Ni po­ja­sni­la iz­vo­ra de­nar­ja

Di­ja­ni Đuđić, po­so­ji­lo­da­jal­ki SDS iz Re­pu­bli­ke srb­ske, je ma­ri­bor­ska ban­ka la­ni za­pr­la tran­sak­cij­ski račun

Vecer - - VŽARIŠČU - Te­ža­ve pri po­ja­sni­lih iz­vo­ra de­nar­ja Ma­ti­ja Ste­pi­šnik

"Đuđiće­va in one­žič naj bi bi­la mej­ni pre­hod iz Bo­sne in der­ce­go­vi­ne ne­kaj­krat preč­ka­la is­to­ča­sno"

Prav­ni­ca Di­ja­na Đuđić, dr­ža­vljan­ka Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne, do­ma iz Pri­je­dor­ja v Re­pu­bli­ki srb­ski, v Ba­nja­lu­ki pa ima pi­sar­no za prav­no in davč­no sve­to­va­nje, je naj­ve­čji opo­zi­cij­ski stran­ki SDS, kot smo raz­kri­li v Ve­če­ru, po­so­di­la sko­raj pol mi­li­jo­na evrov. Kot so pi­sa­li ko­le­gi pri Si­o­lu, je v Slo­ve­ni­ji po­slo­va­la prek tran­sak­cij­ske­ga ra­ču­na pri No­vi KBM. Če je iz po­god­be, ki sta jo pod­pi­sa­la pr­vak SDS Ja­nez Jan­ša in Đuđiće­va, ja­sno raz­vi­dno, da bo de­nar, ki si ga je spo­so­di­la SDS, pri­ha­jal na stran­kin račun pri dr­žav­ni ru­ski Sber­bank, pa iz po­so­jil­ne do­ku­men­ta­ci­je ni mo­go­če raz­bra­ti, od kod naj bi bi­la Đuđiće­va po­so­ji­la na­ka­zo­va­la in kam ji ga mo­ra SDS vr­ni­ti. Jan­ša je pred­si­no­či v Od­me­vih si­cer de­jal, da de­nar na nji­hov račun - gre za pr­vi obrok v vi­ši­ni 150 ti­soč evrov, ki je bil na­ka­zan ko­nec de­cem­bra, no­vih 150 ti­so­ča­kov pa bi na račun naj­ve­čje opo­zi­cij­ske stran­ke mo­ra­lo pri­ti naj­ka­sne­je do 15. ja­nu­ar­ja - ni bil na­ka­zan iz Re­pu­bli­ke srb­ske, am­pak iz "slo­ven­ske ban­ke". A ta "slo­ven­ska ban­ka", prek ka­te­re naj bi te­klo po­so­ji­lo, oči­tno ni No­va KBM. Za­kaj? Po na­ših in­for­ma­ci­jah naj bi bi­li pri No­vi KBM račun Đuđiće­vi za­pr­li že pred me­se­ci, ne­kje po­zno po­le­ti ozi­ro­ma zgo­daj je­se­ni. Po na­ših vi­rih naj bi bil račun za­prt v ča­su, ko je uda­ri­la no­vi­ca, da ima ma­ri­bor­sko ban­ko v ve­čin­ski ame­ri­ški la­sti za­ra­di ne­u­stre­zne­ga sis­te­ma pre­pre­če­va­nja pra­nja de­nar­ja pod drob­no­gle­dom Ban­ka Slo­ve­ni­je. Ta je ban­ki z od­loč­bo od­re­di­la tu­di spre­je­tje ustre­znih ukre­pov, s ka­te­ri­mi bi od­pra­vi­li po­manj­klji­vo­sti. Račun Đuđiće­ve ni bil edi­ni, ki naj bi ga bi­li za­pr­li v pa­ke­tu, ko je No­va KBM po­o­stri­la po­go­je za po­slo­va­nje tu­jih dr­ža­vlja­nov in okre­pi­la nad­zor nad po­ten­ci­al­no su­mlji­vi­mi tran­sak­ci­ja­mi, pred­vsem ti­sti­mi, ki pri­ha­ja­jo iz dr­žav, ki so opre­de­lje­ne kot bolj tve­ga­ne. Ne­u­ra­dno smo iz­ve­de­li, da Đuđiće­va naj ne bi bi­la ustre­zno po­ja­sni­la iz­vo­ra de­nar­ja, ki je pri­ha­jal na njen slo­ven­ski račun.

