Jo­že Ro­ner (1940-2012)

Večer - - ŠPORT - ZMA­GO GOMZI

Pred dne­vi se je ne­na­do­ma usta­vi­lo sr­ce 72-le­tne­ga Jo­že­ta Ro­ner­ja, nek­da­nje­ga odlič­ne­ga ma­ri­bor­ske­ga ko­le­sar­ja, dol­go­le­tne­ga čla­na KD Bra­nik iz Ma­ri­bo­ra. Ro­ner­ja so po­ko­pa­li na sliv­ni­škem po­ko­pa­li­šču, na nje­go­vi za­dnji po­ti pa so ga ob naj­ož­jih dru­žin­skih čla­nih, pri­ja­te­ljih in znan­cih po­spre­mi­li tu­di šte­vil­ni nje­go­vi nek­da­nji so­tek­mo­val­ci.

Jo­že Ro­ner je na iz­je­mno uspe­šno ko­le­sar­sko pot v dre­su Bra­ni­ka za­čel sto­pa­ti kot 18-le­tni mla­de­nič, ko je do­bil ne­kaj mla­din­skih dirk in si za­go­to­vil tu­di me­sto v član­ski re­pre­zen­tan­ci te­da­nje Ju­go­sla­vi­je. Le­ta 1960 je zma­gal na dir­ki za po­kal Ja­dra­na, iste­ga le­ta pa je kot član ju­go­slo­van­ske re­pre­zen­tan­ce v za­dnji eta­pi dir­ke Po Ju­go­sla­vi­ji pr­vi pri­ko­le­sa­ril na Vr­šič, kar je bil iz­je­men do­se­žek, saj je bil vzpon na Vr­šič vse­lej strah in tre­pet ko­le­sar­jev. V ti­stih le­tih je imel Bra­nik si­jaj­no ge­ne­ra­ci-

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.