Ko­ro­šec or­je le­di­no za Ko­so­vo

Al­bin Ta­hi­ri je bil v St. Mo­ri­t­zu pr­vi tek­mo­va­lec Re­pu­bli­ke Ko­so­vo na sve­tov­nih pr­ven­stvih v alp­skem smu­ča­nju

Vecer - - VEČER KOROŠKA - JAN KÜZMA

Na sve­tov­nem pr­ven­stvu v St. Mo­ri­t­zu je za naj­več slav­ja v Slo­ve­ni­ji po­skr­be­la Il­ka Štu­hec s svo­jo zla­to pred­sta­vo v žen­skem smuku, a tu­di Ko­ro­šci se lah­ko ve­se­li­mo, tam sta smu­ča­la kar dva na­ša fan­ta. Da bo Slo­ve­ni­jo za­sto­pal Ti­len De­be­lak, je bi­lo Ko­ro­šcem do­bro zna­no, manj pa je bi­lo zna­ne­ga o tem, da bo v Švi­ci na­sto­pil še en Ko­ro­šec - Al­bin Ta­hi­ri. To­da ne za slo­ven­ske bar­ve, am­pak za bar­ve Kosova. Ravenčan Al­bin Ta­hi­ri že od le­ta 2009 na­sto­pa za re­pre­zen­tan­co Kosova. Ta je le­tos pr­vič na­sto­pi­la na sve­tov­nem pr­ven­stvu, saj je bi­la še­le la­ni ura­dno spre­je­ta v zve­zo FIS kot pol­no­prav­na čla­ni­ca, in Al­bin Ta­hi­ri je bil pr­vi smu­čar Kosova na sve­tov­nih pr­ven­stvih. Za­to je še to­li­ko bolj po­no-

Ko­ro­šec je po­no­sen, da lah­ko za­sto­pa do­mo­vi­no svo­je­ga oče­ta

sen, da lah­ko za­sto­pa do­mo­vi­no svo­je­ga oče­ta. "Ko­so­vo je ze­lo po­no­sno, da smo bi­li pri­so­tni na ta­ko ve­li­kem tek­mo­va­nju, sko­raj osem let smo ča­ka­li na to, da nas pri­zna­jo in da smo lah­ko šli na pr­ven­stvo. Tu­di nem­ški ča­sni­ki so ob­ja­vlja­li, da pi­šem zgo­do­vi­no za ko­so­vsko smu­čar­sko zve­zo, moj na­stop je bil kar od­me­ven."

Si­cer štu­dent den­tal­ne me­di­ci­ne, ki or­je le­di­no za ko­so­vsko smu­ča­nje na naj­ve­čjih tek­mo­va­njih, je na Ko­ro­škem tre­ni­ral v ASK Fu­ži­nar, ka­sne­je pa tu­di v SK Čr­na: "Do le­ta 2008 sem na­sto­pal s Čr­no pod slo­ven­sko smu­čar­sko zve­zo, na­to pa sem bil na raz­po­tju, ali se od­lo­či­ti za štu­dij ali smu­ča­nje. Ko pa so me po­kli­ca­li iz ko­so­vske zve­ze, sem se od­lo­čil, da bom po­sku­sil še ne­kaj let smu­ča­ti. Še­le ko sem pre­stop že na­re­dil, mi je po­sta­lo ja­sno, da na­sto­pa­nje za Ko­so­vo ne bo ta­ko eno­stav­no, saj zve­ze ni pri­zna­val FIS. Po­tem sem pač vmes štu­di­ral in po­ča­kal do la­ni, ko smo bi­li spre­je­ti."

Ta­hi­ri je na sve­tov­nem pr­ven­stvu Ko­so­vo za­sto­pal v pe­tih di­sci­pli­nah in do ci­lja pri­šel na šti­rih iz­med njih, spo­dle­te­lo mu je le v ve­le­sla­lom­ski pre­iz­ku­šnji. Su­per­ve­le­sla­lom je za­klju­čil na 49. me­stu, smuk na 51., v kom­bi­na­cij­ski tek­mi je bil 45., sla­lom­sko dir­ko pa je za­klju­čil na 51. me­stu. "Vsak pri­hod v cilj je bil za­me že uspeh. S hi­tri­mi di­sci­pli­na­mi sem v bi­stvu ze­lo za­do­vo­ljen. Ni­sem na­va­jen ta­kšnih hi­tro­sti, dol­gih sko­kov, v ži­vlje­nju ni­sem vo­zil ta­kih te­kem. V St. Mo­ri­t­zu sem bil z vsa­kim tre­nin­gom bolj­ši, pr­ve­ga sem od­vo­zil z enaj­sti­mi se­kun­da­mi za­o­stan­ka, po­tem pa sem ta za­o­sta­nek raz­po­lo­vil. V teh­nič­nih di­sci­pli­nah je tež­je de­la­ti ta­kšne raz­li­ke. Za­me je bil uspeh že vsak pre­boj sko­zi kva­li­fi­ka­ci­je - pred vsa­ko tek­mo sem imel tu­di kva­li­fi­ka­cij­sko pre­iz­ku­šnjo. Svoj cilj, da star­tam v vseh di­sci­pli­nah, sem iz­pol­nil."

Til­nu De­be­la­ku na sve­tov­nem pr­ven­stvu sre­ča žal ni bi­la na­klo­nje­na in na svo­ji edi­ni pre­iz­ku­šnji na ža­lost ni kon­čal dru­ge­ga de­la kom­bi­na­cij­ske tek­me. Sla­lom­ska pre­iz­ku­šnja kom­bi­na­ci­je je bi­la zanj pre­več, po­tem ko je smu­ka­ški del kon­čal na 43. me­stu.

De­be­lak in Ta­hi­ri sta si­cer sta­ra znan­ca, več­krat sku­paj tre­ni­ra­ta, bi­la sta tu­di so­tek­mo­val­ca v SK Čr­na: "Ko sem iz­ve­del, da bo na sve­tov­nem pr­ven­stvu tu­di De­be­lak, sem bil ze­lo ve­sel, sva se tu­di sli­ša­la po te­le­fo­nu in se ša­li­la, da si nih­če pred de­se­ti­mi le­ti ni mi­slil, da bo­va sku­paj na star­tu v St. Mo­ri­t­zu. Ko sem bil v Čr­ni, sva bi­la z De­be­la­kom ves čas sku­paj in sva ze­lo do­bra pri­ja­te­lja. Fajn je ime­ti ob se­bi ne­ko­ga, ki ti je do­mač in s ko­mer se lah­ko kaj po­me­niš, si sku­paj ogle­daš pro­go. Ve­sel sem bil tu­di nje­go­vih na­vi­ja­čev, ti so na­vi­ja­li tu­di za­me."

Ta­hi­ri ra­ču­na tu­di na svoj na­stop za Ko­so­vo na olim­pij­skih igrah, ki bo­do pri­ho­dnje le­to v Ju­žni Ko­re­ji: "Prav­kar de­lam plan te­kem, ki jih mo­ram še od­vo­zi­ti, da po­nov­no po­tr­dim FIS-toč­ke, mar­ca bo ur­nik kar na­bit. Mi­slim pa, da ne bi sme­lo bi­ti te­žav. Če sem la­ni po pre­mo­ru do­se­gel nor­me, me­nim, da bom to do­se­gel tu­di le­tos. Kot cilj pa so bi­le olim­pij­ske igre za­sta­vlje­ne že pred lan­sko se­zo­no." Kot ka­že, bo­mo lah­ko pri­ho­dnje le­to na zim­skih olim­pij­skih igrah spet spre­mlja­li vsaj ene­ga Ko­ro­šca.

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Al­bin Ta­hi­ri se do­bro po­ču­ti tu­di med slo­ven­ski­mi re­pre­zen­tan­ti. Na sli­ki z Bo­štja­nom Kli­ne­tom

Fo­to: Fb Al­bin Ta­hi­ri

Do­bra pri­ja­te­lja, Ko­ro­šca Al­bin Ta­hi­ri in Ti­len De­be­lak, pr­vi vo­zi za Ko­so­vo, dru­gi za Slo­ve­ni­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.