Ma­ja v Te­šu dvo­me­seČni re­mont

Ma­ja blok 6 ča­ka re­dni re­mont, je­se­ni naj bi vno­vič za­gna­li še blok 5, blok 4 pa za ve­dno za­u­sta­vi­li

Vecer - - FRONT PAGE - Re­mont bo tra­jal dva me­se­ca Roz­ma­ri Pe­tek

Ma­ja bo­do na stro­ške Al­sto­ma za­me­nja­li kr­pa­ni ko­lek­tor, je­se­ni naj bi vno­vič za­gna­li še blok 5, blok P pa za ve­dno za­u­sta­vi­li.

Blok 6 Ter­mo­e­lek­trar­ne Šo­štanj, ki z 1,4 mi­li­jar­de evrov še ve­dno ve­lja za naj­ve­čjo ener­get­sko na­lož­bo v sa­mo­stoj­ni Slo­ve­ni­ji, je la­ni za­ra­di za­u­sta­vi­tve več­krat pol­nil me­di­je. Po jav­no do­sto­pnih po­dat­kih ni de­lo­val sko­raj 60 dni, vča­sih za­vo­ljo pre­pro­ste­ga dej­stva, da je bi­la ce­na ele­k­trič­ne ener­gi­je pre­niz­ka, da bi se blo­ku 6 iz­pla­ča­lo obra­to­va­ti, 15-krat pa je iz sis­te­ma iz­pa­del bo­di­si za­ra­di okva­re, sa­mo­dej­ne za­u­sta­vi­tve za­ra­di na­pa­ke ali za­ra­di po­pra­vil. Vse­e­no so v upra­vi Ter­mo­e­lek­trar­ne pre­pri­ča­ni, da je bil blok 6, ki so ga v po­ne­de­ljek po po­pra­vi­lu spet za­gna­li, la­ni "nad­pov­preč­no raz­po­lo­žljiv". Okva­re tam na­mreč ne ena­či­jo z iz­pa­dom, je po­ja­snil di­rek­tor Ar­man Ko­ri­tnik. Tu­di raz­po­lo­žlji­vost stro­kov­no tol­ma­či­jo dru­ga­če, kot si to pred­sta­vlja­jo na­va­dni smr­tni­ki. Ča­sov­no gle­da­no je bil si­cer la­ni res le 83,8- od­sto­tno raz­po­lo­žljiv, ta­ko ime­no­va­na raz­po­lo­žlji­vost po pla­nu pa je vse­e­no bi­la kar 96- od­sto­tna, kar je ce­lo več kot v pri­mer­lji­vih evrop­skih obra­tih. In še: v mi­nu­lem le­tu je iz Šo­šta­nja pri­šlo kar 36 od­stot­kov v Slo­ve­ni­ji pro­i­zve­de­ne ele­k­trič­ne ener­gi­je.

