Qu­a­dro­fo­il bo še pre­mi­kal me­je

(R)evo­lu­ci­ja bi­stri­ške­ga pod­je­tja Qu­a­dro­fo­il, ki je ustva­ri­lo sve­tov­ni hit nav­ti­ke. Se­li­tev in do 200 za­po­sli­tev

Vecer - - GOSPODARSTVO - NI­NA AM­BROŽ

Po­sta­vlja­jo ga ob bok Te­sli in Pi­pi­stre­lu. Qu­a­dro­fo­il, slo­ven­sko eko­lo­ško plo­vi­lo, ki je po­sta­lo inovacija in sve­tov­ni hit nav­ti­ke, pri­mer­ja­jo z vre­dno­stjo, ki jo je Te­sla dal av­to­mo­bi­li­stič­ni in­du­stri­ji in Pi­pi­strel le­tal­stvu. Uvr­sti­li so ga med de­set naj­bolj­ših ino­va­cij na sve­tu, po­memb­nih za pri­ho­dnje de­se­tle­tje.

A "cilj je do­se­či in pre­se­či ta pri­ča­ko­va­nja in vlo­go, ki nam jo pri­pi­su­je­ta lo­kal­na in sve­tov­na jav­nost", pra­vi Mar­ko Po­po­vić iz Qu­a­dro­fo­i­la. Za­to da bo (r)evo­lu­ci­o­nar­na eki­pa pod­je­tja iz Slo­ven­ske Bi­stri­ce lah­ko na­da­lje­va­la svoj sko­ko­vi­ti ra­zvoj in ši­ri­la pro­i­zvo­dnjo, po­tre­bu­je ve­čje pro­sto­re. Se­li­li se bo­do na Pra­ger­sko, v pro­sto­re ope­kar­ne, kjer jim bo bli­žnji rib­nik omo­go­čal te­sti­ra­nje oko­lju pri­ja­znih dvo­se­de­žnih plo­vil na ele­k­trič­ni po­gon. Že­le­zni­ca, ki je prav ta­ko v ne­po­sre­dni bli­žni, bo pri­roč­na za tran­sport do od­je­mal­cev.

Pro­i­zvo­dnja na Pra­ger­skem pred­vi­do­ma ma­ja 2016

Pod­pis po­god­be med pod­je­tjem Qu­a­dro­fo­il Mar­ja­na Ro­žma­na in Si­mo­na Piv­ca in Ope­kar­no Wi­e­ner­ber­ger za na­kup pra­ger­ske ne­pre­mič­ni­ne je v za­ključ­ni fa­zi. Ko­li­ko je ce­na, osta­ja skriv­nost obeh stra­ni. Je pa zna­no, da šest hek­tar­jev ve­li­ki kom­pleks av­strij­ski Wi­e­ner­ber­ger na tr­gu po­nu­ja že dol­go, pro­i­zvo­dnjo ope­ke i n stre­šni­kov so tam usta­vi­li že pred še­sti­mi le­ti in jo ob­dr­ža­li le v Or­mo­žu.

"Objek­ti na ne­pre­mič­ni­ni bo­do v pr­vi fa­zi gra­dnje osta­li, med­tem ko bo v tre­tji fa­zi ne­pre­mič­ni­na po­pol- no­ma oči­šče­na. Cilj je vzpo­sta­vi­ti ne sa­mo na­pre­dne pro­sto­re za pro­i­zvo­dnjo plo­vil, tem­več tu­di vi­so­ko­teh­no­lo­ško oko­lje, kjer bo­do na­še eki­pe pre­mi­ka­le mej­ni­ke in raz­vi­ja­le no­ve iz­del­ke, ki bo­do ne­neh­no spre­mi­nja­li na­čin, ka­ko do­je­ma­mo plov­bo v slad­kih in mor­skih vo­dah," Po­po­vić po­ja­snju­je, da je za­če­tek gra­dnje ozi­ro­ma pro­i­zvo­dnje na Pra­ger­skem od­vi­sen od vre­men­skih raz­mer. Če bo zi­ma ugo­dna za gra­dnjo, pri­ča­ku­je­jo, da bo­do de­la kon­ča­li do ma­ja 2016 in "ta­krat tu­di za­če­li pro­i­zvo­dnjo".

Nji­ho­va knji­ga na­ro­čil je pol­na do apri­la pri­ho­dnje le­to, pr­va plo­vi­la bo­do do­sta­vlje­na v 20 dr­žav. Ra­ču­na­jo, da bi z no­vo se­rij­sko, ro­bo­ti­zi­ra­no pro­i­zvo­dnjo me­seč­no lah­ko iz­de­la­li ne­kaj ti­soč iz­del­kov. Do­slej so jih pro­da­li oko­li 200, med pr­vi­mi kup­ci je bil zna­ni slo­ven­ski pod­je­tnik Joc Pe­čeč­nik. Qu­a­dro­foi­lo­vi ino­va­tor­ji pa ob ob­sto­je­čih dveh mo­de­lih že raz­vi­ja­jo no­ve. V pre­te­klih me­se­cih so že raz­ši­ri­li pro­daj­no eki­po, saj dnev­no spre­je­ma­jo na­ro­či­la in po­nud­be za za­stop­stvo. Sme­li na­čr­ti ka­že­jo, da bo­do do le­ta 2018 za­po­slo­va­li med 130 in 200 lju­dmi. Zdaj jih je v pod­je­tju dva­najst. So­go­vor­nik me­ni, da bo­do "po­sta­li eno vo­dil­nih pod­je­tji v re­gi­ji, pri če­mer bo­mo za­ra­di ohra­nja­nja proi- zvo­dnje v lo­kal­nem oko­lju za­go­to­vi­li tu­di ve­li­ko de­la na­šim po­slov­nim par­tner­jem ozi­ro­ma do­ba­vi­te­ljem in po­di­z­va­jal­cem". Im­pol tu­di v pri­ho­dnje osta­ja Qu­a­dro­foi­lov po­mem­ben ra­zvoj­ni pod­por­nik, saj je med dru­gim ključ­ni do­ba­vi­telj alu­mi­ni­ja ozi­ro­ma pod­vo­dnih kril. Vi­zi­ja je, da bi de­lež alu­mi­ni­ja v plo­vi­lu še po­ve­ča­li. Za­ra­di ši­ri­tve in vzpo­sta­vi­tve la­stne pro­i­zvo- dnje bo Qu­a­dro­fo­il del so­de­lo­va­nja z Alu­me­ro Gro­up pre­vzel sam. Do­go­var­ja se tu­di z no­vi­mi in­ve­sti­tor­ji in par­tner­ji, ki bi pri­sto­pi­li k pro­jek­tu.

In kdo si lah­ko obe­ta no­vo služ­bo? Pred­vsem raz­lič­ni pro­fi­li stroj­ne iz­o­braz­be, ki jih bo­do za­po­slo­va­li v pro­i­zvo­dnji, in­že­nir­ji, di­zaj­ner­ji, vod­je pro­jek­tov, stro­kov­nja­ki s po­dro­čja med­na­ro­dne­ga po­slo­va­nja, pro­daj­ni in na­bav­ni re­fe­ren­ti. "Med­tem ko bo v uvo­du za­po­slo­va­nja raz­mer­je med pro­i­zvo­dnjo in upra­vo pre­cej iz­e­na­če­no, v na­da­lje­va­nju pri­ča­ku­je­mo, da bo­mo za za­do­vo­lje­va­nje po­treb tr­ga za­po­sli­li več pro­i­zvo­dnih de­lav­cev," Mar­ko Po­po­vić po­u­dar­ja, da bo­do iska­li lju­di, "ki bo­do v pr­vi vr­sti ver­je­li v naš pro­jekt in na svo­jem stro­kov­nem po­dro­čju tu­di po­skr­be­li za nje­gov ra­zvoj".

(Jan­ko Ra­th)

Qu­a­dro­foi­lov­ci kljub ma­mlji­vim po­nud­bam, naj se­li­jo pod­je­tje v tu­ji­no, osta­ja­jo lo­kal­pa­tri­o­ti. Pro­i­zvo­dnjo plo­vil bo­do na­da­lje­va­li in ši­ri­li na no­vi lo­ka­ci­ji, a še ve­dno v ob­či­ni Slo­ven­ska Bistrica.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.