Luč za dalj­ši dan

Otro­ci so z gre­gorč­ki pri­va­bi­li po­mlad l di in od­gna­li dg li noč č

Vecer - - FRONT PAGE - An­dre­ja Ku­tin Le­dnik

Na na­brež­ju Dra­ve je bi­lo vče­raj zve­čer še po­seb­no slo­ve­sno ob obu­ja­nju sta­rih obi­ča­jev, šeg in na­vad. In če­prav se lah­ko ver­je­tno le v Ma­ri­bo­ru pri­pe­ti, da no­si tok gre­gorč­ke po re­ki nav­zgor, je bi­lo vre­me mi­nu­li vi­kend do­volj ja­sno - zi­me je ne­pre­klic­no ko­nec. A ne še za smu­či­šča, kjer so na gre­gor­je­vo pri­če­li po­se­zon­sko pro­da­jo ce­nej­ših vo­zov­nic in kjer je sne­ga za smu­ko še do­volj, pra­vi­jo žič­ni­čar­ji.

štva Ma­ri­bor, ki je s po­ta­plja­či skr­bel za var­nost na na­brež­ju. "Ker Dra­va tu­kaj za­vi­je, gre tok ob obrež­ju nav­zgor in se še­le na sre­di­ni obr­ne. Tu­di če je jez za­prt, se lah­ko tok obr­ne." No, hu­de­ga ni bi­lo, ča­rob­ni tre­nu­tek z do­dat­kom ču­de­nja je tra­jal ne­ko­li­ko dlje, raz­sve­tlje­na mor­na­ri­ca pa je po­tem ven­dar­le kre­ni­la v pra­vo smer. Ne­žni zvok ki­ta­re je po­tih­nil, la­bo­di po­mi­ri­li pti­čjo ra­do­ve­dnost, otro­ci pa so ugo­to­vi­li, da zdaj pa je res po­mlad.

So­bo­tno ustvar­ja­nje

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Gre­gorč­ki so raz­sve­tli­li Dra­vo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.