Al­bau­gh bo s Pi­nu­som na­sko­čil Evro­po

Ame­ri­ški Al­bau­gh na­čr­tu­je v Evro­pi, tu­di s pro­i­zvo­dnjo škro­piv v Ra­čah, za­slu­ži­ti 150 mi­li­jo­nov do­lar­jev le­tno

Večer - - GOSPODARST­VO - NI­NA AMBROŽ

in iz slo­ve­nje­bi­stri­ške­ga pod­je­tja Qu­a­dro­fo­il. "Na­še plo­vi­lo se, ko do­se­že 12 ki­lo­me­trov na uro, dvi­gne nad vo­do in le­ti. V pol le­ta je bi­lo na sve­tov­nem sple­tu de­le­žno tri mi­li­jo­ne ogle­dov. Do­slej smo jih pro­da­li 44, na­ro­če­nih pa jih je še 130," je po­ve­dal Ro­žman in do­dal, da so do­bi­li šest­sto zah­tev iz več kot sto dr­žav sve­ta za za­sto­pa­nje in pro­da­jo te­ga iz­del­ka. Za na­sle­dnji cilj so si za­sta­vi­li iz­de­la­vo plo­vi­la iz lah­ke­ga alu­mi­ni­ja.

Iz ta­kšne­ga ma­te­ri­a­la je na­re­jen tu­di me­di­cin­sko obli­ko­van le­žal­nik Extre­me Out­do­or, iz­de­lan iz na­rav­ne­ga vo­do­od­boj­ne­ga usnja, ino­va­tor­jev Zu­na­njost to­var­ne ke­mič­nih iz­del­kov (TKI) Pi­nus iz Rač sko­raj ni več pre­po­znav­na. Po­tem ko je v za­čet­ku le­ta pre­šla v la­stni­štvo ame­ri­ške­ga Al­bau­gha, je opa­zi­ti ve­čje spre­mem­be. Pi­nus je iz­gu­bil svo­je ime, saj so ga Ame­ri­ča­ni pre­i­me­no­va­li v Al­bau­gh TKI, nek­da­nji ti­pič­ni bar­vi, si­vo in ze­le­no, so za­me­nja­li ru­me­no-oran­žni od­ten­ki, zna­čil­ni za Al­bau­gh. Ure­di­li so oko­li­co, po­sa­di­li ne­kaj dre­ves. No­vo­sti so uve­dli tu­di zno­traj pro­ce­sov. Do­u­glas A. Ka­ye, di­rek­tor evrop­ske­ga cen­tra Al­bau­gha v Švi­ci in di­rek­tor v Ra­čah, po­ja­snju­je, da so "ana­li­zi­ra­li pro­duk­cij­ske pro­ce­se. Uskla­ju­je­mo jih z med­na­ro­dni­mi stan­dar­di o var­stvu in zdrav­ju pri de­lu, oko­lju in učin­ko­vi­to­sti". Na­po­ve­du­je, da bo­do v pri­ho­dnjih pe­tih le­tih v pro­i­zvo­dnjo in opre­mo vlo­ži­li več mi­li­jo­nov.

Ra­če - osre­dnji di­s­tri­bu­cij­ski cen­ter

Z na­ku­pom Pi­nu­sa so za­do­volj­ni, a je pre­hi­tro, da bi oce­ni­li, ali bo iz­pol­nil pri­ča­ko­va­nja. Ku­pni­na je po­slov­na skriv­nost, po­ja­vlja­le pa so se šte­vil­ke oko­li 10 mi­li­jo­nov evrov. Vod­ja evrop­ske­ga Al­bau­gha ključ­ne pred­no­sti vi­di v Pi­nu­so­vi tra­di­ci­ji pro­i­zvo­dnje sred­stev za za­šči­to ra­sti ra­stlin, ki se­ga v le­to 1949, za­po­sle­ni in vod­stvo so "teh­nič­no kva­li­fi­ci­ra­ni in ima­jo iz­ku­šnje". Kot adut, na ka­te­rem bo­do lah­ko gra­di­li ra­zvoj, iz­po­sta­vi tu­di Pi­nu­sov iz­de­lek za za­ti­ra­nje ple­ve­la z uve­lja­vlje­no bla­gov­no znam­ko Boom efekt. Ame­ri­ški pro­i­zva­ja­lec škro­piv in gno­jil za po­sev­ke, ki ga ob­vla­du­je ame­ri­ški "princ pe­sti­ci­dov", mi­li­jar­der Den­nis Al­bau­gh, si je s pre­vze­mom Pi­nu­sa ku­pil do­vo­lje­nje za tr­že­nje v de­vet­naj­stih dr­ža­vah in ugo­dno lo­ka­ci­jo v cen­tral­ni Evro­pi, kjer je bil pri­so­ten na tr­gu od le­ta 2007, s pro­i­zvo­dnjo pa do­slej ne. Pro­duk­cij­ske ka­pa­ci­te­te ima v Ar­gen­ti­ni, Bra­zi­li­ji, Me­hi­ki in ZDA. V Ra­čah ta­ko vzpo­sta­vlja svoj evrop­ski cen­ter pro­i­zvo­dnje, za­to bo ključ­na de­jav­nost tam še na­prej pro­i­zvo­dnja gno­jil in škro­piv ozi­ro­ma her­bi­ci­da gli­fos­fat, ki bi ga, če ome­ni­mo, Gre­en­pe­a­ce in zna­ni slo­ven­ski raz­i­sko­va­lec lju­di je za­po­sle­nih v Al­bau­g­hu TKI

v Ra­čah An­ton Ko­mat za­ra­di ško­dlji­vo­sti pre­po­ve­da­la. Ru­ški pro­sto­ri bo­do slu­ži­li tu­di za osre­dnji di­s­tri­bu­cij­ski cen­ter v Evro­pi. S se­ži­ga­njem (ne)ne­var­nih od­pad­kov bo­do na­da­lje­va­li, ven­dar de­jav­no­sti ne bo­do ši­ri­li, je za Ve­čer po­ve­dal Ka­ye in do­dal: "Za­ve­da­mo se, da kra­ja­ni se­ži­gal­ni­co do­je­ma­jo kot ne­kaj sla­be­ga, mi pa že­li­mo de­lo­va­ti na sku­pnost po­mir­ju­jo­če."

No­vo vod­stvo in za­do­vo­ljen sin­di­kat

Al­bau­gh Euro­pe že­li v pe­tih le­tih v Evro­pi do­se­či cilj - 150 mi­li­jo­nov do­lar­jev pro­me­ta le­tno, to je pri­bli­žno 133 mi­li­jo­nov evrov. Le­tni pri­hod­ki kor­po­ra­ci­je si­cer pre­se­ga­jo mi­li­jar­do do­lar­jev. Za pri­mer­ja­vo, Pi­nus je pred pe­ti­mi le­ti obra­čal pri­bli­žno 30 mi­li­jo­nov pro­me­ta, za­dnja le­ta pa le še oko­li 4,5 mi­li­jo­na evrov, ko­pi­čil je iz­gu­bo. Ra­ški Al­bau­gh TKI, del Al­bau­gh Euro­pe, pred­sta­vlja ključ­ni, ven­dar manj­ši del evrop­ske­ga na­čr­ta, oce­nju­je Do­u­glas A. Ka­ye. Iz­ko­ri­sti­li bo­do sta­ro Pi­nu­so­vo pre­po­znav­nost in osva­ja­li tr­ge bi­vše Ju­go­sla­vi­je. Si­cer pa so nji­ho­ve am­bi­ci­je ve­čje, ker že­li­jo mre­žo raz­ši­ri­ti po vsej Evro­pi, na­ska­ku­je­jo tu­di že Ukra­ji­no in Ru­si­jo.

Od­kar je pre­vzel šta­jer­sko to­var­no, je med­na­ro­dni ke­mij­ski gi­gant v Ra­čah za­po­slil de­vet lju­di. Da­nes jih je tam sku­pno 82. Tre­nu­tno išče­jo šti­ri stro­kov­nja­ke za teh­no­lo­ške pro­ce­se, le­ta 2016 bo­do za­po­sli­li pred­vi­do­ma osem de­lav­cev v pro­i­zvo­dnji, Ka­ye na­po­ve­du­je pri­lo­žno­sti za de­lo tu­di po­sa­me­zni­kom iz stro­ke. Ce­lo­tni Al­bau­ghjev im­pe­rij ima 2500 za­po­sle­nih. Pred­stav­nik sin­di­ka­ta Smi­ljan Ko­de­la na pri­hod no­ve­ga la­stni­ka gle­da po­zi­tiv­no. Pod­je­tje je re­šil pred pro­pa­dom, me­ni, ga za­čel ure­ja­ti in re­dno pla­ču­je ob­ve­zno­sti do de­lav­cev. Za teh­nič­ne­ga di­rek­tor­ja je bil ime­no­van Da­vid Kos, nek­da­nji di­rek­tor Pi­nu­so­ve pro­pa­dle od­vi­sne druž­be Bio go­ri­va in sve­to­va­lec bi­vše Pi­nu­so­ve upra­ve, v vod­stve­ni eki­pi je z dol­go­le­tno ka­ri­e­ro v Pi­nu­su tu­di Voj­ko Do­minc, zdaj za­dol­žen za pro­da­jo na po­dro­čju ju­go­vzho­dne Evro­pe.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.