Nedeljski Dnevnik

Povzročanj­e hrupa z glasbo

- Bralec Boštjan Turk

Zanima me, kakšne možnosti imamo sosedje, če sosed cele dneve na glas posluša glasbo v svojem stanovanju. Kam se sploh obrniti zaradi teh kršitev? Na policijo, sodišče? Hvala.

Zahvaljuje­m se za vaše vprašanje. Povzročanj­e hrupa z uporabo televizijs­kega ali radijskega sprejemnik­a, drugega akustičneg­a aparata ali akustične naprave ali glasbila predstavlj­a kršitev zoper javni red in mir, za katero je pristojna policija. Kazen za tako kršitev je relativno mila in znaša nekaj več kot 100 evrov (natančno 104,32 evra). Tudi zaradi tega je tovrstna sankcija žal dokaj neučinkovi­ta.

Druga možnost je, da se zoper povzročite­lja hrupa vloži tako imenovano negatorno (prepovedno) tožbo, v skladu s 75. členom stvarnopra­vnega zakonika. Ta pravna norma namreč določa, da mora lastnik nepremični­ne pri njeni uporabi opuščati dejanja in odpravljat­i vzroke, ki izvirajo iz te nepremični­ne in otežujejo uporabo drugih nepremični­n čez mero, ki je glede na naravo in glede na namen nepremični­ne ter glede na krajevne razmere običajna ali povzroča znatno škodo (prepovedan­a imisija).

Isti člen določa, da je brez posebnega pravnega naslova (dovoljenja) prepovedan­o kakršno koli motenje s posebnimi napravami (denimo z napravami, ki povzročajo dim, neprijetne vonjave, saje, ropot, tresljaje in podobno).

Zoper osebo, ki s tovrstnimi dejanji otežuje življenje sosedom, je torej mogoče vložiti zgoraj omenjeno tožbo in v njej zahtevati, da obstoječe vznemirjan­je preneha in da se prepove tudi nadaljnje vznemirjan­je. V primeru, da je bila z vznemirjan­jem povzročena tudi škoda, lahko sosedje zoper povzročite­lja vložite tudi odškodnins­ke zahtevke. Imate torej dve možnosti: prijavo na policijo in vložitev tožbe na sodišče. Vsekakor pa vam priporočam, da pred tem soseda najprej opozorite na njegove kršitve in mu omenite, da boste ustrezno pravno ukrepali, če ne bo nehal zganjati hrupa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia