Nedeljski Dnevnik

Za manj travm in večjo zaščito mladih žrtev

Otroci, ki so žrtve kaznivih dejanj, so pod eno streho deležni ustrezne strokovne podpore, s čimer bodo obvarovani pred nepotrebni­m večkratnim podoživlja­njem travmatičn­ih dogodkov

- Tjaša Lampret

Želje, da bi živeli v svetu, v katerem otroci ne bi bili žrtve najrazličn­ejših zlorab, žal ostajajo le želje in zato je še bolj pomembno, da so otrokom in mladoletni­kom, ki so žrtve kaznivih dejanj, na voljo ustrezno usposoblje­ni strokovnja­ki in ustanove, kjer lahko travmatizi­rani žrtvi pomagajo po najboljših močeh. To poleg psihosocia­lne opore vključuje tudi žrtvam prijaznejš­e (pred)kazenske postopke.

Slovenija je na tem področju naredila korak naprej z odprtjem Hiše za otroke po vzoru islandskeg­a projekta Barnahus, ki je bilo po zamudah vendarle konec maja. Poslanstvo Hiše za otroke, ki stoji v neposredni bližini ljubljansk­e tržnice Moste, je zaščita otrok, žrtev in prič kaznivih dejanj v kazenskem postopku na način, da se jim zagotovi prilagojen način zaslišanja, ki jih ne izpostavlj­a mučnim večkratnim zaslišanje­m s podoživlja­njem travmatičn­ih dogodkov, in takojšnjo psihosocia­lno pomoč. Izkušnje iz tujine – islandski primer dobre prakse Barnahus je prevzelo že 23 evropskih držav – še kažejo, da multidisci­plinarni in medinstitu­cionalni pristop, ki ga pod eno streho združuje Hiša za otroke, tudi pospeši predkazens­ki postopek. Sicer pa se bodo v Hiši za otroke, ki omogoča celostno obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj, v prvi fazi osredotoča­li na postopke in pomoč mladoletni­kom ob sumu spolnih zlorab, čez dve leti pa tudi na druga kazniva dejanja.

Na zlorabo in zanemarjan­je se hitreje odzovemo

Položaj direktoric­e Hiše za otroke je prevzela Simona Mikec, prej pomočnica direktoric­e Centra za socialno delo Ljubljana na enoti Ljubljana Bežigrad, ki ocenjuje, da ima Slovenija na splošno dobro razvit in z mednarodni­mi standardi usklajen sistem varstva in zaščite otrok. »V zadnjih letih so pristojne institucij­e sprejele vrsto odločitev in zagotovile izvajanje aktivnosti, ki izboljšuje­jo položaj otrok: začel je veljati družinski zakonik, katerega temeljno načelo je zagotavlja­nje največjega interesa otroka, potem je bil dopolnjen zakon o varuhu človekovih pravic, ki ureja področje zagovorniš­tva, sprejeta je bila resolucija o družinski politiki 2018– 2028. Vse to pa samo po sebi ne pomeni, da tega področja ni treba nenehno dopolnjeva­ti in izboljševa­ti.« Simona Mikec ima dolgoletne izkušnje s področja obravnave ranljivih otrok. Zadnje leto in pol je delala kot pomočnica direktoric­e enote Ljubljana Bežigrad, pred tem pa je bila skoraj 19 let zaposlena na področju zaščite otrok in mladostnik­ov na enoti Ljubljana Vič - Rudnik (CSD Ljubljana). »Vse moje delovne izkušnje so dragocene, mislim pa, da mi bodo izkušnje, ko sem bila strokovna delavka na terenu, dosti več pripomogle pri vzpostavit­vi Hiše za otroke in njeni umestitvi v sistem za zaščito otrok. Sem tudi zagovornic­a otrokovih pravic pri varuhu človekovih pravic in imam zaključeno specializa­cijo iz psihoterap­ije.« Koliko se je v tem času spremenilo naše dojemanje otrok, žrtev kaznivih dejanj, in ali smo začeli odrasli bolje »brati« znake zlorab pri otrocih in tudi ustrezneje ter pravočasno ukrepati? »V 20 letih, odkar delam na področju zaščite otrok, se je spremenilo dojemanje glede prijav nasilja nad otroki. K temu so veliko prispevali tudi zakon o preprečeva­nju nasilja v družini in številne akcije ozaveščanj­a; kot družba smo bolj senzibiliz­irani ter se na zlorabo in zanemarjan­je hitreje odzovemo. Še vedno pa veliko primerov ostaja zaprtih med štirimi stenami. In kot sama rada rečem, nikoli nismo preveč senzibiliz­irani in ozaveščeni, ko se je treba odzvati na zlorabo otroka. Pri spolni zlorabi otroka je najprej treba razbiti vse mite in predsodke, dogaja se namreč v vseh družbenih slojih in ima različne pojavne oblike. Kot družba se moramo truditi, da se odzovemo na stisko otroka, ki se lahko kaže v vedenju, čustvovanj­u, funkcionir­anju ali pa jo otrok izpove. In takrat je pomembno, da otroku ponudimo pomoč in podporo, ki je strokovna, dostopna, hitra in celostna. To namreč ponuja Hiša za otroke. Na tak način se otroka ne bo zasliševal­o več, kot je treba, ker se bomo trudili, da bo že prvi intervju speljan na način, da ga ne bo treba ponavljati. Poleg tega bo otrok dobil tudi podporo v obliki krizne podpore in psihosocia­lne pomoči.«

Celostna obravnava otroka

Po raziskavi ministrstv­a za pravosodje je vsaka peta oseba v otroštvu doživela vsaj eno obliko spolnega nasilja in vsaka sedma dve ali več oblik. Da so projekti, kot je Hiša za otroke, potrebni, kažejo tudi podatki slovenske policije o številu obravnav kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, ki je mlajša od 15 let: leta 2017 je policija obravnaval­a 114 primerov takšnih napadov (delež preiskanih kaznivih dejanj je bil 87,7-odstoten), leta 2018 96 primerov (89,6-odstotna preiskanos­t), leto kasneje je bilo primerov spolnih napadov na mlajše od 15 let največ doslej, in sicer kar 145 (preiskanos­t 90,3-odstotna), leta 2020 100 primerov (z 98-odstotno preiskanos­tjo) in leta 2021 je policija obravnaval­a 121 primerov spolnih napadov na mlajše od 15 let (95-odstotna preiskanos­t). »Tudi moje osebne izkušnje iz dela na področju ogroženih otrok so, da se število obravnav ogroženih otrok iz leta v leto povečuje – kar seveda lahko pripisujem­o tudi manjši toleranci do nasilja in bolj senzibiliz­irani družbi. Zanimivi so podatki z Islandije, po petih letih po vzpostavit­vi Barnahusa pri njih se je število prijav podvojilo in število obsodb potrojilo. Podobno je tudi v drugih evropskih državah,« dodaja Simona Mikec.

Vlogo in ključno nalogo Barnahusa vidi v tem, da otroci (in družine) ne bodo več prepuščeni samim sebi, ne samo po zaključene­m postopku, ampak tudi med njim. »V dosedanjem sistemu, ko so številni strokovnja­ki delali dobro ali celo zelo dobro, se je prevečkrat zgodilo, da je moral otrok večkrat prihajati na zaslišanje ali pogovore na različne institucij­e (policija, centri za socialno delo, sodišče, izvedenec), ob tem mu nihče ni podal informacij ali mu ponudil podpore, ki bi jo potreboval. Velik izziv v Sloveniji v tem trenutku so tudi dolge čakalne vrste pri psihologih in psihoterap­evtih v sistemu javnega zdravstva. Celostna obravnava v Hiši za otroke je usmerjena v to, da bo za te otroke poskrbljen­o na način, da bodo prejeli krizno podporo pred izvedbo forenzične­ga intervjuja in po njej, sam forenzični intervju bo izvedel za to usposoblje­n strokovnja­k, po zaslišanju pa bo imel otrok tudi psihosocia­lno ali terapevtsk­o pomoč, če jo bo potreboval.«

Tudi vrhovno državno tožilstvo že od leta 2016 aktivno sodeluje pri projektu vzpostavit­ve Hiše za otroke (Barnahus) v Sloveniji s ciljem, da najmlajšim žrtvam v sodnih postopkih omogočijo hitro in prijaznejš­o obravnavo. Med njimi je tudi Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka in članica medresorsk­e skupine, ki je med drugim sodelovala pri izobraževa­nju predstavni­kov policije za izvajanje forenzični­h intervjuje­v z mladimi žrtvami kaznivih dejanj: »Bistvo tega projekta je, da otrok vstopi v hišo, ki po ničemer ne izstopa iz okolice – otrok ne vstopa v hišo z velikim napisom sodišče, policija, center za socialno delo, s tem se izognemo stigmatiza­ciji otroka. Pomemben je tudi ločen vhod v hišo za otroka kot žrtev kaznivega dejanja in obdolženca ter da se med potekom forenzične­ga razgovora ne srečata. Obdolženec lahko v spremstvu zagovornik­a, sodnika in tožilca v ločenem prostoru posluša razgovor z otrokom in prek sodnika oziroma strokovno usposoblje­ne osebe otroku tudi zastavlja vprašanja. Gre za neposredno zaslišanje, ki pa poteka na drugačen način. Pogovor z otrokom se avdiovizua­lno posname, kar pomeni, da gre za dokaz tudi v nadaljnjih sodnih postopkih. In ker vemo, koliko časa trajajo ti sodni postopki, je zelo pomembno, da s pomočjo posnetkov vidimo, kakšen je bil otrok, ko se mu je zgodilo kaznivo dejanje.« To bo pomembno tudi v primerih, in teh ni malo, ko žrtve dejanje prijavijo kasneje v življenju, ko že odrastejo. Če se bo izkazalo, da je po prvem pogovoru treba dodatno razjasniti določene okoliščine, bo tudi dodaten pogovor z otrokom potekal v prostorih Hiše za otroke. »Pomembno je, da pogovor poteka v hiši, in zaželeno je, da razgovor opravlja ista oseba, ki je z otrokom že prej vzpostavil­a stik,« še dodaja Mirjam Kline.

Poleg multidisci­plinarne obravnave otroka v Hiši za otroke je, kot smo omenili, pomembna tudi umestitev same ustanove v prostor in njena neformalna narava, saj navidezno ne gre za »uradne prostore«, kot so prostori policije, sodišča in drugi. Kako pa poteka postopek, ko je otroka v Hišo za otroke napotilo sodišče? Simona Mikec pojasnjuje, da se bodo najprej na tako imenovanem pripravlja­lnem sestanku sestali vsi pomembni vpleteni, ki otroka obravnavaj­o in poznajo. »Namen pripravlja­lnega sestanka je, da si izmenjamo informacij­e in pripravimo na forenzični intervju. Ko bo prišel otrok, ga bo sprejel strokovni delavec, ki se bo z njim pogovoril, mu podal potrebne informacij­e, ga razbremeni­l in ga odpeljal v sobo

Simona Mikec, direktoric­a Hiše za otroke: »Nikoli nismo preveč senzibiliz­irani in ozaveščeni, ko se je treba odzvati na zlorabo otro

ka.«

za zaslišanje, kjer ga bo čakal tisti, ki bo izvajal forenzični intervju. Tudi takoj po zaslišanju bo otrok dobil potrebno podporo, v nadaljevan­ju pa tudi psihosocia­lno pomoč, ki lahko traja dlje časa. Zakon predvideva, da lahko tudi policija in centri za socialno delo opravljajo svoje naloge v sodelovanj­u s Hišo za otroke, kar pomeni, da lahko uporabijo naše prostore ali storitve, seveda ob predhodnem dogovoru,« pojasnjuje Simona Mikec. Psihosocia­lna pomoč bo otrokom omogočena predvidoma tedensko, je pa obravnava odvisna od potreb in starosti otroka ter ciljev obravnave. Pomoč in podporo bomo ponujali tudi nezlorablj­ajočim družinskim članom. »Pomembno je, da sta cilj in namen obravnave prilagojen­a vsakemu konkretnem­u otroku posebej. Če bo sodišče ocenilo, da bi bilo za otroka, ki je že v obravnavi na sodišču, potrebno, da se vključi v Hišo za otroke, ga bomo seveda sprejeli.«

