Shi­ffri­no­va dol­be slo­ven­sko kri­zo

Po 41. zma­gi Mi­ka­e­le Shi­ffrin v Fla­chauu je re­kord Ti­ne Ma­ze ve­dno bolj ogro­žen, za na­me­ček bo tek­ma v bli­žnjem Bad Kle­in­kir­chei­mu mi­ni­la pov­sem brez Slo­venk

Vecer - - ŠPORT -

me­sto, med­tem ko sta Me­ta Hro­vat in Kla­ra Livk od­sto­pi­li že med pr­vo vo­žnjo. Tre­ner De­nis Šte­har­nik je kriv­do pre­va­lil na ma­te­ri­al: "Tem­pe­ra­tu­re so vi­so­ke, sneg je po­se­ben, spo­mla­dan­ski, za­to ma­te­ri­al ne de­lu­je pra­vil­no. Ni­ma­mo kon­ku­renč­ne­ga ma­te­ri­a­la. S pro­i­zva­jal­cem se bo­mo sku­ša­li do­go­vo­ri­ti za meh­kej­še smu­či. Zdaj ni­smo kon­ku­renč­ni."

Še slab­še bo na na­sle­dnjih tek­mah, kjer ni­ti pri­so­tni ne bo­do. Slo­ve­ni­ji bli­žnji Bad Kle­in­kir­cheim bo ko­nec te­dna go­stil dve pre­iz­ku-

Fo­to: RE­U­TERS

Igri­va 22-le­tni­ca je na po­ti, da po­sta­ne naj­ve­čja smu­čar­ka vseh ča­sov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.