V šo­le me­di­cin­sko se­stro

O po­me­nu gi­ba­nja, vse­ži­vljenj­ske­ga uče­nja, ustav­nih pra­vi­cah in sta­ro­sti, usta­vi v pra­ksi na kon­fe­ren­ci Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea

Vecer - - V ŽARIŠČU - Va­nes­sa Čo­kl

Ne­koč so po slo­vensk i h šo­lah že bi­le, so se spo­mni­li v eni od de­bat v so­bo­to, dru­gi dan med­na­ro­dne znan­stve­ne kon­fe­ren­ce Za člo­ve­ka gre na Al­ma Ma­ter Euro­pa­ea v Ma­ri­bo­ru, in da­nes bi spet šo­le po­tre­bo­va­le me­di­cin­sko se­stro. Šol­sko me­di­cin­sko se­stro. Da je v po­moč otro­kom, in pe­da­go­gom, ve­dno bolj "za­se­de­nim" učen­cem, ve­dno manj gi­bal­no spo­sob­nim. Otrok se­di v šo­li in se­di do­ma. Slo­ven­ska šo­la je se­de­ča. Ne bi pa me­di­cin­ska se­stra ime­la de­la sa­mo s tem. Med mla­do­stni­ki so al­ko­hol, ci­ga­re­te, dro­ge.

Nek ate­re šo­le i ma­jo k rat ke od­mo­re v 45 mi­nu­tah, ko­li­kor tra­ja šol­ska ura: da se vsta­ne, na­re­di ne­kaj ko­ra­kov, v dru­gih je to te­o­ri­ja, so štu­dent­ke fi­zi­o­te­ra­pi­je na Al­ma Ma­ter ugo­to­vi­le v pi­lot­skem pro­jek­tu, po an­ke­ti­ra­nju na ne­kaj osnov­nih in sre­dnjih šo­lah. Da bi na­sta­la vse­slo­ven­ska ana­li­za, sku­paj s pre­dlo­gi za ukre­pe, spre­mem­bo ob­sto­je­če­ga, ki slej­ko­prej pe­lje v gi­bal­ne okva­re in raz­lič­ne bo­le­zni, so pri­ča­ko­va­li v Ma­ri­bo­ru, to je bil na­črt. Pa re­ak­ci­je Na­ci­o­nal­ne­ga in­šti­tu­ta za jav­no zdrav­je ni in ni ...

Slo­ve­ni­ja na re­pu

Z ne­ver­je­tnim pe­da­go­škim ža­rom je o po­u­če­va­nju v di­gi­tal­ni do­bi pri­po­ve­do­va­la dr. Po­lon­ca Pan­gr­čič. Uči v eni od šta­jer­skih osnov­nih šol. Naj- prej je po­dr­la ti­sto o pre­po­ve­di pa­me­tnih te­le­fo­nov, ta­blic šo­lar­jem. Za­kaj pre­po­ve­da­ti ne­kaj, kar vsi upo­ra­blja­mo non­stop vsak dan. Ne sa­mo to. Otro­ci pr­vi naj­de­jo in pre­iz­ku­si­jo vsa­ko no­vo apli­ka­ci­jo, upo­ra­bi­mo vse to ra­je pa­me­tno, na­me­sto da pre­po­ve­du­je­mo, pra­vi. Kot uč­no sred­stvo. Kdaj se upo­ra­ba obr­ne v za­svo­je­nost? Ni pro­blem ta­bli­ca, am­pak kaj otrok prek te­ga do­bi ali ne do­bi, pri­po­ve­du­je Pan­gr­či­če­va. Ne bo­ji se, da šo­lar­ji en­krat ne bi več zna­li pi­sa­ti na ro­ko. Tu­di uči jih pi­sa­ti in opa­ža, da ima­jo ra­ču­nal­ni­ški otro­ci ve­li­ke te­ža­ve z (gra­fo)mo­to­ri­ko, ne zna­jo dr­ža­ti pi­sal ... Če­prav da je bi­lo pred le­ti še slab­še.

Uče­nje je bi­lo le­it­mo­tiv so­bo­tnih raz­prav na kon­fe­ren­ci na Al­ma Ma­ter. Vse­ži­vljenj­sko uče­nje. Nav­zo­či zdra­vstve­ni de­lav­ci pa ti­sti, ki se iz­o­bra­žu­je­jo, da to bo­do, so ugo­ta­vlja­li, da se pov­sod ve­li­ko de­la, iz­o­bra­žu­je od pr­ve­ga šol­ske­ga dne in (sa­mo)iz­o­bra­žu­je po­zne­je v po­kli­cu - če ne, te na­pre­dek po­ho­di -, pre­več­krat pa je še zme­raj pre­ma­lo so­de­lo­va­nja v hi­e­rar­hič­no po­sta­vlje­nem zdra­vstve­nem ti­mu zdrav­ni­kov in zdra­vstve­nih de­lav­cev.

Slo­ven­ski de­mo­graf­ski re­žim je star. Do le­ta 2029 bo sta­rej­ših od 65 pri nas če­trt vseh pre­bi­val­cev. Po dru­gi stra­ni pa je Slo­ve­ni­ja po de­lov­no ak­tiv­nih po 55. le­tu na pred­za­dnjem me­stu v Evro­pi. Bo­rut Am­bro­žič, ddr. Ma­tjaž Mu­lej in Mar­tin Pa­u­schler so nas pri­mer­ja­li

z Av­stri­jo. In sta dr­ža­vi po vklju­če­no­sti sta­rej­ših ne­pri­mer­lji­vi. V Av­stri­ji je bi­lo že le­ta 2005 za­po­sle­nih med sta­rej­ši­mi od 55 nad 30 od­stot­kov. 55- in več­le­tni­ki v Av­stri­ji usta­na­vlja­jo no­ve fir­me ...

Var­če­va­nje je po­ru­ši­lo raz­mer­ja

Dva ustav­na so­dni­ka sta bi­la na kon­fe­ren­ci v Ma­ri­bo­ru, bi­vši dr. Ci­ril Ri­bi­čič in eden od no­vih, ddr. Kle­men Ja­klič. Po­sre­dno je bil ome­njan prej­šnji rek­tor ma­ri­bor­ske uni­ver­ze dr. Igor Ti­čar. V de­ba­ti o ustav­nih pra­vi­cah in sta­ro­sti, ker se mu je po zlo­gla­snem za­ko­nu za urav­no­te­že­nje jav­nih fi­nanc skraj­šal rek­tor­ski man­dat. Kar je bil po Ri­bi­či­ču ne na­za­dnje po­seg v vo­lil­no pra­vi­co. V pra­vi­co, da je nek­do iz­vo­ljen in da na­to man­dat od­de­la do kon­ca. In v pra­vi­co vo­liv­cev, da do­kon­ča man­dat. Po dru­gi stra­ni dis­kri­mi­na­ci­jo gle­de na sta­rost ne­ka­te­re dr­ža­ve iz­rec­no pre­po­ve­du­je­jo ce­lo v usta­vi.

Za spor­no so prav­ni­ki okli­ca­li var­če­va­nje kot ra­zlog ob­ve­zne­ga, pri­sil­ne­ga upo­ko­je­va­nja v dr­žav­ni upra­vi. Dr­žav­ni se­kre­tar v mi­ni­str­stvu za jav­no upra­vo dr. Nejc Bre­zo­var je ome­nil po­mem­ben po­da­tek: v za­dnjih de­se­tih le­tih se je pri nas po­ru­ši­lo sta­ro­stno raz­mer­je v jav­nem sek­tor­ju! Mla­dih se ni za­po­slo­va­lo, de­lež tri­de­se­tle­tni­kov je pa­del z 18 na da­na­šnjih 7 od­stot­kov, sta­rej­še se je upo­ko­je­va­lo, var­če­va­nje je bi­lo pri tem ena in edi­na man­tra. Bre­zo­var, ki je iz­o­bra­žen na­tanč­no v teh re­čeh, pred­vi­de­va, da bi slo­ven­ski ZUJF pred So­di­ščem EU pa­del.

Ka ko ozi ro­ma kol i ko sploh usta­va v Slo­ve­ni­ji ži­vi v pra­ksi, izven­so­dno ži­vlje­nje usta­ve, da bi od­lo­če­val­ci od­lo­ča­li v ko­rist člo­ve­ko­vih pra­vic, po­no­tra­nji­li usta­vo, to raz­mi­šlja po vr­ni­tvi iz Zdru­že­nih dr­žav Ame­ri­ke po več le­tih ddr. Kle­men Ja­klič. Zma­ga iz­ku­šnja, vtis, ome­nil ga je Bre­zo­var, da se dr­žav­na upra­va v po­stop­kih skli­cu­je iz­ključ­no na za­ko­ne, po usta­vi ne upa­jo/ zna­jo/no­če­jo od­lo­či­ti. "Ura­dni­ke bi bi­lo tre­ba vsaj osnov­no iz­o­bra­zi­ti o usta­vi," je re­kel. Ustav­ni prav­nik dr. Ju­rij To­plak ima ve­li­ko bi­zar­nih pri­me­rov. Iz­ku­šenj v ze­lo va­žnih prav­nih bit­kah. Re­ci­mo vo­lil­na pra­vi­ca in­va­li­dov. Dr­ža­va mo­ra po­skr­be­ti, da lah­ko vsak vo­li­vec vo­li. In to taj­no vo­li. A še ve­dno, le­ta in le­ta že, ni re­še­no re­ci­mo, ka­ko naj vo­li­šče, do ka­te­re­ga vo­di­jo sto­pni­ce, do­se­že­jo in­va­li­di. So­dna pra­ksa pa je iro­ni­ja. Če ta­kšno ovi­ra­nje vo­lil­ne pra­vi­ce na­slo­viš na so­di­šče pred vo­li­tva­mi, boš za­vr­njen, da ti (ustav­na!) pra­vi­ca ni bi­la kr­še­na, ker vo­li­tev še ni. Če to na­re­diš po vo­li­tvah, pa spet ne uspeš, od­pra­vljen si z raz­la­go, da za po­sto­pek ni­maš ra­zlo­ga, ker so vo­li­tve mi­mo ... Da­ti in­va­li­dom ena­ke pra­vi­ce kot osta­lim, to dr­ža­vo ve­li­ko sta­ne, no­be­ne stran­ke in­va­li­di ne bri­ga­jo, je To­plak pov­zel na za­čet­ku še ene­ga vo­lil­ne­ga ča­sa.

V pra­ksi usta­va lju­dem ne po­ma­ga ve­li­ko

Fo­to: Igor NAPAST

Lud­vik To­plak, Bo­rut Pa­hor, Fe­lix Un­ger na otvo­ri­tvi znan­stve­ne kon­fe­ren­ce Za člo­ve­ka gre

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.