"To ni vpra­ša­nje za Na­to"

Ge­ne­ral­ni se­kre­tar zve­ze Na­to Jens Stol­ten­berg je vo­ja­ško za­ve­zni­štvo ja­sno di­s­tan­ci­ral od slo­ven­sko-hr­va­ške­ga mej­ne­ga spo­ra

Vecer - - V ŽARIŠČU - Uroš Esih

Dru­gi dan svo­je­ga obi­ska v Bru­slju, po po­ne­delj­ko­vih sre­ča­njih z naj­viš­ji­mi pred­stav­ni­ki Evrop­ske uni­je, se je pred­se­dnik Bo­rut Pa­hor vče­raj sre­čal še z ge­ne­ral­nim se­kre­tar­jem zve­ze Na­to

Jen­som Stol­ten­ber­gom. V ospred­ju so bi­le se­ve­da var­no­stne te­me, a ker je bil Pa­hor v Bru­slju na mi­si­ji, da EU vzpod­bu­di k de­jav­nej­ši vlo­gi v pri­za­de­va­njih za ure­sni­či­tev ar­bi­tra­žne sod­be o me­ji med Slo­ve­ni­jo in Hr­va­ško, se so­go­vor­ni­ka, ko sta sto­pi­la pred me­di­je, ni­sta mo­gla iz­o­gni­ti vpra­ša­njem o ar­bi­tra­ži.

Sle­dil je pri­ča­ko­van Stol­ten­ber­gov od­go­vor: "To ni vpra­ša­nje za Na­to in o tem ni­sva go­vo­ri­la." Za raz­li­ko od EU zve­za Na­to ni­ma no­be­ne­ga me­ha­niz­ma, s ka­te­rim bi lah­ko vpli­va­la ali po­sre­do­va­la v spo­ru med dve­ma dr­ža­va­ma čla­ni­ca­ma. "Sam se ne bom spu­ščal v vse­bi­no te­ga vpra- ša­nja. Mi­slim, da lah­ko to na­re­di pred­se­dnik, ven­dar to ni vpra­ša­nje za Na­to," je de­jal Stol­ten­berg in pred­se­dni­ka Pa­hor­ja in Slo­ve­ni­jo v bo­ju za im­ple­men­ta­ci­jo ar­bi­tra­žne raz­sod­be med vr­sti­ca­mi usme­ril na­zaj na EU. "Na splo­šno se osre­do­to­ča­mo, ka­ko lah­ko po­ma­ga­mo zmanj­ša­ti ka­kr­šne­ko­li na­pe­to­sti na Za­ho­dnem

"Na­to ni­ma me­ha­niz­ma, s ka­te­rim bi lah­ko vpli­val ali po­sre­do­val v spo­ru med dve­ma čla­ni­ca­ma"

Bal­ka­nu, Na­to ima zgo­do­vi­no na Za­ho­dnem Bal­ka­nu, ven­dar vpra­ša­nje ar­bi­tra­že ni vpra­ša­nje za Na­to," je še de­jal Stol­ten­berg. Ki je Slo­ve­ni­jo si­cer zno­va po­zval, naj po­ve­ča iz­dat­ke za obram­bo.

Pred­se­dnik Pa­hor je po­ve­dal, da z ge­ne­ral­nim se­kre­tar­jem zve­ze Na­to ni že­lel go­vo­ri­ti o ar­bi­tra­ži, pri če­mer je Stol­ten­ber­gu pri­tr­dil, da to ni vpra­ša­nje za se­ver­no­a­tlant­sko za­ve­zni­štvo. Pa­hor je vse­e­no še do­dal, da si ne mo­re pred­sta­vlja­ti, da bi ka­te­ra­ko­li dr­ža­va upo­ra­bi­la si­lo za im­ple­men­ta­ci­jo raz­sod­be ali pro­ti nje­ni uve­lja­vi­tvi. Še en­krat, ta­ko kot v po­ne­de­ljek, pa je po­u­da­ril, da mo­ra­ta Slo­ve­ni­ja in Hr­va­ška ob po­mo­či Evrop­ske ko­mi­si­je naj­ti pot za im­ple­men­ta­ci­jo ar­bi­tra­žne od­loč­be. Si­cer pa je bil Pa­hor­jev obisk vče­raj na se­de­žu zve­ze Na­to pr­vi po tem, ko je Slo­ve­ni­ja le­ta 2004 po­sta­la čla­ni­ca "naj­moč­nej­še­ga vo­ja­ške­ga za­ve­zni­štva na sve­tu", ka­kor ga po­i­me­nu­je Stol­ten­berg.

Fo­to: EPA

Bo­rut Pa­hor in Jens Stol­ten­berg ni­sta is­ka­la ar­bi­tra­žne ke­mi­je.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.