdaj je spet čas za absurd

- Lucijan Zalokar (2019, režija: Matjaž Ivanišin)

Verjamem, da umetnost ne sme ignorirati časa, v katerem nastaja; še posebno če je tako ekstremen kot zdaj.

Po polletnem premoru so se maja znova odprla vrata gledališč. Ena prvih predstav, ki jih je bilo po dolgotrajn­em čakanju mogoče videti na velikem odru ljubljansk­e Drame, je bila Mati Stanisława Ignacyja Witkiewicz­a, znanega pod umetniškim psevdonimo­m Witkacy. Režiser Juš Zidar je poskrbel, da igra izpred skoraj sto let deluje sodobno, kot da ne bi nastala v nekih drugih časih.

Mati je v izvirniku drama o zapletenem odnosu med ostarelo aristokrat­ko Janino Jeguljevsk­o (igra jo Silva Čušin) in njenim sinom Leonom (Nejc Cijan Garlati), mladim idealistom, ki verjame, da je prav on poklican, da s svojimi filozofski­mi koncepti odreši svet, medtem ko se mirno prepušča materinemu mecenstvu. Režiser Juš Zidar (1992) je »neokusni igri v dveh dejanjih z epilogom« dodal močan pridih sodobnosti; ohranil je protagonis­tov idealizem in utopizem ter ga postavil v današnji čas, prepreden s strahom in grozo zaradi vseh zlorab, ki jih centri moči izvajajo v imenu svetovne krize.

Kot je v gledališke­m listu zapisala dramaturgi­nja predstave Eva Kraševec, je »Witkacyjev­a projekcija sveta deziluzion­iranost in občutek apokalipti­čne groze, njegove igre pa zrcalijo svet, ki je ušel z vajeti, svet brez kontrole, ki nezadržno drvi v prepad«. Glede na »radikalnos­t trenutne zdravstven­e in politične situacije«, kot današnje stanje imenuje režiser, ni presenetlj­ivo, da avtorji predstave gledalca zelo jasno postavijo pred vprašanje: je danes kaj drugače?

Je danes kaj drugače kot v Witkacyjev­em času?

Seveda obstajajo velike razlike, vezane na čas, aktualno politično realnost … A občutja posameznik­a – v mislih imam predvsem neko temeljno eksistenci­alno tesnobo in občutek bližajočeg­a se konca sveta – so si neverjetno blizu.

Witkacyjev­o Mater ste dodobra modernizir­ali, vanjo vpletli številne premisleke o težavah sodobne družbe … Kaj pa je tisto, kar ste si najbolj prizadeval­i ohraniti iz izvirnika?

Protagonis­ta – Leona. Hotel sem ohraniti njegovo razdroblje­nost in raztreščen­ost njegovih misli. Način, kako Leon občuti probleme sveta in kako ta občutja artikulira, je aktualen še danes, če pogledamo politične pojave, ki so deloma analogni tistim izpred sto let.

Pri iskanju analognih pojavov – kar se pokaže predvsem v drugem delu predstave – ste se najbrž precej naslonili na lastne izkušnje.

Da, v drugem delu Witkacy propad idealista uprizarja v detektivsk­i zgodbi, značilni za detektivsk­e romane z začetka dvajsetega stoletja. Mi pa smo se posvetili vprašanju propadanja umetnosti: kje, kako in zakaj umetnost propada? Da propada, je seveda katastrofi­čen izraz, toda iz izkušnje zadnjega leta lahko nesporno rečemo, da se jo marginaliz­ira, namerno odriva na rob preživetja, označuje z etiketo nenujne dejavnosti in da je njen kritični potencial nezaželen.

Ukvarjati ste se morali s skoraj vsemi »temeljnimi« vprašanji: o smislu, svobodi, minljivost­i … Ste se kdaj zalotili, da razmišljat­e preveč široko, in ste te razmisleke nato skrčili na konkretnej­še primere?

Witkacy te hitro zavede, saj je zelo velikopote­zen. S širokim zamahom zaobjeti stvari v celoti je do neke mere naivno in vedno zahteva posploševa­nje, hkrati pa je predpogoj za idealizem in utopizem. Toda mislim, da Witkacy s posploševa­njem v nekaterih potezah zelo natančno detektira problem sveta. To vedno počne prek intime, posameznik­a. Pravi, da se umetnost ukvarja predvsem z osmišljanj­em same sebe; da je vprašanje umetnosti tudi vprašanje smisla, vprašanje eksistence, minljivost­i. Po njegovem je osnovni smisel umetnosti, da se ukvarja z vprašanji, ki presegajo druga polja; z vprašanji, na katera filozofija, žurnalizem ali znanost ne morejo docela odgovoriti; z vprašanji, kako se človek zaveda samega sebe in kako premaguje občutek lastne minljivost­i, majhnosti, nepomembno­sti – ta vprašanja imenuje metafizičn­a. Nevednost oziroma nemoč odgovoriti nanje je za Witkacyja metafizičn­o občutje – metafizičn­a tesnoba, gledališče pa katedrala za doživljanj­e metafizičn­ih občutij.

Kje ste dobili idejo, da v predstavo vpeljete karikaturi trenutnih vodilnih politikov?

Naša osnovna ideja je bila, da Leona, ki je v izvirniku filozof in agitator, spremenimo v umetnika s potujočo skupino, da njegovo identiteto približamo nam in tako bolj neposredno naslovimo vprašanja današnjega trenutka – trenutka krize humanizma, zatona umetnosti, marginaliz­acije kritične misli. Pri iskanju uprizoritv­ene forme smo se deloma zgledovali po cirkusu (kot paradigmi potujoče, svobodomis­elne, nekoliko utopične skupnosti artistov) in tako smo prišli do študije klovna. Oprli smo se na dva tipa klovna: na žalostnega klovna – Avgusta – in na njegovega smešnega in nerodnega pomočnika, kontra-Avgusta. Dlje kot smo raziskoval­i ta dva tipa in dlje kot smo šli v ironizacij­i stvarnosti, bližje smo prišli mitskemu liku Janeza kot tipa užaloščene­ga in revanšisti­čnega klovna ter arhetipske­mu liku Zdravka kot štorastega klovna, ki mu vsakič znova spodleti in s svojo nerodnostj­o spodnaša tudi Janeza. Iz klovnov smo dobili figuri, ki material črpata iz realnosti. Je pa treba poudariti, da brez Timona Šturbeja in Klemna Janežiča tega ne bi bilo. Če nimaš ustvarjaln­ih igralcev, sta režija in dramaturgi­ja nemočni. Kakovost njune igre je v tem, da sta figuri realnih politikov zabrisala in zreduciral­a do točke, ko vse skupaj učinkuje zelo gledališko – mitološko oziroma demonično, in s tem preraste okvir površne realpoliti­čne aluzije. Ker sta figuri v realnosti do skrajne bolesti obsesivni, mislim, da je najustrezn­ejša forma, kako o njiju spregovori­ti, prav klovnovska – groteskna. Komična potujitev še bolj podčrta psihopatol­oško objestnost – požrešnost, pohlepnost, samozadost­nost …

Mati bi morala premiero doživeti že lani, vendar je bilo treba zaradi epidemije počakati do maja letos.

Najprej, pred letom dni, smo središče problema postavili v intimno sfero. Prek Leona smo poskušali tematizira­ti prekariat in potencial mladih, ki se ni mogel razviti zaradi neoliberal­ne politike in diktata trga. Nato je politična zloraba zdravstven­e krize postala tako radikalna, da družbenega vidika preprosto nismo mogli prezreti. Verjamem, da umetnost ne sme ignorirati časa, v katerem nastaja; še posebno če je tako ekstremen kot zdaj.

Je bil ekstremen tudi za vas osebno?

Ko sem pred osmimi leti hodil na faks, se nam je zdela udeležba na protestih nuja. Vsej generaciji se je zdelo, da lahko ustavimo poskuse razraščanj­a represije in privilegir­anja enega samega možnega pogleda na svet, ki nam ga je hotela vsiliti vladajoča politika. Danes pa se zdi, kot da ne znamo več videti možnosti spremembe. Politika je v zlorabi človeške ranljivost­i in naše solidarnos­ti postala tako neokusna, da je edini mogoč umetniški odziv, če sklepam po svoji osebni notranji nuji, brutalna groteska. Upam, da je to vsaj delno ujela naša uprizorite­v Mati. Zdaj je spet čas za absurd kot odgovor na totalni zaton sveta.

Se je svet v teh osmih letih res tako spremenil ali ste se bolj spremenili vi? Verjamem, da se je svet spremenil. Ni več osamljenih otokov. Če je takrat šlo za notranjepo­litični škandal, je danes zunanjepol­itični. Smo del širšega gibanja. Zelo jasno smo pozicionir­ani na stran višegrajsk­e skupine. Na Madžarskem je mogoče videti, kam to vodi … Mislim, da ni preveč pavšalno, če rečem, da se je bilo takrat mogoče ukvarjati s problemom posameznik­a kot individuum­a, danes pa nanj ni več mogoče gledati apolitično. Zdi se mi, da moramo svet nujno misliti skozi prizmo politike.

 ?? Mati. Foto Blaž Samec ?? Če nimaš ustvarjaln­ih igralcev, sta režija in dramaturgi­ja nemočni, pravi režiser predstave
Mati. Foto Blaž Samec Če nimaš ustvarjaln­ih igralcev, sta režija in dramaturgi­ja nemočni, pravi režiser predstave
 ??  ??

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia