Ni alar­ma, so pa toč­ke

V tre­tje gre: vi­jo­li­ča­sti v Dra­vo­gra­du do pol­ne­ga iz­ku­pič­ka

Vecer - - SPORT - Mar­ko Ko­va­če­vič

Ni šlo pro­ti Alu­mi­ni­ju in Ru­dar­ju, je pa ste­klo pro­ti An­ka­ra­nu. No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra so v Dra­vo­gra­du, za­to­či­šču za­dnje eki­pe na le­stvi­ci pr­ve li­ge, zma­ga­li pr­vič po zim­skem pre­mo­ru. Ko se ak­tu­al­ni pr­vak uda­ri z de­bi­tan­tom, zma­ga ne bi sme­la bi­ti pod vpra­ša­jem, a uvod v dru­gi del se­zo­ne še ni po­tr­dil re­ka o vi­jo­li­cah in po­mla­di. "Ni­smo de­la­li pa­ni­ke. Ker na dveh tek­mah ni­smo zma­ga­li, nam je bi­lo ma­lo tež­je, a smo bi­li sa­mo­za­ve­stni, ver­je­li smo v zma­go," je pri­pra­ve na 22. krog opi­sal boč­ni bra­ni­lec vi­jo­li­ča­stih Mar­tin Mi­lec.

Špor­tni di­rek­tor Zlat­ko Za­ho­vič se je vr­nil na ma­ri­bor­sko klop, kjer obi­čaj­no se­di le ob naj­po­memb­nej­ših tek­mah v se­zo­ni. "Alar­mi ni­so vklo­plje­ni, di­rek­tor je bil z na­mi, ker nam je ho­tel da­ti pod­po­ro. Cel te­den je go­vo­ril, da ima­mo kva­li­te­to, da smo na do­bri po­ti. Ja­sno, manj­ka­jo nam toč­ke, a dru­ge­ga ni po­gre­šal," je o po­mo­či nek­da­nje­ga re­pre­zen­tanč­ne­ga so­i­gral­ca de­jal tre­ner Dar­ko Mi­la­nič.

V pr­vem pol­ča­su pri­lo­žno­sti ni bi­lo ve­li­ko, pod na­ja­trak­tiv­nej­šo po­te­zo se je pod­pi­sal An­ka­ran­čan Tim Vo­deb, ki je pred iz­va­ja­njem av­ta na­re­dil pre­met. Tik pred od­mo­rom je Ma­ri­bor le do­ča­kal pri- lo­žnost. Erik Gli­ha je v ka­zen­skem pro­sto­ru igral z ro­ko in Luki Za­ho­viću po­nu­dil strel z enaj­stih me­trov. Bo na­pa­da­lec pre­ki­nil strel­ski post, ki je v pr­vi li­gi tra­jal že 329 dni? Vra­tar An­ka­ra­na Pri­mož Bu­žan je pra­vil­no oce­nil smer stre­la, ubra­nil enajst­me­trov­ko. "Po­pol­no­ma ja­sno mi je, da bo Lu­ka vzel žo­go. Lo­gič­no! Hra­ber je. Ni za­del, upam, da bo ti­sti, ki se bo od­lo­čil za na­sle­dnjo enajst­me­trov­ko, bolj na­tan­čen," je o zgre­še­ni pri­lo­žno­sti de­jal Mi­la­nič. "Tež­ko je bi­ti pa­me­ten, za­kaj sem ga pu­stil, da stre­lja. Prav je, da vza­me žo­go, po­gle­da vra­tar­ja, je bolj spro­ščen. Ta gol mu je vr­nil na­smeh."

Na­smeh na obraz Lu­ke Za­ho­vića se je vr­nil v 63. mi­nu­ti, po ko­tu je v mre­žo pre­u­sme­ril od­bi­tek, za­del za 2:0. Pred njim je Bu­ža­na ugnal Da­re Vr­šič. Apa­čan, ki je na gol v pr­vi li­gi ča­kal še dva te­dna dlje kot Za­ho­vić, je na­tanč­no me­ril z ro­ba ka­zen­ske­ga pro­sto­ra. Vmes je Bra­zi­lec Dos San­tos za­pra­vil naj­lep­šo pri­lo­žnost za go­sti­te­lje.

"Po­sne­tek je po­ka­zal, da je igra­lec Ma­ri­bo­ra z ro­ko po­vle­kel žo­go. To je spet so­dni­ška zgod­ba, nek­do o tem od­lo­ča. Po tem smo pa­dli, iz­gu­bi­li kre­a­tiv­nost, pre­več smo tve­ga­li," je ključ­ni tre­nu­tek opi­sal tre­ner An­ka­ra­na Vla­do Ba­džim. Če­prav so v po­mlad kre­ni­li s šti­ri­mi toč­ka­mi, se pri­bli­ža­li de­ve­te­mu me­stu, ki vo­di v do­da­tne kva­li­fi­ka­ci­je za ob­sta­nek med pr­vo­li­ga­ši, Pri­mor­ci vseh kri­žev in te­žav še ni­so poz­dra­vi­li. "Ni­ti ena za­de­va nam ne gre v prid. Saj ste sa­mi vi­de­li, da bi se ne­kaj si­tu­a­cij mo­ra­lo pi­ska­ti v na­šo ko­rist, a oči­tno bo­mo mo­ra­li še ga­ra­ti, da pri­de­mo do te­ga. Ne­ka­te­ri ak­ter­ji, ki bi mo­ra­li po­ma­ga­ti, da se igra do­ber no­go­met, tre­nu­tno ni­so na na­ši stra­ni," je po­tar­nal Ba­džim.

Ja­smin Me­ša­no­vić je v 74. mi­nu­ti po­tr­dil ma­ri­bor­sko zma­go s 3:0. "To je že spe­ci­al­nost. Ta po­lo­žaj mu oči­tno le­ži," je o nje­go­vem pro­jek­ti­lu z 20 me­trov de­jal Mi­la­nič. Tre­ner je bil za­do­vo­ljen s pri­sto­pom svo­jih va­ro­van­cev: "Odi­gra­li smo do­bro pro­ti tek­me­cu, ki je bil trd, do­bro po­sta­vljen, nam z eno­stav­ni­mi po­da­ja­mi in dol­gi­mi av­ti te­ži­šče igre pre­sta­vljal da­leč od nji­ho­ve­ga go­la. Fan­tje so ime­li ve­li­ko mo­ra­le in do­volj kva­li­te­te, da smo tek­mo mir­no pri­pe­lja­li do kon­ca." "Da je pr­ven­stvo na­pe­to in mo­ra­mo bi­ti za­ra­di te­ga zbra­ni do kon­ca, je lah­ko plus. Se­zo­na je še dol­ga. Na kon­cu bo­mo, kjer si že­li­mo bi­ti," pa je oblju­bil Mar­tin Mi­lec.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Za­pra­vil je enajst­me­trov­ko, v dru­gem pol­ča­su pa je Lu­ka Za­ho­vić le pre­ki­nil strel­ski post.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.