Po­ja­sni­lo

Vecer - - VŽARIŠČU -

Na na­slov­ni­ci Ve­če­ra smo ob na­po­ve­di te­me o ošpi­cah 3. ja­nu­ar­ja ob­ja­vi­li fo­to­gra­fi­jo de­kli­ce med ce­plje­njem, 9. ja­nu­ar­ja, ko smo prav ta­ko pi­sa­li o po­ja­vu in ne­var­no­sti ošpic, pa še sli­ko deč­ka med ce­plje­njem. Fo­to­gra­fi­ji sta bi­li upo­ra­blje­ni zgolj sim­bo­lič­no in ilu­stra­tiv­no. Ker so nas star­ši de­kli­ce in deč­ka opo­zo­ri­li, da ji­ma po ob­ja­vi za­sta­vlja­jo vpra­ša­nja, ali sta otro­ka oku­že­na z ošpi­ca­mi, naj po­u­da­ri­mo, da fo­to­gra­fi­ji v ni­če­mer ni­sta ime­li na­me­na su­ge­ri­ra­ti te­ga in ne pri­ka­zu­je­ta otrok, ki ju ce­pi­jo pro­ti ošpi­cam ali ki bi za to bo­le­zni­jo zbo­le­la. Fo­to­gra­fi­ji sta bi­li si­cer po­sne­ti med ce­plje­njem pro­ti klo­pne­mu me­nin­gi­ti­su in ta­krat so star­ši za fo­to­gra­fi­ra­nje tu­di da­li do­vo­lje­nje. Gre za zdra­va in ne­o­ku­že­na otro­ka, ki sta so­de­lo­va­la v pre­ven­tiv­ni ce­pil­ni ak­ci­ji, ka­kr­šne v ure­dni­štvu od­loč­no pod­pi­ra­mo. Za mo­re­bi­tne ne­všeč­no­sti za­ra­di ob­ja­ve fo­to­gra­fij se star­šem in otro­ko­ma opra­vi­ču­je­mo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.