Sa­mo­pre­gle­do­va­nje je nu­jen pre­ven­tiv­ni ukrep!

Vecer - - PODLISTEK, PISMA BRALCEV -

Ob za­čet­ku ko­le­dar­ske­ga le­ta je smi­sel­no opo­zo­ri­ti na ne­kaj po­memb­nih po­dat­kov, ve­za­nih na di­a­gno­zo rak. Po po­dat­kih On­ko­lo­ške­ga in­šti­tu­ta je bi­lo v le­tu 2013 za­be­le­že­nih več kot 14.000 no­vih bol­ni­kov z ra­kom. V Slo­ve­ni­ji pred­nja­či ko­žni rak, sle­di­jo mu rak de­be­le­ga čre­ves­ja in dan­ke, pro­sta­te, doj­ke in pljuč. Z di­a­gno­zo ra­ka doj­ke se v Slo­ve­ni­ji le­tno so­o­či več kot 1100 žensk. En od­sto­tek obo­le­lih za to obli­ko ra­ka so tu­di mo­ški. Gle­de na sta­ti­sti­ko se je sko­raj vsak od nas v svo­ji po­sre­dni ali ne­po­sre­dni oko­li­ci sre­čal s to bo­le­zni­jo. Kljub na­ve­de­nim šte­vil­kam se pre­ži­ve­tje bol­ni­kov z ra­kom po­dalj­šu­je. Ne­ka­te­ri on­ko­lo­gi so rak po­i­me­no­va­li ce­lo za kro­nič- no bo­le­zen no­ve­ga ti­soč­le­tja. Dru­štvo za boj pro­ti ra­ku Šta­jer­ske Maribor iz­va­ja tu­di de­lav­ni­ce sa­mo­pre­gle­do­va­nja mod in dojk na osno­vi si­li­kon­skih mo­de­lov. Mo­žnost oz­dra­vi­tve ra­ka doj­ke je lah­ko ve­li­ka, če je rak od­krit do­volj zgo­daj. Pri mo­ških je si­cer za­dnja le­ta naj­po­go­stej­ši rak pro­sta­te, za­to je pri ri­zič­ni sku­pi­ni mo­ških pri­po­ro­čljiv pre­gled pro­sta­te po 40. le­tu sta­ro­sti. Rak na mo­dih pred­sta­vlja pri sta­ro­stni sku­pi­ni mo­ških od 20 do 35 let naj­po­go­stej­šo obli­ko ra­ka, ki pa je hkra­ti ena naj­bolj oz­dra­vlji­vih. To ra­ka­sto sta­nje je mo­go­če od­kri­ti že ze­lo zgo­daj s sa­mo­pre­gle­do­va­njem mod, ki je v mar­si­čem po­dob­no sa­mo­pre­gle­do­va­nju dojk. Najo­bi­čaj­nej­ši simp­tom ra­ka mod je ra­hlo po­ve­ča­no mo­do, po­go­ste so tu­di ote­kli­ne, otr­dli­ne, to­pa bo­le­či­na ali pri­tisk v mo­du. Sa­mo­pre­gled mod naj opra­vi mo­ški en­krat na me­sec. Pri tem je tre­ba upo­ra­bi­ti obe ro­ki ter vsa­ko mo­do pre­vi­dno in ne­žno oti­pa­ti s pal­cem, ka­zal­cem in sre­din­cem. S pr­sti je naj­prej tre­ba pre­ti­pa­ti meh­ko tki­vo nad mo­di, ka- sne­je pa še vsa­ko mo­do za­se, ki mo­ra bi­ti brez ote­klin ali za­tr­dlin. Ob vsa­ki spre­mem­bi, kot so za­tr­dli­na, ote­kli­na, ne­o­bi­čaj­na ob­ču­tlji­vost mod ali ne­na­dno po­ve­ča­nje ozi­ro­ma zmanj­ša­nje mo­da, je tre­ba obi­ska­ti iz­bra­ne­ga zdrav­ni­ka in/ali spe­ci­a­li­sta. Zdra­vo mo­do je oval­ne obli­ke, ela­stič­no na otip, glad­ko in vi­si v mo­šnji.

On­ko­lo­ška stro­ka sve­tu­je, da si žen­ske zač­ne­jo pre­gle­do­va­ti doj­ke po 20. le­tu sta­ro­sti, mo­re­bi­ti tu­di ka­kšno le­to prej, da se do­volj zgo­daj se­zna­ni­jo z "zdra­vim oti­pom" doj­ke in so bolj do­vze­tne za mo­re­bi­tne ka­snej­še spre­mem­be. Za čas sa­mo­pre­gle­do­va­nja dojk se pri­po­ro­ča ob­do­bje po za­klju­če­ni men­stru­a­ci­ji, saj je ob­ču­tlji­vost dojk ta­krat naj­manj­ša (10 dni). Žen­ske, ki so že do­se­gle me­no­pav­zo, naj si za sa­mo­pre­gled dojk iz­be­re­jo is­ti dan v me­se­cu. Ne­ka­te­rim žen­skam je pri tem laž­je sta­ti pred ogle­da­lom, dru­ge sa­mo­pre­gled dojk laž­je opra­vi­jo le­že. Sa­mo­pre­gled dojk pred ogle­da­lom ali sto­je lah­ko po­na­zo­ri­mo v ko­ra­kih. Pr­vi ko­rak: Naj­prej je tre­ba po­zor- no opa­zo­va­ti ozi­ro­ma iden­ti­fi­ci­ra­ti ali lo­ka­li­zi­ra­ti mo­re­bi­tne spre­mem­be na doj­ki (ugre­znje­na bra­da­vi­ca, ugre­znje­na ko­ža, iz­ce­dek iz bra­da­vi­ce, ote­kli­na, rde­či­na, otr­dli­na). Dru­gi ko­rak: Obe ro­ki dvi­gni­te in se pri­mi­te za gla­vo. Pri tem ko­ra­ku po­nov­no pri­de na vr­sto po­zor­no opa­zo­va­nje mo­re­bi­tnih spre­memb obli­ke dojk, ko­že ali bra­da­vic. Tre­tji ko­rak: Spre­me­ni­te po­zo in pre­ma­kni­te ro­ke na bok in se na­gni­te pro­ti ogle­da­lu. Po­nov­no opa­zuj­te mo­re­bi­tne spre­mem­be. Če­tr­ti ko­rak: Eno ro­ko dvi­gni­te v zrak, z dru­go pa ne pre­gro­bo pre­ti­paj­te doj­ko v vseh sme­reh ( kro­žno, vzdolž doj­ke in od bra­da­vi­ce pro­ti ro­bu doj­ke). Ta­ko je doj­ka manj na­pe­ta in pre­gled za­to laž­ji. V na­da­lje­va­nju ob­ve­zno pre­ti­pa­te tu­di paz­du­he. Po­sto­pek po­no­vi­te z za­me­nja­vo dvi­gnje­ne ro­ke. Po­dob­no po­te­ka le­že­če sa­mo­pre­gle­do­va­nje dojk, pri če­mer je lah­ko v ve­li­ko po­moč pod­lo­že­na bla­zi­na pod ra­me­nom, ki spro­sti doj­ko. Upa­mo, da bo tu­di ta za­pi­sa­na pred­sta­vi­tev sa­mo­pre­gle­do­va­nja dojk in mod pri­po­mo­gla k raz­bi­ja­nju ta­bu­jev in ne­po­treb­nih stra­hov. Za­ve­daj­te se svo­jih mo­žno­sti in pri­lo­žno­sti. Ne ča­kaj­te, pač pa ukre­paj­te za zdrav in bolj­ši ju­tri. Ra­ka­vi bol­ni­ki se mo­ra­jo za­ve­da­ti svo­jih pra­vic in mo­žno­sti, prav ta­ko tu­di dr­ža­va, ki s pre­se­jal­ni­mi pro­gra­mi za ra­ka, kot so Zo­ra, Do­ra, Svit, po­sku­ša zmanj­ša­ti obo­le­lost za to bo­le­zni­jo. Za or­ga­ni­zi­ra­no de­lav­ni­co pri­ka­za sa­mo­pre­gle­do­va­nja dojk in mod lah­ko po­šlje­te pov­pra­še­va­nje tu­di na naš na­slov: Dru­štvo za boj pro­ti ra­ku Šta­jer­ske Maribor, Par­ti­zan­ska ce­sta 12, Maribor, ali nas obi­šče­te vsa­ko sre­do od 10. do 12. ure na tem na­slo­vu, kjer vam bo­do z na­sve­ti po­ma­ga­li ra­zu­me­ti in od­go­vo­ri­ti na mo­re­bi­tna vpra­ša­nja zdrav­ni­ca z več kot 30-le­tni­mi iz­ku­šnja­mi s po­dro­čja splo­šne me­di­ci­ne in on­ko­lo­gi­je, pred­se­dni­ca dru­štva, Ve­ra Fe­guš, dr. med., spec., in dru­gi stro­kov­nja­ki s te­ga po­dro­čja.

Bo­rut Am­bro­žič, pod­pred­se­dnik Dru­štva za boj pro­ti ra­ku Šta­jer­ske

Maribor

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.