Jan­še­vo spre­ne­ve­da­nje je od­več

SDS je bi­la so­pre­dla­ga­te­lji­ca amand­ma­ja k za­ko­nu o stran­kah, ki je ome­jil kre­di­ti­ra­nje strank s stra­ni fi­zič­nih oseb na de­set­kra­tnik pov­preč­ne pla­če

Vecer - - VŽARIŠČU - Bil je Jan­šev pre­dlog Gro­zi­jo glo­be Aleš Ko­cjan

Pr­vak opo­zi­ci­je Ja­nez Jan­ša je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci in na­to še v ek­sklu­ziv­nem po­go­vo­ru v Od­me­vih na na­ci­o­nal­ni te­le­vi­zi­ji skru­še­no de­jal, da bo SDS pač pla­ča­la ka­zen, če se bo iz­ka­za­lo, da je vze­la pre­vi­sok fi­nanč­ni od­me­rek od fi­zič­ne ose­be iz Bo­sne in Her­ce­go­vi­ne. Vi­ši­na po­so­ji­la, ki ga lah­ko po za­ko­nu po­li­tič­ni stran­ki po­so­di fi­zič­na ose­ba, na­mreč v enem le­tu ne sme pre­se­ga­ti de­set­kra­tni­ka bru­to pov­preč­ne pla­če, kar zna­ša oko­li 15.800 evrov. "Nam so prav­ni­ki (v po­slan­ski sku­pi­ni, op. a.) po­ja­sni­li, da se ome­ji­tev gle­de vso­te po­so­ji­la, ki ga stran­ke lah­ko na­ja­me­jo pri fi­zič­nih ose­bah, ra­ču­na dru­ga­če. Gre za raz­lič­na tol­ma­če­nja," se je vče­raj bra­nil pr­vak SDS in ome­nil zne­sek 172.000 evrov na le­to, za­ra­di če­sar so tu­di po­so­ji­lo raz­bi­li na tri manj­še de­le. To­da ne­spor­no dej­stvo je, da to ni na­men za­ko­na. Ka­ko je tre­ba bra­ti 22. člen za­ko­na o stran­kah, je v to­rek ja­sno po­ve­dal pred­se­dnik ra­čun­ske­ga so­di­šča To­maž Ve­sel. A Jan­še­vo spre­ne­ve­da­nje je še bolj pre­se­ne­tlji­vo v lu­či dej­stva, da je ome­nje­ni 22. člen za­ko­na, ki go­vo­ri o zgor­nji ome­ji­tvi zne­ska, ki ga lah­ko fi­zič­na ose­ba na le­tni rav­ni po­so­di po­li­tič­ni stran­ki, na­stal med dru­gim na nji­hov pre­dlog. No­vem­bra 2013 je na­mreč vla­da Alen­ke Bra­tu­šek pod tak­tir­ko mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve in jav­no upra­vo Gre­gor­ja Vi­ran­ta v par­la­men­tu po­tr­je­va­la mi­ni re­for­mo fi­nan­ci­ra­nja po­li­tič­nih strank. In pre­se­ne­tlji­vo, vse­bi­no 22. čle­na no­ve­le za­ko­na o stran­kah je koa- li­cij­ska ve­či­na v dr­žav­nem zbo­ru po­tr­di­la na pre­dlog No­ve Slo­ve­ni­je, so­pre­dla­ga­te­lji­ca amand­ma­ja, ki je ome­je­val kre­di­ti­ra­nje strank s stra­ni fi­zič­nih oseb, pa je bi­la SDS. Za­to so mo­ra­li pri Jan­še­vih ze­lo do­bro ve­de­ti, kaj za­kon pred­vi­de­va in kaj je na­men do­lo­či­la o ome­ji­tvi kre­di­ti­ra­nja s stra­ni fi­zič­nih oseb. V ob­ra­zlo­ži­tvi amand­ma­ja, ki so ga pre­dla­ga­li sku­paj s ko­le­gi iz NSi, je

na­mreč pi­sa­lo, da se ome­ji "zgor­nja vi­ši­na zne­ska po­so­ji­la fi­zič­ne ose­be na de­set­kra­tnik pov­preč­ne bru­to me­seč­ne pla­če le­tno". Po­mem­ben in klju­čen pa je na­sle­dnji sta­vek ob­ra­zlo­ži­tve amand­ma­ja, ki po­ja­sni, da se "ta zne­sek iz­e­na­ču­je z naj­viš­jim do­pu­stnim zne­skom pri­spev­kov fi­zič­nih oseb". In ka­kšen zne­sek je to? V na­da­lje­va­nju 22. čle­na pov­sem ja­sno pi­še, da "pri­spev­ki po­sa­me­zne fi­zič­ne ose­be ne sme­jo v sku­pnem zne­sku v le­tu pre­se­ga­ti de­set­kra­tne pov­preč­ne bru­to me­seč­ne pla­če". Jan­še­va raz­la­ga, da naj bi šlo za de­set­kra­tnik pov­preč­ne le­tne bru­to pla­če, je to­rej pov­sem zgre­še­na in gre za za­va­ja­nje. Kot je v to­rek po­tr­dil Ve­sel, bo ra­čun­sko so­di­šče po­god­bo med Di­ja­no Đuđić iz Pri­je­dor­ja v Re­pu­bli­ki srb­ski vze­lo pod drob­no­gled. In če bo ugo­to­vi­lo ne­pra­vil­no­sti, lah­ko za SDS sle­di glo­ba od 4200 do 21.000 evrov, za od­go­vor­no ose­bo stran­ke, tj. Ja­ne­za Jan­šo, pa do 900 evrov. Po dru­gi stra­ni pa za Ko­mi­si­jo za pre­pre­če­va­nje ko­rup­ci­je (KPK) zgod­ba o spor­nem po­so­ji­lu za naj­ve­čjo opo­zi­cij­sko stran­ko ni ra­zlog, da bi uve­dla po­sto­pek. "Ko­mi­si­ja oce­nju­je, da je v da­ni si­tu­a­ci­ji uved­ba po­stop­ka na la­stno po­bu­do na ome­nje­no te­mo ne­po­treb­na, ob mo­re­bi­tnem pre­je­mu pri­ja­ve na to te­mo pa bi ko­mi­si­ja lah­ko iz­ve­dla ukrep, ki ga ome­nja­te." Iz služ­be KPK za od­no­se z jav­nost­mi so še spo­ro­či­li, da lah­ko na na­šo že­ljo obrav­na­va­jo na­še vpra­ša­nje kot pri­ja­vo, a hkra­ti do­da­li, da "gle­de na stvar­no ne­pri­stoj­nost ozi­ro­ma iz ra­zlo­gov ra­ci­o­nal­no­sti pre­dla­ga­mo, da se z vpra­ša­njem in vse­bi­no pri­ja­ve obr­ne­te di­rek­tno na pri­stoj­na or­ga­na, tj. ra­čun­sko so­di­šče in in­špek­to­rat za no­tra­nje za­de­ve".

KPK oce­nju­je, da je uved­ba po­stop­ka ne­po­treb­na

Fo­to: Ro­bert BALEN

Če bo ra­čun­sko so­di­šče ugo­to­vi­lo ne­pra­vil­no­sti pri kre­di­tu, ki ga je na­jel Ja­nez Jan­ša v ime­nu SDS pri Di­ja­ni Đuđić, lah­ko za SDS sle­di glo­ba od 4200 do 21.000 evrov, za od­go­vor­no ose­bo stran­ke, Ja­ne­za Jan­šo, pa do 900 evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.