Med osu­mljen­ci tu­di Žu­la

Kri­mi­na­li­stič­ne pre­i­ska­ve na ma­ri­bor­ski ob­či­ni in v jav­nih pod­je­tjih za­ra­di Oran­že in ob­no­ve Tru­bar­je­ve uli­ce

Vecer - - FRONT PAGE - JASMINA CEHNAR VE­SNA LOVREC

Dan pred pri­ho­dom vla­de v Ma­ri­bor so ma­ri­bor­sko ob­či­no in nje­na jav­na pod­je­tja pre­pla­vi­li kri­mi­na­li­sti. Na dva­naj­stih lo­ka­ci­jah so is­ka­li po­slov­no in dru­go do­ku­men­ta­ci­jo v po­ve­za­vi z dve­ma do­mnev­no ko­rup­tiv­ni­ma zgod­ba­ma. Dve­ma osu­mlje­ni­ma so za­ča­sno od­vze­li pro­stost, po naših in­for­ma­ci­jah di­rek­tor­ju Ni­gra­da Mar­ku Žu­li in Rast­ku Fer­ku iz pod­je­tja In­drast. Kri­mi­na­li­ste naj bi na­mreč za­ni­ma­la ob­no­va Tru­bar­je­va uli­ce, kjer je de­la iz­ve­del In­drast s po­di­z­va­jal­cem Ni­gra­dom, ob­či­na pa je po­sel pre­pla­ča­la za 160.000 evrov, ker je v raz­pi­su zah­te­va­la ne­ob­ve­zni cer­ti­fi­kat, ki ga ima v vsej dr­ža­vi le Ni­grad.

Dru­gi sklop pre­i­skav se je po naših po­dat­kih na­na­šal na po­slo­va­nje ma­ri­bor­ske ob­či­ne ozi­ro­ma Ni­gra­da, Sna­ge in Ma­ri­bor­skih le­karn z ogla­še­val­sko agen­ci­jo Oran­ža Mar­ti­na Ko­ro­šca. (lev, jmc)

Dan pred pri­ho­dom vla­de v Ma­ri­bor so ma­ri­bor­sko ob­či­no in nje­na jav­na pod­je­tja vče­raj pre­pla­vi­li kri­mi­na­li­sti. Na dva­naj­stih lo­ka­ci­jah so is­ka­li po­slov­no in dru­go do­ku­men­ta­ci­jo v po­ve­za­vi z dve­ma do­mnev­no ko­rup­tiv­ni­ma zgod­ba­ma. Dve­ma osu­mlje­ni­ma so za­ča­sno, med po­te­kom hi­šnih pre­i­skav in za­sli­šanj, od­vze­li pro­stost. Ti­skov­ni pred­stav­nik Mi­ran Ša­dl šte­vi­la osu­mlje­nih in lo­ka­cij, kjer so kri­mi­na­li­sti iz­va­ja­li ak­tiv­no­sti, ni ho­tel iz­da­ti, po­ve­dal je le, da so zbi­ra­li ob­ve­sti­la v dveh sklo­pih, za­ra­di su­mov sto­ri­tve ka­zni­vih de­janj zlo­ra­be ura­dne­ga po­lo­ža­ja ali ura­dnih pra­vic, zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali za­u­pa­nja pri go­spo­dar­ski de­jav­no­sti in na­pe­lje­va­nja k tem de­ja­njem. Po­leg hi­šnih pre­i­skav sta­no­vanj in po­slov­nih pro­sto­rov je po­li­ci­ja opra­vi­la tu­di šest pre­i­skav av­to­mo­bi­lov. Pred­ka­zen­ski po­sto­pek usmer­ja Okro­žno dr­žav­no to­žil­stvo v Ma­ri­bo­ru, po naših po­dat­kih pa ozad­je za vče­raj­šnje pre­i­ska­ve iz­vi­ra iz šte­vil­nih ano­nimk, ki so bi­le v pre­te­klo­sti na­per­je­ne zo­per vple­te­ne v ob­čin­ske po­sle.

V me­stu se je hi­tro raz­ve­de­lo, da je po­li­ci­ja pri­šla po do­ku­men­te na Me­stno ob­či­no Ma­ri­bor, v Sna­go, Ma­ri­bor­ske le­kar­ne in Ni­grad. Da so bi­li na­šte­ti tar­ča hi­šnih pre­i­skav, je že do­pol­dne po­tr­di­la ob­čin­ska služ­ba za od­no­se z jav­nost­mi. Ogla­sil se je tu­di žu­pan Ma­ri­bo­ra An­drej Fi­štra­vec: "Na MOM so da­nes (vče­raj, op. p.) pri­šli kri­mi­na­li­sti, ki so že­le­li in so pre­i­ska­li eno pi­sar­no, is­to­ča­sno pa so nam iz­ro­či­li od­red­bo so­di­šča, da jim v ne­kaj dne­vih pri­pra­vi­mo do­ku­men­ta­ci­jo v zve­zi s po­slo­va­njem dveh družb, Oran­ža in Ni­grad."

Ni­grad v vir­tu­al­ni pu­šča­vi

Gre za dva vzpo­re­dna pri­me­ra: pr­vi za­de­va po­slo­va­nje ma­ri­bor­ske ob­či­ne ozi­ro­ma nje­nih jav­nih pod­je­tij z ogla­še­val­sko agen­ci­jo Oran­ža, dru­gi ob­no­vo Tru­bar­je­ve uli­ce, ki jo je ob­či­na za­ra­di zah­te­ve po ne­ob­ve­znem cer­ti­fi­ka­tu pre­pla­ča­la za 160.000 evrov. Oran­ža je v ma­ri­bor­skih ogla­še­val­skih kro­gih zna­no pod­je­tje. Le­ta 2007 ga je usta­no­vil Mar­tin Ko­ro­šec. Pred žu­pan­skim man­da­tom Andreja Fi­štrav­ca z ma­ri­bor­sko ob­či­no ni skle­nil no­be­ne­ga po­sla, na­to pa ga je od ma­ja 2014 do ju­li­ja 2015 za 48.629 evrov z Ma­ri­bor­ski­mi le­kar­na­mi, za do­brih se­dem ti­so­ča­kov pa tu­di z ob­či­no, ki je pri pod­je­tju med dru­gim na­ro­či­la iz­de­la­vo bro­šu­re In­vest in Ma­ri­bor. Še sla­bih 1500 evrov je Oran­ži pla­čal Mar­prom. Bro­šuro je Oran­ža iz­de­la­la tu­di za Sna­go. Po­dat­ka, za ko­li­kšen zne­sek, na su­per­vi­zor­ju ni. Tam tu­di ni sle­di o po­slo­va­nju med Oran­žo in Ni­gra­dom, ki sta, kot je pred do­brim le­tom po­ro­čal Dnev­nik, skle­ni­la do­no­sen po­sel. Ni­grad, ta­krat pod vod­stvom Vla­di­mir­ja Kraj­cer­ja, je pri Ko­ro­šcu na­ro­čil iz­de­la­vo spo­ta za pro­mo­ci­jo v Ka­tar­ju. Vre­dnost po­sla je do­se­gla 19.970 evrov ne­to, kar je tik pod me­jo, ki je do­lo­ča­la ob­ja­vo jav­ne­ga raz­pi­sa. Re­zul­tat: Oran­ža je iz­de­la­la ra­ču­nal­ni­ško ani­mi­ra­ni spot, ki spo­mi­nja na 15 let sta­ro vi­deo igri­co, do­ga­ja pa se v vir­tu­al­ni pu­šča­vi, kjer se ma­ri­bor­sko ko­mu­nal­no pod­je­tje Ka­tar­cem pred­sta­vlja tu­di s svo­ji­mi sne­žni­mi plu­gi in to­vor­nja­ki za so­lje­nje cest.

Pri Fi­štrav­če­vi kam­pa­nji sve­to­val brez­plač­no

Ko­ro­šec je z ma­ri­bor­sko ob­či­no za­čel po­slov­no so­de­lo­va­ti v ča­su, ko je bi­la Fi­štrav­če­va eki­pa po pred­ča­snih žu­pan­skih vo­li­tvah, ki so sle­di­le vsta­jam, že na obla­sti. Po ura­dno do­sto­pnih po­dat­kih so za­če­li so­de­lo­va­ti le­ta 2014, v le­tu lo­kal­nih vo­li­tev. Dar­ko Ber­lič, vod­ja žu­pa­no­ve­ga vo­lil­ne­ga šta­ba, je po­tr­dil, da je Ko­ro­šec pri kam­pa­nji po­ma­gal, a ne s pod­je­tjem Oran­ža.

"So­de­lo­va­li smo z več prav­ni­mi ose­ba­mi, z Oran­žo ne. Mar­tin Ko­ro­šec nam je tu in tam kaj sve­to­val, ta­ko kot ne­kaj dru­gih, ven­dar za to ni iz­sta­vil ra­ču­na, de­lal je za­stonj, pro­sto­volj­no. Bil je pod­por­nik žu­pa­na Fi­tšrav­ca," o so­de­lo­va­nju s Ko­ro­šcem med vo­lil­no kam­pa­njo pra­vi Ber­lič.

Oran­ža se spre­me­ni v Od­tis

Ko­ro­šec je apri­la la­ni ura­dno dvi­gnil ro­ke nad Oran­žo, njen sto­od­sto­tni la­stnik je po­stal Mar­jan Žvo­kelj iz Mi­klav­ža, od ko­der sta si­cer tu­di Sa­ša Pel­ko, vod­ja Li­ste žu­pa­na Andreja Fi­štrav­ca, in žu­pa­nov sve­to­va­lec Mar­ko Ko­va­čič. No­vi la­stnik je agen­ci­jo Oran­ža, kre­a­tiv­ne ko­mu­ni­ka­ci­je, tri me­se­ce ka­sne­je pre­i­me­no­val v Od­tis, učin­ko­vi­te ko­mu­ni­ka­ci­je. Na­sle­dni­ca Oran­že z ob­či­no ni več po­slo­va­la.

A to š e ni po­me­ni­lo kon­ca Ko­ro­šče­vih ob­čin­skih po­slov. Že fe­bru­ar­ja la­ni, tik pred iz­sto­pom iz Oran­že, je na­mreč usta­no­vil no­vo pod­je­tje Rde­ča oran­ža, ki je med lan­skim av­gu­stom in le­to­šnjim fe­bru­ar­jem z Le­kar­na­mi po po­dat­kih jav­ne­ga za­vo­da opra­vi­lo še za več kot 21.000 evrov sto­ri­tev, z ob­či­no pa za de­set ti­so­ča­kov. Ko­ro­šec je bil vče­raj ne­do­se­gljiv. Po naših po­dat­kih je bil na od­red­bah pre­i­sko­val­ne­ga so­dni­ka, ki so bi­le pod­la­ga za pre­i­ska­vo v me­stni ob­či­ni in jav­nih pod­je­tjih, kot osu­mljen ome­njen prav on. Kri­mi­na­li­sti ga su­mi­jo na­pe­lje­va­nja h ka­zni­ve­mu de­ja­nju zlo­ra­be po­lo­ža­ja ali ura­dnih pra­vic in dveh ka­zni­vih de­janj na­pe­lje­va­nja k zlo­ra­bi po­lo­ža­ja ali za­u­pa­nja pri go­spo­dar­ski de­jav­no­sti. Ko­ga vse naj bi bil do­mnev­no na­pe­ljal k zlo­ra­bi po­lo­ža­ja, pa iz od­redb ne iz­ha­ja. Za­to je skle­pa­ti, da bo­do kri­mi­na­li­sti ose­be, ki so po­ten­ci­al­no zlo­ra­bi­le po­lo­žaj, na se­znam osu­mlje­nih uvr­sti­li še­le, ko bo­do pre­u­či­li do­ku­men­ta­ci­jo, ki so jo vče­raj v tej zve­zi za­se­gli, se­ve­da le, če se bo iz­ka­za­lo, da je sum ute­me­ljen.

Ek­sklu­ziv­ni cer­ti­fi­kat od­prl vra­ta In­dra­stu

"So­de­lu­je­mo s kri­mi­na­li­sti," so vče­raj iz­ja­vlja­li pi­a­rov­ci na ob­či­ni in v Sna­gi. Di­rek­tor Ma­ri­bor­skih le­karn Al­bin Turk je v zve­zi s skle­pa­njem po­slov z Oran­žo iz­ja­vil: "Kar je bi­lo pla­ča­no, je bi­lo tu­di od­de­la­no. Mi ima­mo stva­ri či­ste." Dru­gač­na je bi­la iz­ja­va De­ja­na Pukši­ča, ti­skov­ne­ga pred­stav­ni­ka Ni­gra­da, saj je bil eden od pri­dr­ža­nih tam­kaj­šnji di­rek­tor Mar­ko Žu­la. "Za­sli­ša­nje, ki se je na­da­lje­va­lo na po­li­ci­ji, je kon­ča­no. Dru­gih in­for­ma­cij za­en­krat ne mo­re­mo po­sre­do­va­ti," je spo­ro­čil zve­čer.

A Žu­le kri­mi­na­li­sti ni­so pri­dr­ža­li za­ra­di po­slov z Oran­žo, tem­več za­ra­di dru­ge­ga pri­me­ra, do­mnev­no pre­pla­ča­ne re­kon­struk­ci­je Tru­bar­je­ve uli­ce, o ka­te­ri smo la­ni po­drob­no po­ro­ča­li v Ve­če­ru. Ob­či­na je iz­med treh pri­ja­vlje­nih pod­je­tij iz­bra­la ti­sto z naj­draž­jo po­nud­bo - pod­je­tje In­drast s po­di­z­va­jal­cem Ni­gra­dom, ki je za po­sle po­nu­di­lo ce­no 685.000 evrov, 160 ti­so­ča­kov več od ce­nej­ših po­nu­dni­kov. To je ob­či­na lah­ko sto­ri­la, ker je po­sta­vi­la po­goj ime­tja za­kon­sko ne­ob­ve­zne­ga cer­ti­fi­ka­ta za vgra­je­va­nje as­fal­tnih zme­si, te­ga pa ima v Slo­ve­ni­ji le Ni­grad, ki ga je ta­krat že vo­dil Žu­la.

Tu­di v tem pri­me­ru se je po­slo­va­nje In­dra­sta z ma­ri­bor­sko ob­či­no po pri­ho­du Fi­štrav­ca iz­ra­zi­to po­ve­ča­lo. Rast­ko Ferk iz In­dra­sta za­de­ve vče­raj ni ho­tel ko­men­ti­ra­ti ni­ti ne po­ve­da­ti, ali so se kri­mi­na­li­sti vče­raj usta­vi­li tu­di pri njih. So nam pa na­ši vi­ri po­tr­di­li, da je bil v pri­dr­ža­nju vče­raj tu­di Ferk.

Ko­ga naj bi bil Mar­tin Ko­ro­šec na­pe­lje­val, kri­mi­na­li­sti še ugo­ta­vlja­jo

Fo­to: Jan­ko RATH

Ni­grad je pri Oran­ži na­ro­čil iz­de­la­vo spo­ta za pro­mo­ci­jo v Ka­tar­ju, in to v vre­dno­sti 19.970 evrov ne­to, kar je tik pod me­jo, ki je do­lo­ča­la ob­ja­vo jav­ne­ga raz­pi­sa.

Fo­to: Jan­ko RATH

Za­ra­di zah­te­ve po ne­ob­ve­znem cer­ti­fi­ka­tu je ma­ri­bor­ska ob­či­na za pre­no­vo Tru­bar­je­ve uli­ce iz­bra­la naj­draž­je­ga iz­va­jal­ca.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Mar­tin Ko­ro­šec (de­sno) je bil med žu­pan­sko kam­pa­njo An­dre­ja Fi­štrav­ca nje­gov pod­por­nik in mu je tu­di brez­plač­no sve­to­val. Z Oran­žo pa je skle­nil kar ne­kaj po­slov z jav­ni­mi pod­je­tji. Na po­snet­ku s Sa­šem Pel­kom, vod­jo Li­ste žu­pa­na An­dre­ja Fi­štrav­ca

Fo­to: MEDIASPEED, Marko VANOVŠEK

Rast­ko Ferk (In­drast) in Marko Žu­la (Ni­grad) sta zdru­ži­la mo­či pri ob­no­vi Tru­bar­je­ve uli­ce, ma­ri­bor­ska ob­či­na pa je za po­sel pla­ča­la 160 ti­soč evrov več od ce­nej­ših po­nu­dni­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.