Hr­va­ške­ga Esco­bar­ja pri­je­li v Lju­blja­ni

V ope­ra­ci­ji Na­na je bi­lo are­ti­ra­nih 13 čla­nov med­na­ro­dne­ga nar­ko­kar­te­la. Pri­slu­ško­va­nje in are­ta­ci­je tu­di pri nas

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

Naj­zah­tev­nej­ša ak­ci­ja v zgo­do­vi­ni hr­va­ške po­li­ci­je. S te­mi be­se­da­mi so v so­bo­to na hr­va­škem no­tra­njem mi­ni­str­stvu pred­sta­vi­li re­zul­ta­te med­na­ro­dne kri­mi­na­li­stič­ne pre­i­ska­ve, toč­ne­je ope­ra­ci­je Na­na, v ka­te­ri je po­li­ci­stom uspe­lo za­ple­ni­ti 100 ki­lo­gra­mov ko­ka­ina, ki ga je ma­mi­lar­ska or­ga­ni­za­ci­ja po­sku­ša­la pre­ti­ho­ta­pi­ti iz Ju­žne Ame­ri­ke prek re­ške­ga pri­sta­ni­šča v EU. Na­na je bi­la si­cer del šir­še med­na­ro­dne po­li­cij­ske ope­ra­ci­je pro­ti mre­ži kri­mi­nal­cev, zna­ni kot bal­kan­ski kar­tel.

V med­na­ro­dni kri­mi­na­li­stič­ni pre­i­ska­vi so po­leg hr­va­ških po­li­ci­stov so­de­lo­va­li tu­di pred­stav­ni­ki Euro­po­la in ame­ri­ške agen­ci­je za boj pro­ti ma­mi­lom (DEA), po­li­ci­sti iz Nem­či­je, Av­stri­je, Ni­zo­zem­ske in Slo­ve­ni­je. Pre­i­ska­va je si­cer del šir­še med­na­ro­dne po­li­cij­ske ope­ra­ci­je pro­ti mre­ži kri­mi­nal­cev, zna­nih kot bal­kan­ski kar­tel. Združ­ba je v mi­nu­lem le­tu ti­ho­ta­pi­la ma­mi­la iz Ekva- dor­ja, Ko­lum­bi­je in Pa­na­me v dr­ža­ve čla­ni­ce EU.

Hr­va­ški po­li­ci­sti so od ame­ri­ških ko­le­gov pre­je­li ob­ve­sti­lo o su­mlji­vi to­vor­ni lad­ji, ki je iz Pa­na­me iz­plu­la pro­ti Mal­ti in v re­ško pri­sta­ni­šče pri­spe­la 3. mar­ca. Po­li­ci­sti so na­to v sre­do pre­i­ska­li za­boj­nik, v ka­te­rem je bi­lo 20 ton me­ša­nih ko­vin­skih od­pad­kov. V njem so na­šli 100 za­vit­kov s sku­pno 100 ki­lo­gra­mi ko­ka­ina. Pred tem so v okvi­ru is­te po­li­cij­ske ope­ra­ci­je za­ple­ni­li 145 ki­lo­gra­mov ma­ri­hu­a­ne ter več kot 69.000 ška­tlic ci­ga­ret. Are­ta­ci­je osu­mljen­cev so po­te­ka­le na Re­ki, v Za­gre­bu, Ma­lem Lo­ši­nju, Fran­kfur­tu, Am­ster­da­mu in v Lju­blja­ni. Sku­paj so are­ti­ra­li 13 čla­nov bal­kan­ske­ga in ko­lum­bij­ske- ga ma­mi­lar­ske­ga kar­te­la. Med nji­mi je tu­di 47-le­tni Stje­pan Pr­njat, sta­ri zna­nec hr­va­ške po­li­ci­je iz le­ta 2007, ko so po­li­ci­sti raz­bi­li po­dob­no med­na­ro­dno sku­pi­no ti­ho­tap­cev he­ro­i­na in ko­ka­ina, zna­no tu­di kot hr­va­ški Esco­bar. Tre­nu­tno v Za­gre­bu zo­per to združ­bo te­če so­je­nje za­ra­di ti­ho­ta­plje­nja ma­mil iz Ju­žne Ame­ri­ke v Evro­po. Le­ta 2009 pa je bil Pr­njat ob­so­jen na de­set let in osem me­se­cev za­po­ra za­ra­di tr­go­vi­ne z dro­go, ka­zen je od­se­del v Ita­li­ji. A oči­tno se je kma­lu po tem, ko je bil iz­pu­ščen, vr­nil na sta­ra po­ta. Hr­va­ta so prej­šnji te­den pri­je­li v Slo­ve­ni­ji, po­leg nje­ga pa še ene­ga do­mnev­ne­ga čla­na združ­be. Oba sta zdaj v slo­ven­skem pri­po­ru in ča­ka­ta na iz­ro­či­tev Hr­va­ški.

Tu­di si­cer se je ne­kaj­krat ne­kaj čla­nov kar­te­la se­sta­lo v Lju­blja­ni, v ho­te­lu Uni­on, a tu so jim po­li­ci­sti pri­slu­ško­va­li. Kar šti­ri­krat so nji­ho­ve po­go­vo­re pre­stre­gli v ja­nu­ar­ju in še ene­ga 11. fe­bru­ar­ja le­tos. Med dru­gim naj bi ta­ko po­li­ci­sti po­sne­li po­go­vor med njim, 58-le­tnim Ni­zo­zem­cem Ma­ri­om Bo­e­tom in 59-le­tnim Hr­va­tom Da­mi­rom Dru­ži­nićem, v ka­te­rem naj bi bil Pr­njat po­ve­dal, da jim ko­ka­in na­ba­vlja nje­gov "sta­ri pri­ja­telj Pa­blo", ki mu je za 100 ki­lo­gra­mov na­ro­če­ne dro­ge vna­prej pla­čal 300 ti­soč evrov. Na pod­la­gi nji­ho­vih po­go­vo­rov, ki so bi­li po­sne­ti, so po­li­ci­sti uspe­li do­lo­či­ti vlo­ge, ki so jih ime­li po­sa­me­zni­ki v združ­bi. Ku­pni­no za na­kup ko­ka­ina je ta­ko vna­prej iz­pla­čal Pr­njat, oko­li 30 ti­soč evrov za tran­sport je pla­čal Bo­et. Ma­mi­lo so na Hr­va­ško ti­ho­ta­pi­li pod krin­ko uvo­za ko­vin, ba­nan in ana­na­sa. Za te le­gal­ne na­ku­pe bla­ga je bil za­dol­žen Dru­ži­nić, ki je skr­bel tu­di za vso po­treb­no uvo­zno in ca­rin­sko do­ku­men­ta­ci­jo.

Osu­mljen­ce so ka­zen­sko ova­di­li hr­va­ške­mu ura­du za boj pro­ti ko­rup­ci­ji in or­ga­ni­zi­ra­ne­mu kri­mi­na­lu (Uskok). Ta je že od­lo­čil, da spro­ži pre­i­ska­vo zo­per de­ve­te­ri­co - šest je hr­va­ških dr­ža­vlja­nov, dva sta dr­ža­vlja­na Ni­zo­zem­ske, eden pa je Špa­nec. Hr­va­ško to­žil­stvo na­va­ja, da je kri­mi­nal­no zdru­že­nje de­lo­va­lo med ja­nu­ar­jem 2017 in mar­cem le­tos na Hr­va­škem, v Slo­ve­ni­ji ter v dru­gih dr­ža­vah EU. Pri pro­da­ji ko­ka­ina so za ki­lo­gram zah­te­va­li od 21.000 do 33.000 evrov.

Fo­to: Euro­pol

oto ki­lo­gra­mov ko­ka­ina in 150 ki­lo­gra­mov ma­ri­hu­a­ne so po­li­ci­sti za­se­gli v ak­ci­ji zo­per bal­kan­ski kar­tel.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.