Kljub re­kor­dni pro­i­zvo­dnji iz­gu­ba

Tu­di stro­škov jim iz­pa­di, po­pra­vi­la in dru­ge za­u­sta­vi­tve ne pov­zro- ča­jo, za­tr­ju­je di­rek­tor. Vča­sih jim to lah­ko pri­ne­se ce­lo do­bi­ček, do­da­ja. "Ima­mo do­lo­če­no ko­li­či­no pre­mo­ga. In če de­ni­mo v te­dnu, ko je ce­na ele­k­trič­ne ener­gi­je na tr­gu niz­ka, ne obra­tu­je­mo, pro­i­zvo­dnjo pa na­do­me­sti­mo v te­dnu, ko so tr­žne ce­ne ele­k­trič­ne ener­gi­je bi­stve­no ve­čje, lah­ko ima­mo ce­lo do­bi­ček." V sku­pnem se­štev­ku po­slov­ni re­zul­ta­ti le­ta 2017 kljub re­kor­dni pro­i­zvo­dnji ne bo­do pri­ka­za­li do­bič­ka, tem­več iz­gu­bo, za kar pa je ob niz­kih ce­nah ele­k­trič­ne ener­gi­je pred­vsem kri­vo dej­stvo, da od­pla­ču­je­jo na­lož­bo v blok 6. Na­tanč­ne­je o po­slov­nih re­zul­ta­tih le­ta 2017 di­rek­tor ni ho­tel go­vo­ri­ti - ni­ti ni vre­dno­stno opre­de­lil pla­nov za le­to­šnje le­to. Po­u­da­ril je le, da bo­do tu­di le­tos do­se­gli re­kor­dno pro­i­zvo­dnjo, saj naj bi pred­vi­do­ma je­se­ni po­nov­no za­čel obra­to­va­li blok 5. Po­god­be z do­ba­vi­te­lji in iz­va­jal­ci, ki bo­do blok nad­gra­di­li ta­ko, da bo vno­vič okolj­sko spre­je­mljiv, so že pod­pi­sa­ne, pra­vi Ko­ri­tnik, nad­gra­dnja blo­ka 5 pa jih bo sta­la 10,7 mi­li­jo­na evrov. Z vno­vič­nim za­go­nom pe­ti­ce pa bo­do do­konč­no za­u­sta­vi­li blok 4, ki ne iz­pol­nju­je okolj­skih zah­tev in je zdaj lah­ko obra­to­val le kot iz­je­ma. Di­rek­tor je po­drob­ne­je pred­sta­vil tu­di dej­stvo, da bo blok 6 le­tos ma­ja do­ča­kal pr­vi re­dni re­mont, ki bo tra­jal pred­vi­do­ma dva me­se­ca. V tem ča­su bo­do ko­lek­tor, ki so ga med bo­žič­no-no­vo­le­tni­mi pra­zni­ki po­kr­pa­li, v ce­lo­ti za­me­nja­li. Ta­ko stro­šek za­me­nja­ve kot kr­pa­nja no­si na­sle­dnik Al­sto­ma, to je pod­je­tje Ge­ne­ral Elec­tric (GE). Var­je­nje ozi­ro­ma za­me­nja­va 1,5 me­tra dol­ge ce­vi na de­set me­trov dol­gem ko­lek­tor­ju, ki so jo opra­vi­li med pra­zni­ki, naj bi GE sta­la 300 do 350 ti­soč evrov.

Še pri­bli­žno me­sec dni pa ne bo pov­sem ja­sno, za­kaj je ko­lek­tor po treh le­tih obra­to­va­nja ta­ko na­po­kal. V Šo­šta­nju so si­cer na pod­la­gi ana­liz ugo­to­vi­li, da je za raz­po­ke pr­ven­stve­no kriv ter­mo­šok, ki na­sta­ne, ko v ča­su to­plih za­go­nov ko­tla pri­de do pod­hla­di­tve pa­re, je po­sku­šal opi­sa­ti teh­nič­ni di­rek­tor Bran­ko De­be­ljak. Do­konč­no oce­no o vzro­kih pa naj bi dal GE. Pod čr­to so vče­raj v Ter­mo­e­lek­trar­ni jav­no­sti že­le­li spo­ro­či­ti pred­vsem, da blok 6 de­lu­je odlič­no, ker vsa­ka za­u­sta­vi­tev še ne po­me­ni iz­pa­da. Pa ka­kor­ko­li ne­ver­je­tno se že to sli­ši. Sploh pa ne iz­pa­da do­hod­kov. "Lju­dje se spra­šu­je­jo, ko­li­kšna bo iz­gu­ba in ko­li­ko bo­do dav­ko­pla­če­val­ci pla­ča­li? Po­pol­no­ma nič. Do da­nes ni nih­če nič pla­čal. Kve­čje­mu mi pla­ču­je­mo dr­ža­vi, in si­cer 5,5 mi­li­jo­na evrov pla­ča­mo vsa­ko le­to za po­ro­štvo dr­ža­vi, od dr­ža­ve pa ne do­bi­mo ni­ti evra. In še en­krat, če sto­ji­mo, ne pov­zro­ča­mo no­be­ne iz­gu­be," je vno­vič za­tr­dil Ko­ri­tnik.

Fo­to: Roz­ma­ri PE­TEK

Od po­ne­delj­ka blok 6 po­nov­no obra­tu­je. Ta­ko naj bi bi­lo pred­vi­do­ma do ma­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.