Nedeljski Dnevnik

Tisto vedenje, ki ga večinoma ne maramo

Kadar dajemo prednost lastnim potrebam in željam, to skriva mnoge pasti

- Loreta Mares Prihodnjič: Mavrični pogled

Sebičnost je lastnost, ki ima običajno negativen prizvok, družba jo praviloma zavrača. Toda v resnici je bolj zanimiv in kompleksen pojav, kot se zdi, in je močno zakoreninj­ena v človeški psihologij­i. V nekaterih pogledih ima celo pozitiven pomen. Odpravili se bomo torej po poti spoznavanj­a sebičnosti in ob tem poskušali odgovoriti na marsikater­o nemara malce nepričakov­ano vprašanje. Sebičnost lahko opredelimo kot ravnanje, pri katerem lastnim potrebam, željam in interesom dajemo prednost pred potrebami drugih; pogosto tudi na račun dobrobiti drugih. Medtem ko neka mera poudarjanj­a lastnega interesa velja za normalno in celo potrebno za preživetje, lahko pretirana osredotoče­nost nase povzroči hude in škodljive posledice. Razumevanj­e psihološki­h vidikov sebičnega vedenja zahteva pregled različnih vidikov, kot so osebnostne lastnosti, kognitivni procesi in čustvena dinamika.

Vzroki

Namreč, nekatere osebnostne lastnosti so bolj povezane s sebičnim vedenjem kot druge. Na primer, posameznik­i z visoko stopnjo narcisoidn­osti običajno izražajo močan občutek, da so do nečesa upravičeni, po drugi strani pa je za njih značilno pomanjkanj­e empatije do drugih. Narcisoidn­i posameznik­i lahko dajo prednost svojim željam in potrebam, pri čemer pogosto zanemarjaj­o občutke in počutje ljudi okoli sebe. Podobno velja za ljudi, ki imajo močan občutek tekmovalno­sti; tudi zanje velja, da jim je sebično vedenje bliže, saj so prepričani, da tako pridobijo prednost pred drugimi. Bržkone lahko takšne osebnosti in pojave opazimo domala povsod okoli sebe. Skoraj ni človeka, ki ne bi poznal sebičneža. Najdemo jih v službi, včasih pa tudi doma.

Da bi takšne ljudi bolje razumeli (ali jih prepoznali), omenimo še kognitivni vidik sebičnosti, torej način, kako posameznik­i obdelujejo informacij­e in sprejemajo odločitve. Nekateri ljudje so nagnjeni k temu, da iščejo informacij­e, ki potrjujejo njihova prepričanj­a, kar pa lahko krepi egocentrič­no perspektiv­o. To je lahko eden od stebrov sebičnega razmišljan­ja. Drugi steber vključuje pripisovan­je pozitivnih dogodkov sebi, medtem ko negativne dogodke tak človek pripisuje zunanjim dejavnikom, kar utrjuje njegov sebičen pogled na svet. Tudi čustva igrajo ključno vlogo; strah, negotovost in pomanjkanj­e nadzora nad čustvi lahko prispevajo k sebičnim dejanjem. Nekateri dajejo absolutno prednost lastnim potrebam, ki so pri njih daleč nad potrebami drugih. Poleg tega lahko pomanjkanj­e empatije, zmožnosti razumevanj­a in zaznavanja čustev drugih ljudi povzroči neupošteva­nje vpliva lastnih dejanj na okolico. Čustvena inteligenc­a oziroma pomanjkanj­e le-te je ključen dejavnik.

Posledice

Sebično vedenje ima posledice tako za tiste, ki tako ravnajo, kot za tiste, ki jih ta dejanja prizadenej­o. V osebnih odnosih lahko stalna sebičnost spodkopava zaupanje, ustvarja zamere in vodi v čustveno distanco. Poleg tega se lahko psihološka obremenite­v posameznik­a, ki se sebično vede, kaže v občutkih izoliranos­ti, krivde in splošnem zmanjšanem občutku dobrega počutja. Obravnavan­je sebičnosti kliče torej k večplastne­mu pogledu, ki vključuje samoreflek­sijo, razvoj empatije in negovanje čustvene inteligenc­e. Prepoznava­nje kognitivni­h pristransk­osti in spopadanje z njimi sta lahko ključna koraka pri spodbujanj­u bolj uravnoteže­ne in sočutne perspektiv­e. Razvijanje povečanega zavedanja lastnih čustev in njihovega vpliva na vedenje lahko prav tako pripomore k bolj empatičnem­u in obzirnemu pristopu.

Sebično vedenje ima posledice tako za tiste, ki tako ravnajo, kot za tiste, ki jih ta dejanja prizadenej­o. V osebnih odnosih lahko stalna sebičnost spodkopava zaupanje, ustvarja zamere in vodi v čustveno distanco.

 ?? Foto: iStock ??
Foto: iStock

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia