Vr­ni­tev že po­za­blje­ne mo­ril­ke

Tu­ber­ku­lo­za, je­ti­ka, kot so ji re­kli, je bi­la ne­koč ena naj­ve­čjih skr­bi na sve­tu

Vecer - - FRONT PAGE - Di­rek­tor Cen­tra za so­glas­ja in go­stu­jo­či pro­fe­sor na po­slov­ni šo­li v Köben­hav­nu, Pro­ject Syn­di­ca­te Ne­var­na sa­mo­za­do­volj­nost Tre­tji­na ak­tiv­nih okužb osta­ne ne­o­pa­že­nih Šte­vec

Mo­ri­la je vse pov­prek, za­ra­di nje so umr­li tu­di mno­gi zna­ni lju­dje, med nji­mi Franz Ka­fka, John Ke­ats in ame­ri­ški pred­se­dnik Ja­mes Mo­nroe

Tu­ber­ku­lo­za je bi­la ne­koč ena naj­ve­čjih skr­bi na sve­tu. Je­ti­ka, kot so ji re­kli, je mo­ri­la vse pov­prek, za­ra­di nje so umr­li tu­di mno­gi zna­ni lju­dje, med nji­mi Franz Ka­fka, John Ke­ats in ame­ri­ški pred­se­dnik Ja­mes Mo­nroe. V pre­te­klih dveh sto­le­tjih je tu­ber­ku­lo­za zah­te­va­la ži­vlje­nja mi­li­jar­de lju­di, kar je več kot ka­te­ra­ko­li dru­ga bo­le­zen. Da­nes tu­ber­ku­lo­za za­ra­di ce­plje­nja in po­ce­ni zdra­vil v raz­vi­tem sve­tu ubi­je ze­lo ma­lo lju­di. V bo­ga­tih dr­ža­vah je za­to hi­tro uto­ni­la v po­za­bo, na­njo tu­kaj gle­da­mo kot na ne­ka­kšno re­li­kvi­jo vik­to­ri­jan­ske do­be. Ne sa­mo, da tu­ber­ku­lo­zi po­sve­ča­mo pre­ma­lo po­zor­no­sti, za­njo tu­di po­ra­bi­mo pre­ma­lo de­nar­ja. Za pre­pre­če­va­nje in zdra­vlje­nje tu­ber­ku­lo­ze na­me­nja­mo le pri­bli­žno 3,4 od­stot­ka ra­zvoj­ne po­mo­či za zdra­vstvo. Za pri­mer­ja­vo naj na­ve­dem, da smo le­ta 2015 za zdrav­je ma­ter in otrok na­me­ni­li 27,7 od­stot­ka teh sred­stev, za boj pro­ti okuž­bi s HIV pa 29,7 od­stot­ka. To­da ta sa­mo­za­do­volj­nost je ne­var­na. Kljub pre­pri­člji­vim eko­nom­skim in mo­ral­nim ra­zlo­gom za ve­čje in­ve­sti­ci­je v nad­zor nad to bo­le­zni­jo je ti­ho zno­va za­se­dla pr­vo me­sto na se­zna­mu naj­bolj smr­to­no­snih in­fek­cij­skih bo­le­zni na sve­tu, saj vsa­ko le­to za­ra­di nje umre več lju­di kot za­ra­di HIV ali ma­la­ri­je. Le­ta 2016 so po­ro­ča­li o 6,3 mi­li­jo­na no­vih pri­me­rih tu­ber­ku­lo­za ( le­to prej so jih za­be­le­ži­li 6,1 mi­li­jo­na), sko­raj 1,7 mi­li­jo­na lju­di je za­ra­di nje umr­lo. Raz­i­sko­val­ci z Uni­ver­ze v Sheffi­el­du ter Lon­don­ske šo­le za hi­gi­e­no in trop­sko me­di­ci­no (LSHTM) oce­nju­je­jo, da se je le­ta 2014 pri­bli­žno 1,7 mi­li­jar­de po­sa­me­zni­kov, kar je ma­lo Le­ta 2015 je bi­lo po po­dat­kih Sve­tov­ne zdra­vstve­ne or­ga­ni­za­ci­je (SZO) v Evro­pi 32.000 smr­ti za­ra­di tu­ber­ku­lo­ze (TB) in pri­bli­žno 323.000 no­vih pri­me­rov tu­ber­ku­lo­ze. To po­me­ni, da vsak dan oko­li 900 lju­di zbo­li za tu­ber­ku­lo­zo.

Naj­bolj pri­za­de­te dr­ža­ve v vzho­dnem de­lu evrop­ske re­gi­je SZO: Ar­me­ni­ja Azer­baj­džan, Be­lo­ru­si­ja, Bol­ga­ri­ja, Esto­ni­ja, Gru­zi­ja, Ka­za­hstan, Kir­gi­zi­ja, La­tvi­ja, Li­tva, Mol­da­vi­ja, Ro­mu­ni­ja, Ru­ska fe­de­ra­ci­ja, Ta­dži­ki­stan, Tur­či­ja, Turk­me­ni­stan, Ukra­ji­na in Uz­be­ki­stan. Če­prav se je šte­vi­lo pri­me­rov v re­gi­ji v ce­lo­ti pre­po­lo­vi­lo v ob­do­bju od 2006 do 2015, je Evro­pa moč­no po­la­ri­zi­ra­na, Slo­ve­ni­ja je naj­bolj vzho­dna dr­ža­va, kjer je pri­me­rov manj kot 10 na 100 000 pre­bi­val­cev, na Ma­džar­skem in Hr­va­škem, zbo­li za tu­ber­ku­lo­zo od 11 do 20 lju­di na 100.000 pre­bi­val­cev. Mo­dni obli­ko­va­lec Karl La­ger­feld je tar­ča kri­ti­kov oko­lje­var­stve­ni­kov, saj je na raz­sta­vi Cha­nel po­leg obla­čil za je­sen­sko ko­lek­ci­jo raz­sta­vil tu­di ne­kaj sta­rih hra­stov in to­po­lov. Ki so jih za mo­dno re­vi­jo se­ve­da po­se­ka­li in pri­pe­lja­li v pa­ri­ško pa­la­čo Grand Pa­la­is. Ta­ko se je po­iz­kus ve­li­ke­ga mo­dne­ga gu­ru­ja, da pred­sta­vi Cha­ne­lo­ve ze­le­ne manj kot če­tr­ti­na sve­tov­ne­ga pre­bi­val­stva, la­ten­tno oku­ži­lo s tu­ber­ku­lo­zo. Oko­li de­set od­stot­kov pri­me­rov la­ten­tnih okužb se sča­so­ma raz­vi­je v ak­tiv­no bo­le­zen. Sko­raj sto mi­li­jo­nov otrok že ima la­ten­tno tu­ber­ku­lo­zno okuž­bo. Tu­di če bi že ju­tri šir­je­nje tu­ber­ku­lo­ze ne­ka­ko usta­vi­li, raz­i­sko­val­ci me­ni­jo, da spri­čo ob­sto­je­čih la­ten­tnih okužb glo­bal­ne­ga ci­lja zmanj­ša­nja šte­vi­la pri­me­rov tu­ber­ku­lo­ze, ki si ga je Sve­tov­na zdra­vstve­na or­ga­ni­za­ci­ja (WHO) za­sta­vi­la do le­ta 2035, pre­pro­sto ni mo­go­če do­se­či. Na pod­la­gi te­ga lah­ko skle­pa­mo, da tu­di am­bi­ci­o­zna vi­zi­ja o po­pol­nem iz­ko­re­ni­nje­nju tu­ber­ku­lo­ze do le­ta 2050 ni ure­sni­člji­va. An­na Vas­sall iz LSHTM je v okvi­ru raz­i­ska­ve, opra­vlje­ne za ko­pen­ha­gen­ski Cen­ter za so­glas­ja, na­ve­dla teh­tne ar­gu­men­te za ve­čje in­ve­sti­ci­je v glo­bal­ni nad­zor nad tu­ber­ku­lo­zo. "Zdra­vlje­nje tu­ber­ku­lo­ze je po­ce­ni in ze­lo učin­ko­vi­to, v pov­pre­čju pa ute­gne po­sa­me­zni­ku v sre­dnjih le­tih za­go­to­vi­ti do­da­tnih dvaj­set let ži­vlje­nja," pra­vi Vas­sal­lo­va. Po­leg te­ga so in­ve­sti­ci­je v pre­pre­če­va­nje in zdra­vlje­nje tu­ber­ku­lo­ze naj­bolj v po­moč naj­rev­nej­šim lju­dem na sve­tu. V rev­nih dr­ža­vah je nad­zor nad tu­ber­ku­lo­zo moč­no od­vi­sen od ni­hanj po­zor­no­sti do­na­tor­jev iz bo­ga­tih dr­žav. Vla­de dr­žav z niz­kim BDP so v kar 90 od­stot­kih od­vi­sne od nji­ho­ve po­mo­či. La­ni so za ta na­men si­cer zbra­li med­na­ro­dna sred­stva v vre­dno­sti 1,1 mi­li­jar­de do­lar­jev, to­da po­ka­za­lo se je, da bi za ure­sni­či­tev glo­bal­ne­ga na­čr­ta za iz­ko­re­ni­nje­nje tu­ber­ku­lo­ze po­tre­bo­va­li še 1,5 mi­li­jar­de do­lar­jev. Šir­je­nje te ne­var­ne

smer­ni­ce, sla­bo ob­ne­sel in kri­ti­ki so po­u­da­ri­li, da je mo­dna hi­ša "po­pol­no­ma lo­če­na od re­al­no­sti va­ro­va­nja na­ra­ve".

La­ger­feld je ogro­mno ste­kle­no lad­jo pa­ri­ške Grand Pa­la­is pre­tvo­ril v je­sen­ski gozd. Nad su­he li­ste, mah in hlo­de na ste­zi, ob­da­ni z zr­ca­li, je po­sta­vil de­vet vi­so­kih dre­ves, go­ste, med nji­mi bri­tan­sko igral­ko Ke­i­ro Kni­gh­tley, pev­ko Li­ly Al­len in nek­da­njo fran­co­sko pr­vo da­mo Car­lo Bru­ni Sar­ko­zy, so po­se­dli na vr­ste le­se­nih klo­pi, mo­de­li pa so se spu­šča­li po goz­dnih po­teh, je po­ro­čal bri­tan­ski The Gu­ar­di­an. Vse sku­paj naj bi za­go­to­vi­lo goz­dno iz­ku­šnjo sre­di Pa­ri­za, če­prav je gle­de na one­sna­že­nost me­sta in mr­tva dre­ve­sa po­iz­kus ver­je­tno spo­dle­tel.

Goz­dno ek­s­tra­va­gan­co so ob­so­di­la Zve­za fran­co­skih eko­lo­ških gi­banj: "Za ne­kaj ur mo­dne­ga šo­va so

pa­dla tu­di več kot sto let sta­ra dre­ve­sa. Če­tu­di so že­le­li pro­mo­vi­ra­ti ohra­nja­nje na­ra­ve in se že­li­jo pred­sta­vlja­ti kot oko­lju pri­ja­zno pod­je­tje, jim je spo­dle­te­lo. Pri na­ra­vi ne gre za se­ka­nje dre­ves in tran­sport v sre­di­šče Pa­ri­za s to­vor­nja­kom zgolj za­ra­di ku­li­se, ki na­to po­sta­ne od­pa­dek. Ra­je bi go­ste od­pe­lja­li v pra­vi gozd." Ver­je­tno bi to bi­la res ve­čja ino­va­ci­ja in no­vost za lju­di iz sve­ta vi­so­ka mo­de pa tu­di pri­lo­žnost, da sre­ča­jo ka­kšno ži­val z no­ži­ca­mi, ne­u­re­je­nim ko­žušč­kom ali ce­lo gri­za­lom.

Pri Cha­ne­lu so se od­zva­li, da no­be­no od dre­ves, ki so jih po­se­ka­li v goz­du v za­ho­dni Fran­ci­ji in pri­ne­sli v pre­stol­ni­co za pred­sta­vi­tev je­sen­sko-zim­ske ko­lek­ci­je 2018-2019, ni bi­lo sta­ro več kot sto­le­tje. Ime­li so tu­di do­vo­lje­nje za po­sek: "V za­me­no za dre­ve­sa se je Cha­nel ob­ve­zal, da v goz­du po­sa­di 100 mla­dih hra­stov." mi­li­jo­na no­vih pri­me­rov tu­ber­ku­lo­ze so za­be­le­ži­li le­ta 2016 (le­to prej so jih za­be­le­ži­li

6,1 mi­li­jo­na). mi­li­jar­de po­sa­me­zni­kov se je oku­ži­lo s tu­ber­ku­lo­zo le­ta 2017, kar je ma­lo manj kot če­tr­ti­na sve­tov­ne­ga pre­bi­val­stva. do­lar, ki bi ga v sve­tu in­ve­sti­ra­li v nad­zor nad tu­ber­ku­lo­zo, bi druž­bi pri­ne­sel ko­rist v vre­dno­sti 43 do­lar­jev. od­stot­kov vseh pri­me­rov okužb s tu­ber­ku­lo­zo na sve­tu obrav­na­va­jo v dvaj­se­tih dr­ža­vah.

Kri­lo - elek­trar­na

Ne­ke­ga dne bo­ste mor­da lah­ko na­pa­ja­li svo­je ele­k­tron­ske na­pra­ve ta­ko, da se bo­ste pre­mi­ka­li. No­vi na­no­ge­ne­ra­tor, ki de­lu­je kot dru­ga ko­ža in pri­de­lu­je ener­gi­jo iz člo­ve­ške­ga gi­ba­nja, lah­ko brez te­žav ustva­ri do­volj mo­či za osve­tli­tev 20 majh­nih LED-lu­či. Ting Liu s ki­taj­ske aka­de­mi­je zna­no­sti v Pe­kin­gu in nje­ni so­de­lav­ci so zgra­di­li po­se­ben ma­te­ri­al iz slo­ja hi­dro­ge­la, ki je

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.