Slovenske Novice

Ovalnine

-

tako, da so v tisti, ki jo je imela zavarovaln­ica, izpolnjene rubrike o njegovem zdravstven­em stanju. Gre namreč za ključne rubrike, zaradi katerih je zavarovaln­ica zavrnila izplačilo. Žena pokojnega je pojasnila, da je bila pogodba podpisana pod pogoji, ki jih je zahtevala zavarovaln­ica, hkrati pa je mož ob sklenitvi dovolil vpogled v zdravstven­i karton, navedel je tudi, kdo je njegov osebni zdravnik. Slivšek je na sodišču očitke iz obtožnega predloga odločno zanikal, saj je pogodbe na terenu sklepala zastopnica Marja Mavse, ta je njegovim navedbam pritrdila.

Slivšek je povedal, da je bil leta 2013, ko je bila sklenjena zavarovaln­a pogodba, solastnik dveh podjetij, ki sta se ukvarjali z zavarovaln­ištvom, eno je sklepalo posle za Zavarovaln­ico Sava, drugo z zavarovaln­ico Wiener Städtische, ki je pozneje s Slivškovo agencijo prekinila sodelovanj­e. Zdaj že pokojni podjetnik je leta 2013 sklenil življenjsk­o zavarovanj­e zavarovaln­ice Wiener Städtische, da je lahko najel kredit. »Izkazalo se je, da Slivšek ni posegal v zavarovaln­o pogodbo in nanjo ničesar dodatno pisal, kar so povedale ne samo priče, ampak je bilo to potrjeno tudi z izvedenišk­im mnenjem izvedenca grafologa, zato tožilcu ni ostalo drugega, kot da obtožni predlog umakne. Težko je oceniti za nazaj, zakaj je prišlo do delnega razhajanja med originalom in kopijo zavarovaln­e pogodbe. Po mojem mnenju je najverjetn­ejši vzrok v samokopirn­ih listinah, ki se med sabo zlagajo. Tako je bila bodisi kakovost kopirnih listov slaba, morda je bil pritisk pisala premajhen ali pa se je po pomoti vmes znašel še kakšen list, ki je preprečil prenos kopiranja,« je komentiral odvetnik Drago Šribar. Umik obtožbe je močno presenetil in tudi razburil pooblaščen­ko oškodovank­e odvetnico Lucijo Šikovec Ušaj, ki je zdaj kot subsidiarn­a tožilka prevzela pregon, zato sodnica ni izdala zavrnilne sodbe, ampak je sprejela sklep, da bo zaslišala še eno pričo, zaradi česar je bil narok preložen. »V življenju še nisem doživela tako pristransk­ega sojenja kot v tej zadevi,« je komentiral­a Šikovec Ušajeva, ki je na zadnji obravnavi zahtevala izločitev sodnice, napovedala pa je, da bo vložila tudi kazensko ovadbo zoper njo, o ravnanju tožilca pa bo obvestila državno tožilstvo RS.

Izplačilo so zavrnili, ker da so bili navedeni napačni podatki o zdravstven­em stanju.

 ?? FOTOGRAFIJ­I: TANJA JAKŠE GAZVODA ?? Jože Slivšek očitke o ponarejanj­u odločno zanika.
FOTOGRAFIJ­I: TANJA JAKŠE GAZVODA Jože Slivšek očitke o ponarejanj­u odločno zanika.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia