Pre­dla­ga­ne po­dob­ne ka­zni kot pr­vič

Vno­vič­no so­je­nje v za­de­vi Bal­kan­ski bo­jev­nik se bli­ža kon­cu z za­ključ­ni­mi be­se­da­mi to­žil­stva, obram­be in ob­to­že­nih, sod­ba bo iz­re­če­na čez ne­kaj dni

Vecer - - ČRNA KRONIKA - Do­mnev­ne­mu nar­ko­kra­lju so­di­jo v Sr­bi­ji Ve­či­na opro­šče­na Na krat­ko

Po mne­nju to­žil­stva naj bi bi­li vsi ob­to­že­ni čla­ni med­na­ro­dne kri­mi­nal­ne združ­be Dar­ka Ša­ri­ća, ki se ga je pred le­ti opri­jel vzde­vek bal­kan­ski nar­ko­kralj in ki naj bi bil na ve­li­ko tr­go­val s ko­ka­in­om iz La­tin­ske Ame­ri­ke v za­ho­dno Evro­po.

Na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču so ne­dav­no tri­je Po­lja­ki pri­zna­li ta­tvi­no dveh av­to­mo­bi­lov vi­so­ke­ga ce­nov­ne­ga ra­zre­da. So­dni­ca De­ja Koz­jek je pri od­me­ri ka­zni sle­di­la pre­dlo­gu to­žil­ke He­le­ne Zo­bec Do­lanc in 39-le­tne­ga Ra­do­sla­wa An­to­nia Gru­dnie­wske­ga ob­so­di­la na le­to in pol, 29-le­tne­ga Ja­ku­ba Gr­ze­gor­zi­ja Je­len­ske­ga na le­to in se­dem me­se­cev, 37- le­tne­mu Pi­o­tru Pawlu Bu­bi­en­czyku pa je do­so­di­la me­sec več za­po­ra.

Pred lju­bljan­sko so­dni­co je bil naj­sta­rej­ši od ob­to­že­nih naj­bolj zgo­vo­ren in je ob­ža­lo­val, kar je sto­ril - in se te­ga tu­di sra­mo­val. Za­tr­dil je, da je bi­la kra­ja av­to­mo­bi­lov ide­ja so­ob­to­že­nih in da se to ne bo več po­no­vi­lo. So­di­šče je že­lel še pre­pri­ča­ti, da je bil na nek na­čin pri­si­ljen pri­ti v Slo­ve­ni­jo za­ra­di sla­be­ga fi­nanč­ne­ga sta­nja na Polj­skem. Kaj­ti kot sa­mo­za­po­sle­ni pek v za­dnjem ča­su ni imel do­hod­kov.

Po­lja­ki so se v Lju­blja­no pri­pe­lja­li iz 1144 ki­lo­me­trov od­da­lje­ne- Ne­kaj let je bil na be­gu, na­to se je sam pre­dal po­li­ci­ji. Be­o­graj­sko so­di­šče ga je ju­li­ja 2015 za­ra­di ti­ho­ta­plje­nja 5,7 to­ne ko­ka­ina ob­so­di­lo na 20-le­tno za­por­no ka­zen. Sod­ba je bi­la raz­ve­lja­vlje­na, za­to so Ša­ri­ću zno­va za­če­li so­di­ti ju­li­ja 2016, so­je­nje še ni kon­ča­no. ga do­ma­če­ga kra­ja Mi­ed­zyr­ze­cz. Nji­hov pr­vi cilj je bil Trst, ka­mor so po­to­va­li z av­tom BMW X5 in kom­bi­jem. Na­to so pri­šli 7. no­vem­bra la­ni v Ko­per, kjer naj bi bi­li is­ka­li pro­da­jal­ce ra­blje­nih av­to­mo­bil­skih ka­ta­li­za­tor­jev, ven­dar jih ni­so na­šli. Za­to so se od­pra­vi­li pro­ti Lju­blja­ni. Kom­bi so pu­sti­li v Bre­zo­vi­ci, po­tem so se sku­paj od­pe­lja­li v Lju­blja­no s svo­jim BMW-jem. Na obeh av­to­mo­bi­lih so bi­le polj­ske re­gi­str­ske ta­bli­ce. Po tr­di­tvah to­žil­stva so ob­to­že­ni 9. no­vem­bra ob 7.30 v Lju­blja­ni naj­prej ukra­dli av­to BMW 350 ge­ne­ral­ne­ga di­rek­tor­ja pod­je­tja Spar Slo­ve­ni­ja Igor­ja Mer­vi­ča, vre­den 55.000 evrov. Av­to­mo­bi­la so se lo­ti­li s po­mo­čjo mo­til­ca ra­dij­skih si­gna­lov, ki pre­pre­ču­je za­kle­pa­nje vo­zi­la na da­lja­vo. Z ukra­de­nim Mer­vi­če­vim av­tom in s svo­jim BMW-jem so se od­pe­lja­li v Av­stri­jo. Ko pa so jih na av­strij­ski stra­ni ka­ra­van­ške me­je po­sku­ša­li le­gi­ti­mi­ra­ti av­strij­ski po­li­ci­sti, so po­be­gni­li. Po­li­ci­sti so jih si­cer sku­ša­li uje­ti, to­da za­man. Mer­vi­čev av­to­mo­bil so po-

Ob­to­že­ne SDT bre­me­ni, da so ka­zni­va de­ja­nja v raz­lič­nih vlo­gah iz­vr­še­va­li v Uru­gva­ju, Ita­li­ji, Slo­ve­ni­ji in Sr­bi­ji. Ne­ka­te­rim ob­to­že­nim tu­di oči­ta, da naj bi bi­li so­de­lo­va­li pri na­ku­pu sko­raj dveh ton ko­ka­ina v Uru­gva­ju, ki so ga za­se­gli po­li­ci­sti ok­to­bra 2009 na jah­ti Ma­ui. Ob li­ci­sti ka­sne­je na­šli z od­pr­ti­mi vra­ti in pri­žga­ni­mi lu­čmi ob ne­kem goz­du pri Ce­lov­cu, za ta­to­vi pa je iz­gi­ni­la vsa­ka sled.

Po­lja­ki so se z BMW-jem vr­ni­li v Lju­blja­no in v uli­ci, kjer sta­nu­je Be­nja­min Fu­gi­na, so­la­stnik pod­je­tja za pro­i­zvo­dnjo obu­tve Pla­ni­ka Tur­ni­šče. Tu so v ne­kem pen­zi­o­nu na­je­li so­bo. Tam so opa­zi­li nje­gov mer­ce­des benz S350, vre­den 80.000 evrov, in ga lan­ske­ga 10. no­vem­bra po­no­či ukra­dli na po­do­ben na­čin kot Mer­vi­če­ve­ga. V goz­du med Vrh­ni­ko in Lo­gat­cem so mer­ce­des s spe­ci­al­nim orod­jem raz­sta­vi­li na manj­še de­le le v treh urah, av­to­mo­bil­ske de­le pa na­to spra­vi­li v svoj kom­bi, par­ki­ran na Bre­zo­vi­ci pri Lju­blja­ni. Ko se je Fu­gi­na na­sle­dnje ju­tro ho­tel z av­to­mo­bi­lom od­pe­lja­ti na služ­be­no pot v Ita­li­jo, av­to­mo­bi­la ni bi­lo. Po­kli­cal je po­li­ci­ste, ki so za­če­li is­ka­ti av­to­mo­bil in ta­to­ve. Pri kra­ji mer­ce­de­sa pa ob­to­že­ni ni­so bi­li naj­bolj pre­vi­dni. Po­leg te­ga, da so na­je­li so­bo v is­ti uli­ci, kjer so ukra­di mer­ce­des, so Sla­bih pet let in pol po pr­vi sod­bi v za­de­vi Bal­kan­ski bo­jev­nik je pri­ča­ko­va­ti iz­rek sod­be po kon­ča­nem po­no­vlje­nem so­je­nju.

za­se­gu ko­ka­ina, ki je bil vre­den oko­li 108 mi­li­jo­nov do­lar­jev in na­me­njen v Ju­žno­a­fri­ško re­pu­bli­ko ( JAR), od tam pa v Evro­po, je bil po­leg do­mnev­nih čla­nov Ša­ri­će­ve združ­be tam are­ti­ran še Ana­sta­zi­je Mar­tin­čić iz Por­to­ro­ža. Že ne­kaj let pre­sta­ja dalj­šo za­por­no ka­zen v Uru­gva­ju. Na pr­vem so­je­nju na lju­bljan­skem so­di­šču v pri­me­ru Bal­kan­ski bo­jev­nik je bi­la ve­či­na ob­to­že­nih no­vem­bra 2012 opro­šče­na, tu­di pr­vo­ob­to­že­ni Dra­gan To­šić, do­mnev­ni vod­ja kri­mi­nal­ne združ­be, štir­je pa so bi­li ob­so­je­ni na dalj­še za­por­ne ka­zni. Viš­je so­di­šče je opro­stil­ni del sod­be raz­ve­lja­vi­lo, že ob­so­je­nim pa je za­por­ne ka­zni zvi­ša­lo. Po­leg Ukra­den mer­ce­des je bil raz­sta­vljen v ne­kaj urah.

tam par­ki­ra­li tu­di oseb­ni av­to­mo­bil BMW, s ka­te­rim so šli v Av­stri­jo in z njim be­ža­li pred av­strij­ski­mi po­li­ci­sti. Na­ši po­li­ci­sti so že bi­li ob­ve­šče­ni, da za­ra­di su­mov ka­zni­ve­ga de­ja­nja išče­jo prav ome­nje­ni BMW. Med pre­i­ska­vo ta­tvi­ne mer­ce­de­sa je do kri­mi­na­li­stov pri­šel la­stnik pen­zi­o­na in po­ve­dal, da so pri njem na­je­li so­bo tri­je polj­ski dr­ža­vlja­ni. Ko so kri­mi­na­li­sti po­tr­ka­li na vra­ta in po­ve­da­li, da je zu­naj po­li­ci­ja, je bi­lo iz so­be sli­ša­ti go­vo­ri­co v polj­šči­ni. Eden od osu­mljen­cev je sple­zal iz so­be sko­zi stre­šno okno, ven­dar ni pri­šel da­leč, saj so bi­li oko­li pen­zi­o­na uni­for­mi­ra­ni po­li­ci­sti, ki so va­ro­va­li ob­mo­čje.

Gru­dnie­wske­ga oči­tno ča­ka še en ka­zen­ski po­sto­pek. Pred dne­vi so ga na­ši mož­je v mo­drem ova­di­li za­ra­di ta­tvi­ne av­to­mo­bi­la BMW. Vo­zi­lo je v la­sti Sum­mit le­a­sin­ga in vre­dno oko­li 60 ti­soč evrov. Ta­tvi­no naj bi bil za­gre­šil ok­to­bra na slo­ven­skih tleh. To­šića se­di­jo na po­no­vlje­nem so­je­nju na za­to­žni klo­pi še Dra­gan Bjel­kaš, za­kon­ca Su­za­na in Ja­kob Rem­škar, Pe­ter Kher­ma­yer, bra­ta Mi­ra­lem in Mir­zet Lu­ce­vić, Bo­štjan Kop­čič, Ro­bert Ša­bić, Đe­maj­li Man­dju­ka, Val­ter Abra­mo­vić in Ta­dej Po­ljak. Vsi ti so bi­li na pr­vem so­je­nju opro­šče­ni. Mar­ko Bu­bljić in De­jan Zu­pan sta prav­no­moč­no ob­so­je­na na 15 let za­po­ra in pre­sta­ja­ta za­por­no ka­zen, San­dra Udrih, ob­so­je­na na osem let za­po­ra, je ka­zen že od­slu­ži­la. Bu­bljiću, Zu­pa­nu in Udri- ho­vi to­žil­stvo to­krat oči­ta le so­de­lo­va­nje v hu­do­del­ski kri­mi­nal­ni združ­bi, za kar za­kon pred­pi­su­je do pet let za­po­ra. Za tr­go­va­nje z dro­go pa do 15 let za­po­ra.

Na po­nov­nem so­je­nju bi mo­ra­li so­di­ti še Ane­su Sel­ma­nu, si­cer v tej za­de­vi že prav­no­moč­no ob­so­je­ne­mu na 15 let za­po­ra. Po iz­re­ku sod­be v pr­vem pro­ce­su je to­žil­ka Žgaj­nar­je­va po­za­bi­la pre­dla­ga­ti pri­por, s pro­sto­sti pa je ob­to­že­ni zbe­žal v Bo­sno in Her­ce­go­vi­no, tam pa se zno­va za­ple­tel v tr­go­va­nje z dro­go in je tam za­prt.

Ob kon­cu pr­ve­ga so­je­nja je to­žil­stvo za vse ob­to­že­ne sku­paj zah­te­va­lo kar 178 let in de­set me­se­cev za­po­ra. Naj­viš­jo za­por­no ka­zen, 19 let in 10 me­se­cev, je to­žil­stvo zah­te­va­lo za To­šića. Za Sel­ma­na je pre­dla­ga­lo 17-le­tno za­por­no ka­zen, za Belj­ka­ša, Rem­škar­ja, Kher­ma­yer­ja, Mir­zo Lu­ce­vića, Bu­bli­ča in Zu­pa­na pa 15-le­tne za­por­ne ka­zni. Za pre­o­sta­le je pre­dla­ga­lo iz­rek za­por­nih ka­zni od pet do osem let. To­žil­stvo je za Zden­ko Kon­dič pre­dla­ga­lo šest let za­po­ra, bi­la pa je opro­šče­na. Na vno­vič­nem so­je­nju se ni več zna­šla v ob­to­žni­ci.

Tra­gič­na vo­žnja ko­le­sar­ja

V so­bo­to oko­li 20.17 se je na re­gi­o­nal­ni ce­sti v na­se­lju Ra­če, v bli­ži­ni Graj­ske­ga tr­ga 21, zgo­di­la pro­me­tna ne­sre­ča, v ka­te­ri je umrl ko­le­sar. Ne­sre­ča se je zgo­di­la, ko je 48-le­tni ko­le­sar med vo­žnjo s spre­dnjim ko­le­som tr­čil v rob­nik ploč­ni­ka in pa­del pre­ko kr­mi­la na tla. Za­ra­di hu­dih po­škodb je umrl na kra­ju ne­sre­če.

Z av­tom v av­to­bus

Ma­ri­bor­ski pro­me­tni po­li­ci­sti so v so­bo­to oko­li 10.50 na glav­ni ce­sti Ma­ri­bor- Dra­vo­grad obrav­na­va­li pro­me­tno ne­sre­čo, v ka­te­ri se je vo­z­nik oseb­ne­ga av­to­mo­bi­la hu­do po­ško­do­val. 84-le­tni vo­z­nik av­to­mo­bi­la je tr­čil v av­to­bus, v ka­te­rem pa v tr­če­nju nih­če ni bil po­ško­do­van.

Pe­pel pov­zro­čil ogenj

Go­renj­ski po­li­ci­sti so v za­dnjih d neh obrav na­va l i dva po­ža ra, za­ra­di ka­te­rih so mo­ra­li lju­dje po­i­ska­ti zdrav­ni­ško po­moč. V so­bo­to zve­čer je za­go­re­lo na Bo­hinj­ski Be­li, v no­či na vče­raj pa v Že­le­zni­kih. V obeh pri­me­rih gre za sta­no­vanj­ski objekt, la­stni­ki so bi­li v ča­su po­ža­ra do­ma, oko­li­šči­ne v obeh pri­me­rih pa ka­že­jo, da je za­go­re­lo na me­stih, kjer je bi­la od­lo­že­na žer­ja­vi­ca ozi­ro­ma pe­pel iz ku­ril­nih na­prav. V po­ža­ru na Bo­hinj­ski Be­li je bi­la la­stni­ca za­ra­di po­škodb od­pe­lja­na v zdra­vstve­no usta­no­vo, v Že­le­zni­kih pa sta bi­la la­stni­ka za­ra­di vdi­ha­va­nja pli­nov od­pe­lja­na na pre­ven­tiv­ni zdra­vstve­ni pre­gled. (čk)

Fo­to: Po­li­ci­ja

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.