Dr­ža­va od­re­za­la Car­mi­no

Pr­vi re­zul­ta­ti šti­ri­le­tne­ga raz­pi­sa za ne­vla­dne kul­tur­ne pro­cu­cen­te so po­ka­za­li, ka­ko niz­ko ce­no ima ume­tnost. Ali sploh no­be­ne

Vecer - - Front Page -

Mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro je v za­čet­ku je­se­ni ob­ja­vi­lo raz­pis za so­fi­nan­ci­ra­nje kul­tur­nih pro­gra­mov na po­dro­čju ume­tno­sti v ob­do­bju 2018-2021. To je te­melj­ni me­ha­ni­zem pod­po­re ne­od­vi­sni pro­duk­ci­ji, med pri­ja­vi­te­lje s po­dro­čij upri­zo­ri­tve­ne, glas­be­ne, li­kov­ne in in­ter­me­dij­ske ume­tno­sti naj bi raz­de­li­li pri­bli­žno 2,5 mi­li­jo­na evrov na le­to.

Oči­tno je, da so pri­ja­vi­te­lji te dni do­bi­li pr­ve od­loč­be in da so te vsaj za ne­ka­te­re pro­du­cen­te šo­kan­tne. Mi­ni­str­stvo re­zul­ta­tov raz­pi­sa še ni jav­no ob­ja­vi­lo, so pa do­konč­ni, brez mo­žno­sti pri­tož­be. Se pra­vi, edi­na mo­žna pri­tož­ba je uprav­ni spor.

Bru­tal­no uki­nja­nje ene­ga med­na­ro­dno naj­bolj pre­po­znav­nih ak­ter­jev

Naj­bolj alar­man­tna se zdi in­for­ma­ci­ja, da je mi­ni­str­stvo pov­sem za­vr­ni­lo vlo­go Car­mi­ne Slo­ve­ni­ce. Naj­prej smo upa­li, da in­for­ma­ci­ja ni re­snič­na ali vsaj ne ce­lo­vi­ta, ven­dar jo je vče­raj po­pol­dan Kar­mi­na Ši­lec po­tr­di­la:

"Da­nes smo konč­no le pre­je­li tež­ko pri­ča­ko­van sklep of fi­nan­ci­ra­nju pro­gra­mov mi­ni­str­stva za kul­tu­ro v ob­do­bju 2018-20121, kjer nas je res­da skr­be­lo, ka­kšna bo vi­ši­na sred­stev in ali bo­do omo­go­ča­la na­dalj­nji am­bi­ci­o­zno za­sta­vljen ra­zvoj. Te­ga iz­i­da pa si se­ve­da ni bi­lo mo­go­če pred­sta­vlja­ti, ker zanj ni prav no­be­nih stro­kov­nih osnov. Ka­ko­vost in ugled Car­mi­ne Slo­ve­ni­ce smo v za­dnjem ob­do­bju še ka­ko utr­di­li in tu­di na­čr­ti za na­sle­dnje se­zo­ne so bi­li ze­lo am­bi­ci­o­zni, ino­va­tiv­ni ter za­go­to­vo ustre­zno ka­ko­vo­stni. Žal ugo­vor na ta sklep ni mo­žen. Ta od­lo­či­tev pred­sta­vlja iz­re­dno bru­tal­no uki­nja­nje ene­ga med­na­ro­dno naj­bolj pre­po­znav­nih ak­ter­jev. Me­nim,

"To od­pr­to pi­smo naj bo po­ziv vsem slo­ven­skim ume­tni­škim ustvar­jal­cem k upo­ru!"

da bi ta­ke stra­te­ške od­lo­či­tve mo­ra­lo mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro spre­je­ma­ti bolj pre­mi­šlje­no in od­go­vor­no.

Po­sle­di­ca te­ga skle­pa je se­ve­da ka­ta­stro­fal­na, saj so do se­daj sred­stva mi­ni­str­stva pred­sta­vlja­la ključ­ni vir - 50 od­stot­kov vseh sred­stev.

Gle­de na do­ga­ja­nje s tem fi­nan­ci­ra­njem smo spre­je­li od­lo­či­tve o od­po­ve­di pro­jek­tov," je spo­ro­či­la di­ri­gent­ka in ume­tni­ška vod­ja Car­mi­ne Slo­ve­ni­ce.

Naj­bolj bo­le­ča je bi­la od­po­ved ude­lež­be na ugle­dnem med­na­ro­dnem fe­sti­va­lu Ope­ra­da­gen na Ni­zo­zem­skem, kjer naj bi ce­lo iz­ve­dli otvo­ri­tve­no pred­sta­vo, je do­da­la.

Brez­ob­zir­nost in ba­ha­tost

Že v sre­do zve­čer je "kro­žno" po­slal svo­je ogor­če­no pi­smo mi­ni­stru za kul­tu­ro To­ne­tu Per­ša­ku di­rek­tor Mi­ni te­a­tra (med dru­gim so­pro­du­cen­ta pred­sta­ve, ki je la­ni zma­ga­la na Bor­štni­ko­vem sre­ča­nju) Ro­bert Wal­tl. Za de­lo­va­nje v pri­ho­dnjih šti­rih le­tih je mi­ni­str­stvu Mi­ni te­a­tru na­me­ni­lo sla­bih 98.000 evrov na le­to, kar je za 35.000 evrov manj kot do­slej, pa če­prav je stro­kov­na ko­mi­si­ja pro­gram, ki so ga pre­dlo­ži­li, ovre­dno­ti­la z 98 toč­ka­mi od mo­žnih 100.

"Z va­šim po­ni­že­val­nim od­no­som do ne­od­vi­sne ume­tni­ške sce­ne ste po­ka­za­li, da vam kul­tu­ra in ume­tnost v Slo­ve­ni­ji ne po­me­ni­ta nič. Še več, z va­šo spor­no od­lo­či­tvi­jo ste po­ka­za­li vso brez­ob­zir­nost in ba­ha­tost ta­ko do ume­tni­ških ustvar­jal­cev, pu­bli­ke in do jav­no­sti. Ob va­ših, zdaj ra­zu­me­mo in do­je­ma­mo, po­pol­no­ma ne­re­snih tr­di­tvah, da je v kul­tur­nem sek­tor­ju do­volj de­nar­ja, da se pro­ra­čun za kul­tu­ro po­ve­ču­je, so ta­ka de­ja­nja do ustvar­jal­cev po­ni­žu­jo­ča. Ne sa­mo

na pri­me­ru Mi­ni te­a­tra, am­pak še ne­ka­te­rih iz­bri­sa­nih ustvar­jal­cev iz va­ših so­fi­nan­cer­skih evi­denc se zdi, da gre za naj­bolj pre­prost re­van­ši­zem. Za­kaj so iz so­fi­nan­ci­ra­nja iz­pa­dli ti­sti, ki so ali de­la­jo(-mo) po­li­tič­no kri­tič­ne pred­sta­ve in pro­jek­te, ozi­ro­ma ti­sti, ki od­kri­to po­ve­do, da je ce­sar gol? Je to po­sle­di­ca mo­je­ga go­vo­ra ob pre­je­mu Bor­štni­ko­ve na­gra­de? Ali to po­me­ni, da vsa­kič, ko prej­me­mo na­ci­o­nal­no gle­da­li­ško na­gra­do, s stra­ni mi­ni­str­stva iz­gu­bi­mo 35.000 evrov? Je to re­cept za uni­če­nje ne­od­vi­sne gle­da­li­ške pro­duk­ci­je?" med dru­gim spra­šu­je mi­ni­stra Ro­bert Wal­tl.

Spra­še­va­nje po­sta­ne še bolj oseb­no: "Ne ra­zu­mem va­še ve­sti: ka­ko si­cer ži­ve­ti z dej­stvom, da sis­te­ma­tič­no uni­ču­je­te ne­od­vi­sno kul­tur­no sre­njo? Vem, da jav­ni za­vo­di prav ta­ko ni­so naj­bolj za­do­volj­ni, am­pak njih si vsaj ura­dno ne upa­te uni­či­ti ali za­pre­ti. Kaj vas vo­di in ka­ko si za­mi­šlja­te va­še de­lo? Kot od­krit na­pad na ume­tni­ke in ne­od­vi­sno sce­no?

Pre­dla­ga­mo, da si res vza­me­te čas za bra­nje od­ločb, ki jih pod­pi­su­je­te. Pre­mi­sli­te, ka­ko va­še od­lo­či­tve stra­te­ško vpli­va­jo na ene­ga ključ­nih de­le­žni­kov ume­tni­ške­ga ustvar­ja­nja v Slo­ve­ni­ji." In za­klju­ček: "To od­pr­to pi­smo naj bo po­ziv vsem slo­ven­skim ume­tni­škim ustvar­jal­cem k upo­ru!"

Re­zul­ta­te raz­pi­sa - in upor - bo­mo se­ve­da še spre­mlja­li.

Fo­to: Mi­ni te­a­ter

Pred­sta­va Ne­moč Mi­ni te­a­tru, po kri­te­ri­jih mi­ni­str­stva, ni po­ma­ga­la.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Car­mi­na Slo­ve­ni­ca že od­po­ve­du­je na­sto­pe.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.