Vaš, pred­vsem pa naš mu­če­nik

Vecer - - SLOVENIJA -

To­ti list v naš me­dij­ski pro­stor uva­ja no­vost, ki je, na pri­mer v ZDA, ne­kaj obi­čaj­ne­ga. Pred vo­li­tva­mi vsi ugle­dni ča­sni­ki ob­ja­vi­jo, ko­ga pod­pi­ra­jo. Ker je naš list ugle­den me­dij Dv na­spro­tju s ča­sni­kom, v ka­te­rem ima­mo svo­jo stra­nE, bo­mo pov­sem ja­sni - naš kan­di­dat za vse po­li­tič­ne funk­ci­je, za ka­te­re se bo od­lo­čil da­nes, ju­tri ali v pri­ho­dnjih le­tih, je - Bo­jan Po­žar. po dr­zno in po­gu­mno ure­dni­ško od­lo­či­tev, za­ra­di ka­te­re jo bo­mo do­bi­li po puklu z le­ve in de­sne, bo­mo se­ve­da ar­gu­men­ti­ra­li. Ne­spor­no je, da je naš kan­di­dat ve­li­kan­ski mu­če­nik, ki ga na vseh fron­tah one­mo­go­ča­jo, v za­dnjih dneh se je nanj za­ra­di prav­ni­ških di­lem spra­vil ce­lo Dza Bo­ja­no­mE dru­gi naj­bolj­ši no­vi­nar v Slo­ve­ni­ji Vla­di­mir Vo­du­šek.

Za­kaj to­rej po­ti pod­pi­ra Bo­ja­na Po­žar­ja? Pr­vič, v stra­hu pred nje­go­vim uspe­hom na pri­ha­ja­jo­čih vo­li­tvah, kjer se mu brez dvo­ma obe­ta naj­manj pre­mi­er­ski po­lo­žaj, mu RpV Slo­ve­ni­ja one­mo­go­ča ena­ko­pra­ven na­stop z dru­gi­mi tež­ko­ka­te­gor­ni­ki - ki bo­do, na pri­mer SMC, pa­dli na ra­ven ne­po­memb­nih stran­čic. Bo­jan pa je vzha­ja­jo­ča zvez­da, pra­vi no­vi obraz slo­ven­ske po­li­ti­ke. Dru­gič, ni­ko­li ni bil bli­zu nek­da­nje par­ti­je. po, da se nje­go­vo ime po­ja­vlja v bli­ži­ni CK ZKS, je fa­ke ne­ws. pre­tjič, Bo­jan no­si v ime­nu svo­je li­ste tu­di na­ziv no­vi­nar. pu­di za­to, pred­vsem pa za­to, ker ni­ko­li ni kr­šil no­vi­nar­ske­ga ko­de­ksa in etič­nih stan­dar­dov, pod­pi­ra­mo nje­go­vo kan­di­da­tu­ro. Ce­ni­mo tu­di dej­stvo, da je do no­vi­nar­skih ko­le­gov in me­dij­skih hiš ve­dno spo­štljiv. Nje­go­va odli­ka je tu­di, da ve­dno na­tanč­no pre­ve­ri vse, kar ob­ja­vi.

Ven­dar pa to za na­šo pod­po­ro ne bi bi­lo do­volj, če se ne bi zgo­di­la Ma­gna. Ko se je kot pra­vi upor­nik, stra­sten eko­log in lo­kal­ni pri­de­lo­va­lec sve­že ze­le­nja­ve v slo­gu Gre­en­pe­a­cea uprl one­sna­že­ne­mu av­strij­ske­mu ka­pi­ta­lu in vla­da­jo­či stran­ki, ki je s svo­jim pro­jek­tom za­pa­ca­la Šta­jer­sko in uni­či­la naj­bolj­še nji­ve v Evro­pi. pu­di tu­kaj so na­še­ga mu­če­ni­ka one­mo­go­či­li. S sta­ri­mi si­la­mi se je spo­pa­del pri po­sku­su vsto­pa v pro­gram­ski svet RpV Slo­ve­ni­ja, v ve­li­kem ob­ra­ču­nu tu­di za bla­gov­ne znam­ke De­la Re­vij, pro­pa­dle­ga im­pe­ri­ja Ma­te­ja Ra­šča­na. Žal mu ni uspe­lo. Za­dnja stvar, ki je ure­dni­štvo pre­pri­ča­la, da ga je vre­dno pod­pre­ti, je, da ni bil ni­ko­li po­goj­no ob­so­jen. V ure­dni­štvu po­te­ga li­sta ob­ču­du­je­mo nje­go­vo žr­tev za do­b­ro­bit dr­ža­vljank in dr­ža­vlja­nov na­še do­mo­vi­ne, pod­pi­ra­mo nje­gov pro­gram, hkra­ti pa se za­hva­lju­je­mo vi­dne­mu čla­nu Li­ste za Ma­ri­bor Val­ter­ju Pri­stov­ni­ku, ki je Bo­ja­na po­va­bil k pre­no­vi stran­ke. "Stran­ko je tre­ba po­mla­di­ti in na­šli smo člo­ve­ka, ki je pri­pra­vljen pre­vze­ti va­je­ti," je de­jal Pri­stov­nik. Stri­nja­mo se, RL-le­tni Bo­jan je pri­ne­sel pra­vo po­mla­di­tev.

Pre­bi­val­ke in pre­bi­val­ci Slo­ve­ni­je! Na vo­lil­no ne­de­ljo ne osta­ni­te do­ma, pod­pri­te Bo­ja­na in nje­go­vih OO vo­lil­nih točk.

Ve­mo, opa­zi­li ste, da OO ni na­ključ­na šte­vil­ka. Vsi mu­če­ni­ki jo ima­jo. In če ne bo po­stal pre­mi­er, naj vsaj zbe­re več kot od­sto­tek gla­sov in si ta­ko za­go­to­vi šti­ri­le­tno me­seč­no ren­to v vi­ši­ni pri­bli­žno SLLL evrov na me­sec. V na­spro­tnem pri­me­ru bo mo­ra­la od­ško­dni­no za vse, kar je Bo­jan pre­tr­pel, pla­ča­ti dr­ža­va.

Fo­to­mon­ta­za: Uroš ŠOŠTARIČ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.