Đuđiće­va naj bi bi­la račun, od­prt pri No­vi KBM, upo­ra­blja­la iz­ključ­no za de­nar­ne po­sle v Slo­ve­ni­ji, pri če­mer naj bi bi­la le­ta 2016 in v za­čet­ku 2017 opra­vi­la več go­to­vin- skih dvi­gov v vre­dno­sti od 30 ti­soč do sla­bih 400 ti­soč evrov. De­nar je po­so­ja­la pod­je­tni­kom, ki se znaj­de­jo v te­ža­vah, sa­mo v Slo­ve­ni­ji naj bi bi­la ta­ko med av­gu­stom in de­cem­brom la­ni pla­si­ra­la več kot 1,6 mi­li­jo­na evrov. Od kod 32-le­tni prav­ni­ci de­nar, ni zna­no. Đuđiće­va naj bi bi­la, ta­ko Si­ol, si­cer tu­di del med­na­ro­dne mre­že za uta­jo dav­kov, ki jo pre­i­sku­je po­li­ci­ja.

Đuđiće­va s Sne­ži­čem v Ma­ri­bo­ru

Ka­ko je do Đuđiće­ve pri­šel SDS ozi­ro­ma Jan­ša? Nek­da­nji slo­ven­ski pre­mi­er, ki je od­loč­no kre­nil v pred­vo­lil­no kam­pa­njo pred le­to­šnji­mi ju­nij­ski­mi vo­li­tva­mi, je s pr­stom po­ka­zal na za­lož­bo No­va ob­zor­ja, ki da naj bi bi­la vzpo­sta­vi­la stik z Đuđiće­vo. Z de­le­žem v tem pod­je­tju je SDS kre­dit za­va­ro­va­la. Jan­ša tr­di še, da se s kre­di­tom ni ope­ra­tiv­no ukvar­jal, za­ni­kal je tu­di, da bi bi­lo fi­nan­ci­ra­nje po­ve­za­no z Ro­kom Sne­ži­čem, ve­li­kim davč­nim dol­žni­kom, dok­tor­jem davč­nih utaj in ci­mrom pr­va­ka SDS v za­po­ru na Do­bu. Sne­žič je si­cer znan po tem, da po­slu­je rav­no v Re­pu­bli­ki srb­ski in odlič­no po­zna "pred­no­sti" tam­kaj­šnje­ga po­slov­ne­ga in davč­ne­ga oko­lja.

Rok Sne­žič je za Ve­čer ob ob­ja­vi zgod­be za­ni­kal, da Đuđiće­vo po­zna. Na laž ga je po­sta­vi­lo že več me­dij­skih ob­jav. Pop TV je ta­ko ob­ja­vil, da raz­po­la­ga z do­ka­zi, da je Đuđiće­va z njim vsaj tri­krat pri­po­to­va­la v Slo­ve­ni­jo, apri­la, sep­tem­bra in več­krat tu­di de­cem­bra. Đuđiće­va in Sne­žič naj bi bi­la mej­ni pre­hod iz Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne ne­kaj­krat preč­ka­la is­to­ča­sno. Tu­di po na­ših vi­rih je bi­la Đuđiće­va je­se­ni s Sne­ži­čem vi­de­na v Ma­ri­bo­ru. In­for­ma­ci­ja, da so ji za­pr­li račun, naj bi bi­la v kro­gih bli­zu Sne­ži­ča spro­ži­la za­ču­de­nje in vpra­ša­nja, za­kaj se je to zgo­di­lo. Sne­žič vče­raj za no­va po­ja­sni­la ni bil do­se­gljiv. Da se Jan­ša in Sne­žič še ve­dno vi­de­va­ta, do­ka­zu­je tu­di fo­to­gra­fi­ja, ki je za­kro­ži­la na druž­be­nih omrež­jih. 3. de­cem­bra la­ni sta se v ma­ri­bor­skem lo­ka­lu Trust sre­ča­la na za­ba­vi, zna­šla pa sta se na fo­to­gra­fi­ji, ki jo je na in­sta­gra­mu ob­ja­vi­la ma­ne­ken­ka Sa­bi­na Re­mar.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

No­va KBM je za­pr­la račun Đuđiće­vi, ko je za­o­stri­la po­go­je in okre­pi­la nad­zor nad po­ten­ci­al­no su­mlji­vi­mi tran­sak­ci­ja­mi iz tve­ga­nih dr­žav.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.