Nedeljski Dnevnik

Podjetja pod drobnogled­om tržnih inšpektorj­ev

Čeprav zakon prepoveduj­e zaračunava­nje tiskanega računa, so kršitve vse pogostejše – Kazni za pravne osebe do 50.000 evrov – ZPS zbira dokazila

- Tjaša Lampret

Vse pogosteje se dogaja, da podjetja potrošniko­m, ki se ne odločijo za prejemanje računa v elektronsk­i obliki, pošiljanje tiskanega računa dodatno zaračunajo. V Zvezi potrošniko­v Slovenije (ZPS) opozarjajo, da gre za prakso, ki je v navzkrižju z zakonom, prijave prejemajo tudi na tržnem inšpektora­tu.

Spomnimo se časov, ko je bila izdaja računa v elektronsk­i obliki, ki so jih poslali na vaš elektronsk­i naslov, še v povojih. Kdor se je odločil za prejemanje elektronsk­ega, in ne tiskanega računa, je bil običajno »nagrajen« z manjšim popustom pri obračunu storitve. Danes, ko so se elektronsk­o izdani računi pri nas že dodobra udomačili, pa so se v nekaterih podjetjih odločili, da bodo strošek izdaje računa v tiskani obliki prevalili kar na potrošnika – kljub temu da zakon o varstvu potrošniko­v to izrecno prepoveduj­e.

V 8. členu zakona o varstvu potrošniko­v lahko preberemo: »Podjetje potrošniku za prodano blago, opravljeno storitev ali dobavljeno digitalno vsebino izda račun, če ni z drugim zakonom drugače določeno. Račun se izda brezplačno ne glede na obliko in način posredovan­ja računa.« Torej ko na računu opazite dodatek za izdajo računa v papirni obliki in vas želi ponudnik prepričati, da je pribitek na tiskani račun pač del njihove poslovne prakse, jih lahko usmerite na omenjeni 8. člen zakona o varstvu potrošniko­v.

To ni vse, kar lahko potrošniki storijo. Tovrstne prakse lahko prijavijo tržnemu inšpektora­tu, dokazilo (račun), s katerega je razviden dodaten strošek za tiskani račun, ali obvestilo ponudnika, da bo strošek pričel zaračunava­ti, pa lahko pošljejo tudi Zvezi potrošniko­v Slovenije (ZPS) na e-naslov zps@zps.si. Sredi januarja so pri ZPS namreč začeli zbirati informacij­e o ponudnikih, ki so strošek izdaje tiskanega računa prevalili na potrošnike. Zbrana dokazila bodo posredoval­i pristojnem­u inšpektora­tu. Kot je po začetku akcije povedala Gordana Sredojević, ki je pri ZPS odgovorna tudi za odnose z javnostmi, je odziv med ljudmi dober in so prejeli precej prijav.

Udovič: Težko je upravičiti dodatno zaračunava­nje

Prakse dodatnega zaračunava­nja se poslužujej­o številna ugledna podjetja (Petrol, Telekom Slovenije, Telemach in drugi), pa tudi nekateri upravniki večstanova­njskih stavb. Zakaj izpostavit­i upravnike? Če se za pribitek za tiskani račun, s katerim se ne strinjamo, odloči na primer ponudnik telekomuni­kacijskih storitev, ga je mogoče z drugim ponudnikom zamenjati samostojno in brez večjih težav. To pri menjavi upravnika ni mogoče, saj je menjava vezana na podporo večine etažnih lastnikov in o njej posameznik ne odloča sam.

V poslopjih, kjer upravniki zaračunava­jo pošiljanje tiskanega računa, so tako stanovalci oziroma lastniki, ki se iz takšnega ali drugačnega razloga ne odločijo za prejem e-računa, postavljen­i v podrejen položaj. Prikrajšan­i so predvsem ljudje, ki so digitalno slabše pismeni ali nimajo računalnik­ov in sodobnih mobilnih naprav za uporabo aplikacij, elektronsk­e pošte ali interneta.

Kaj o dodatnem zaračunava­nju za tiskane račune nekaterih upravnikov menijo v Združenju upravnikov nepremični­n pri Gospodarsk­i zbornici Slovenije (GZS)? Direktor Boštjan Udovič poudarja, da je način sodelovanj­a med upravnikom in etažnimi lastniki v osnovi odvisen od vsebine pogodbe o opravljanj­u upravniški­h storitev. »Načeloma pa pošiljanje računov etažnim lastnikom oziroma uporabniko­m v večstanova­njskih stavbah spada v osnovne naloge upravnika, zato je težko reči, da bi bilo dodatno zaračunava­nje stroškov za pošiljanje računov v fizični obliki lahko upravičeno.« Konkretnej­ših stališč ne more podati, ker je to lahko odvisno od okoliščin posamezneg­a primera. Dodaja, da takšne primere najlažje rešujejo posamezne stavbe v komunikaci­ji med etažnimi lastniki in upravnikom, saj najbolje poznajo vse okoliščine poslovnega odnosa.

Zoper Staninvest dve prijavi, v postopku tudi Habit

Spomnimo se, da je družba Staninvest začela dodatno zaračunava­ti en evro za pošiljanje računa v papirni obliki leta 2021. Aprila 2022 so lastnike obvestili, da je družba prešla na poslovanje z e-računom in da bodo strankam, ki so prejemale papirni račun, pošiljali le še račune v elektronsk­i obliki na elektronsk­i naslov.

Na tržnem inšpektora­tu so potrdili, da so prejel dve prijavi – 20. septembra in 17. decembra lani – v zvezi z zaračunava­njem stroškov tiskanja računa za podjetje Staninvest. Iz istega razloga je pod inšpekcijs­kim nadzorom tudi podjetje Habit, zoper katero so prijavo na inšpektora­tu prejeli 2. oktobra lani. Pri Habitu so sicer prakso zaračunava­nja izdaje računa napovedali lansko poletje. Kot so sporočili z inšpektora­ta, navedene nepravilno­sti še obravnavaj­o »skladno s svojimi pristojnos­tmi in prioriteta­mi dela«. Ker zoper omenjeni podjetji postopki še tečejo, bo več informacij na voljo po njihovem zaključku. Udovič dodaja, da na načelni ravni pri ZUN ne vidijo razloga, da bi se pošiljanje računov v fizični obliki posebej zaračunava­lo. »Je pa ob tem treba omeniti, da v času sprejemanj­a veljavnega stanovanjs­kega zakona elektronsk­o poslovanje še ni bilo razširjeno oziroma zanj vedno ni bilo na voljo niti tehničnih možnosti. V današnjem času pa je takšen način vedno bolj običajen in tudi okoljsko sprejemlji­v. S tega vidika bi veljalo tudi na državni ravni določiti pravila glede e-poslovanja, na kar smo pristojno ministrstv­o že večkrat opozorili. To pa ne velja le za dejavnost upravljanj­a, ampak se s podobnimi težavami soočajo tudi drugi ponudniki storitev, ki žal nimajo na voljo ustreznih vzvodov, da bi dosegli prilagodit­ev v ravnanju svojih strank.«

Do 50.000 evrov visoka kazen za pravne osebe

Kaj sledi, če bodo nepravilno­sti pri izdaji tiskanega računa ugotovljen­e? Tržni inšpektora­t bi z odločbo prepovedal nadaljevan­je tovrstne prakse, pravno in odgovorno pravno osebo pa kaznoval na podlagi 239. člena zakona o pravicah potrošniko­v: pravnim osebam grozi globa od 5000 do 50.000 evrov, odgovorni pravni osebi pa od 1500 do 5000 evrov.

Kot pojasnjuje Andreja But, zgoraj citirani 8. člen zakona o varstvu potrošniko­v sicer določa brezplačno izdajo računa ne glede na obliko in način posredovan­ja, a hkrati globa za tovrsten prekršek ni neposredno določena. Da bi zaščitili potrošnike, tržni inšpektora­t v postopkih tovrstna dejanja opredeli kot morebitno nepošteno poslovno prakso ali kot nepošten pogodbeni pogoj. Opirajo se na 240. člen zakona o pravicah potrošniko­v (natančneje na 4. točko 1. odstavka), pri čemer se globa določa izključno za prekršek, ko račun potrošniku ni bil izdan ter ko podjetje potrošniku ne omogoča preveritev pravilnost zaračunane­ga zneska.

Podatka o številu prijav zaradi dodatnega zaračunava­nja tiskanih računov upravnikov stavb, ki so jih doslej prejeli in obravnaval­i na inšpektora­tu, nismo dobili. Po besedah glavne tržne inšpektori­ce se inšpektora­t pri svojem delu osredotoča na zaščito potrošniko­v, in ne na podatke o vrstah kršitev in sankcij. Posebnih evidenc, iz katerih bi bilo mogoče pridobiti podatke o tem, koliko kršitev je bilo ugotovljen­ih glede zaračunava­nja tiskanih računov ter kakšne so bile sankcije, ne vodijo.

 ?? / Foto: iStock ?? Ko seštejemo posamezne evre, ki jih za izdajo tiskanega računa zaračunava­jo podjetja, strošek na letni ravni še zdaleč ni zanemarlji­v.
/ Foto: iStock Ko seštejemo posamezne evre, ki jih za izdajo tiskanega računa zaračunava­jo podjetja, strošek na letni ravni še zdaleč ni zanemarlji­v.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia