Na­se­lje Gre­e­nwich ima 52 let

Ma­ri­bor­sko de­la­vsko na­se­lje Ma­ri­bor­ske te­ks­til­ne to­var­ne je 2. ok­to­bra 1960 le­ta do­bi­lo ime po an­gle­škem pri­ja­telj­skem me­stu Gre­e­nwich

Vecer - - REPORTAŽE, LJUDJE - SILVA ŠE­RU­GA

1951 - Ro­dil se je an­gle­ški glas­be­nik Sting s pra­vim ime­nom Gor­don Su­mner. 1973 - Umrl je slo­vi­ti fin­ski atlet, več­kra­tni sve­tov­ni pr­vak in re­kor­der Pa­a­vo Nur­mi. 1985 - Za po­sle­di­ca­mi aid­sa je umrl ame­ri­ški film­ski igra­lec Rock Hud­son (ro­jen le­ta 1925). 1988 - Umrl je av­to­mo­bil­ski kon­struk­tor sir Alec Is­si­go­nis. Sre­di ju­ni­ja le­ta 1959 je Ma­ri­bor do­se­glo pi­smo iz me­sta Gre­e­nwich v An­gli­ji. V Ve­če­ru smo za­pi­sa­li: "An­gle­ško in­du­strij­sko me­sto po­nu­di­lo pri­ja­telj­stvo Ma­ri­bo­ru. Žu­pan me­sta Gre­e­nwich je v ime­nu svo­jih me­šča­nov po­slal Ma­ri­bo­ru pi­smo, v ka­te­rem pre­dla­ga, da naj bi obe me­sti pri­ja­telj­sko so­de­lo­va­li." Pred­stav­ni­ka Gre­e­nwi­cha sta pri­šla v Ma­ri­bor že ko­nec ok­to­bra 1959. Od­pe­lja­li so ju na Po­hor­je, kjer so me­sto gle­da­li od zgo­raj nav­zdol in se po­go­var­ja­li o so­de­lo­va­nju. Med­tem je na po­bre­ški stra­ni me­sta že za­če­lo na­sta­ja­ti de­la­vsko na­se­lje ma­ri­bor­ske te­ks­til­ne to­var­ne (MTT). 2. ok­to­bra 1960 je pri­po­to­val v Ma­ri­bor žu­pan me­sta Gre­e­nwich Har­ry Tat­man in pred mno­ži­co lju­di od­kril ta­blo, ki je obe me­sti po­ve­za­la. Na da­nes že pre­cej zde­la­ni ta­bli na blo­ku tik ob pre­do­ru pi­še: "V spo­min na obisk me­stne de­le­ga­ci­je iz Gre­e­nwi­cha na An­gle­škem in v zna­me­nju na­dalj­nje­ga utr­je­va­nja med­se­boj­nih sti­kov je

Pa se je zgo­di­la dra­ma­tič­na za­de­va, ki se ji je re­klo hi­tra ce­sta sko­zi Ma­ri­bor

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.