Primer dobrega sodelovanj­a

Projekt Hiše za otroke spada pod okrilje ministrstv­a za pravosodje, in preden je zaživel, se je zamenjalo kar nekaj ministrov in šele četrti po vrsti, Marjan Dikaučič, je tik pred predajo ministrske­ga žezla prerezal slavnostni trak ob odprtju konec maja. Začetne aktivnosti segajo v leto 2017 (ideja o posebni zaščiti otrok, ki so žrtve kaznivih dejanj, je po besedah Mirjam Kline še starejša), intenzivne­je delo pa se je začelo leta 2020 s pripravo zakonskih podlag za njeno delovanje. Vzporedno so potekali postopki za pridobitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma, s katerimi so na ministrstv­u v okviru vnaprej opredeljen­ega projekta Hiša za otroke zagotovili prenovo, preuredite­v in opremo prostorov hiše. A pri projektu gre za veliko več kot za lično urejene prostore. Gre predvsem za okolje, kjer je žrtev v stiku z ustrezno usposoblje­nimi strokovnja­ki: na ministrstv­u za pravosodje so s pomočjo skupnega projekta Evropske unije in Sveta Evrope ter projekta PROMISE 3 zagotovili usposablja­nje tako kriminalis­tov, ki bodo izvajali forenzične intervjuje z otroki, kot tudi strokovnja­kov za psihosocia­lno pomoč. Forenzični intervju z otrokom, žrtvijo spolnega nasilja, lahko namreč po posebnem protokolu opravlja samo verificira­ni delavec policije, ki je predhodno opravil predpisano izobraževa­nje in pridobil certifikat. Kot so pojasnili na ministrstv­u za notranje zadeve, certifikat za opravljanj­e forenzične­ga intervjuja z otrokom ni datumsko omejen, je pa ob tovrstni obravnavi nujno potrebno tudi redno usposablja­nje vseh strokovnja­kov, ki bodo izvajali zaslišanje otroka, kar bo zagotavlja­la Hiša za otroke. Forenzični intervju je pogovor z otrokom, ki mora biti opravljen po protokolu, ki določa faze in pravila pogovora ter ima kot tak tudi procesno veljavo. Cilj te oblike intervjuja je, da otrok izpove svojo grozno izkušnjo le enkrat (pogovor je tudi avdio- in videodokum­entiran). V slovenski policiji so vzporedno z izobraževa­njem zasnovali protokol, ki temelji na mednarodno priznanih protokolih in upošteva tako posebnosti slovenske zakonodaje kot jezikovne posebnosti. Protokol so pregledali eksperti v Sloveniji in mednarodni eksperti, ki jih je angažiral Svet Evrope, so po zaključku izobraževa­nja aprila letos sporočili iz policije.

Do zdaj hiša sicer še ni sprejela prvega otroka, potekajo pa usposablja­nja in predstavit­ve obravnave v Hiši za otroke za vse pomembne deležnike. Med poglavitni­mi cilji v tem trenutku je kadrovska zapolnitev ekipe sodelavcev in dokončna ureditev prostorov ter delovanja javnega zavoda. »Prizadevam­o si, da bi čim prej začeli sprejemati otroke – ne zaradi razlogov, zaradi česar bodo napoteni k nam, ampak zato, da čim prej začnemo izpolnjeva­ti svoje poslanstvo,« še dodaja direktoric­a Simona Mikec.

 ?? / Foto: iStockphot­o ?? Otroci kot najšibkejš­i in najranljiv­ejši člani družbe potrebujej­o in si zaslužijo posebno zaščito, sploh v primerih, kadar so žrtve ali priče kaznivih dejanj .
/ Foto: iStockphot­o Otroci kot najšibkejš­i in najranljiv­ejši člani družbe potrebujej­o in si zaslužijo posebno zaščito, sploh v primerih, kadar so žrtve ali priče kaznivih dejanj .
 ?? / Foto: Jaka Gasar ??
/ Foto: Jaka Gasar

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia