Ma­lo de­nar­ja, ve­li­ko mu­zi­ke

Vpra­šljiv ključ de­li­tve jav­ne­ga de­nar­ja, ne­spre­tne iz­ja­ve funk­ci­o­nar­jev in to­ga za­ko­no­da­ja so po­skr­be­li, da se v ko­lek­tiv­nih špor­tih v pri­mer­ja­vi z in­di­vi­du­al­ni­mi po­ču­ti­jo pri­kraj­ša­ne

Vecer - - FRONT PAGE - Pa­nog ve­dno več, de­nar­ja pa manj Vsi sku­paj ne ku­pi­jo Dra­gića Pre­ma­lo gla­sov, pre­ma­lo de­nar­ja? Zla­ta me­da­lja, pra­zni že­pi Stav­ni­ška bit­ka

Šport je eno od ti­stih slo­ven­skih po­dro­čij, kjer za ma­lo de­nar­ja do­bi­mo ve­li­ko. Uspe­hi so bi­stve­no ve­čji od vlož­kov. A ka­ko dol­go še? V sku­pni mal­hi je le­tno sa­mo 30 mi­li­jo­nov evrov jav­ne­ga de­nar­ja. "Z njim lah­ko fi­nan­ci­ra­mo le bi­a­tlon in te­ke," pra­vi En­zo Smre­kar, pred­se­dnik smu­čar­ske zve­ze, ki do­bi naj­več. In še ve­dno pre­ma­lo za re­sno pod­po­ro vr­hun­ske­mu špor­tu. Pred­se­dnik no­go­me­tne zve­ze Ra­den­ko Mi­ja­to­vić pa opo­zar­ja: "De­li­tev ni pra­vil­na." A če no­go­me­tno bla­gaj­no pol­ni­ta Ue­fa in Fi­fa, so dru­gi pri­kraj­ša­ni za med­na­ro­dne vi­re. Ko­šar­kar­jem da Fi­ba le 2,5 od­stot­ka pro­ra­ču­na. Pa še ne­kaj: na­ši zla­ti ko­šar­kar­ji od sep­tem­bra za­man ča­ka­jo na oblju­blje­no dr­žav­no na­gra­do, ki je manj vre­dna od srb­ske­ga sre­bra in špan­ske­ga bro­na.

Da je majh­na Slo­ve­ni­ja ta­ko uspe­šna v šte­vil­nih špor­tnih pa­no­gah, je tu­di nje­na več­na te­ža­va. Ve­dno zno­va na pri­vre­jo na plan spo­ri okrog de­li­tve jav­ne­ga de­nar­ja med po­sa­me­zne špor­tne pa­no­ge. Ker ni­so bi­le za­do­volj­ne s svo­jim ko­som po­ga­če, so ve­čje pa­no­žne zve­ze eki­pnih špor­tov sku­paj s smu­čar­sko zve­zo pred le­ti ce­lo raz­mi­šlja­le o vzpo­sta­vi­tvi ne­ka­kšne al­ter­na­ti­ve Olim­pij­ske­mu ko­mi­te­ju Slo­ve­ni­je (OKS). Nič ču­dne­ga, gle­de na ne­ka­te­re pre­se­ne­tlji­ve šte­vil­ke. Za pri­mer­ja­vo: Fun­da­ci­ja za šport (FŠO) je za vr­hun­ski član­ski šport za le­to 2017 Ka­ja­ka­ški zve­zi Slo­ve­ni­je po­de­li­la 112.065 evrov, No­go­me­tni zve­zi Slo­ve­ni­je (NZS) pa 34.662 evrov. Za na­me­ček so bi­li pred do­brim te­dnom eki­pni špor­ti tar­ča ze­lo ne­spre­tne iz­ja­ve Iz­to­ka Čo­pa, pred­se­dni­ka stro­kov­ne­ga sve­ta OKS, ki do­lo­ča me­ri­la za ka­te­go­ri­zi­ra­nje špor­tni­kov v Slo­ve­ni­ji, češ da špor­tni­ki v ko­lek­tiv­nih pa­no­gah, ki na­sto­pa­jo za tu­je klu­be, Slo­ve­ni­ji ne­po­sre­dno ne pri­na­ša­jo sla­ve. Nad iz­ja­vo so se prek druž­be­nih omre­žij zgro­zi­li zla­ti ko­šar­kar­ji in bro­na­sto-sre­br­ni ro­ko­me­ta­ši, kot so Go­ran Dra­gić, Kle­men Pre­pe­lič, Vid Kav­tič­nik, Ognjen Back­ov­ić … Skraj­ni čas za nov pre­mi­slek o "vre­dno­sti" po­sa­me­znih špor­tnih pa­nog, to­rej. Pa zač­ni­mo pri ja­bol­ku spo­ra – dr­žav­ni mal­hi. V njej je le­tos za šport ne­po­sre­dno na­me­nje­nih toč­no 30,220.482 evrov. Od te­ga 18,337.482 evrov pri­spe­va in­te­gral­ni pro­ra­čun, 4,883.000 evrov so evrop­ska sred­stva in toč­no se­dem mi­li­jo­nov evrov FŠO. Sku­pna mal­ha je za 4,5 mi­li­jo­na evrov bo­ga­tej­ša od lan­ske - in to iz­ključ­no za­ra­di 5,6-mi­li­jon­ske­ga po­ve­ča­nja sred­stev iz in­te­gral­ne­ga pro­ra­ču­na. Pred­vo­lil­ni bon­bon? Mor­da. A še ve­dno pre­maj­hen. "Jav­ne­ga de­nar­ja je v špor­tu bi­stve­no pre­ma­lo," tr­di Fra­njo Bo­bi­nac, pred­se­dnik Ro­ko­me­tne zve­ze Slo­ve­ni­je, in z njim se naj­brž stri­nja­jo vsi ko­le­gi na če­lu svo­jih pa­no­žnih zvez. A te­ža­va je v tem, da jih je ve­dno več. Pred­se­dnik Smu­čar­ske zve­ze Slo­ve­ni­je (SZS) En­zo Smre­kar ugo­ta­vlja: "Ka­te­go­ri­za­ci­ja za­je­ma pre­več pa­nog, ki se jim ve­dno zno­va do­da­ja­jo no­ve. Po­sle­dič­no se za manj de­nar­ja po­te­gu­je ve­dno več pa­nog in de­nar se raz­pr­ši. S tem de­nar­jem po­tem nih­če ne mo­re na­re­di­ti re­sne­ga, kon­ti­nu­i­ra­ne­ga re­zul­ta­ta." Ob tem po­stre­že s po­dat­kom, da sa­mo Luksem­burg s 583.000 pre­bi­val­ci špor­tu iz dr­žav­nih vi­rov na­me­ni 210 mi­li­jo­nov evrov.

SZS je si­cer naj­ve­čja pre­je­mni­ca dr­žav­nih sred­stev. Sa­mo v za­dnjih dveh le­tih je pre­je­la 6,345.667 evrov, a po Smre­kar­je­vem mne­nju to še zda­leč ne za­do­šča: "Če bi mi sta­vi­li le na dr­žav­no vre­čo, bi si lah­ko pri­vo­šči­li le bi­a­tlon in te­ke." Ve­čje pa­no­žne zve­ze, kot so smu­čar­ska ali zve­ze ra­znih eki­pnih špor­tov, se ta­ko ve­čin­sko fi­nan­ci­ra­jo iz dru­gih vi­rov, s po­kro­vi­te­lji. A Smre­kar opo­zar­ja na no­vo past: "Za­ra­di te­ga dr­ža­vi pla­ča­mo več dav­ka, kot sploh do­bi­mo de­nar­ja od dr­ža­ve." Gle­de jav­ne­ga de­nar­ja si zve­ze na tak na­čin skrat­ka ustvar­ja­jo ce­lo mi­nus. od­stot­ka pro­ra­ču­na KZS na­pol­ni Fi­ba. -krat več de­nar­ja od FŠO do­bi­jo ka­ja­ka­ši kot no­go­me­ta­ši. mi­li­jo­na evrov šport le­tos prej­me iz dr­žav­nih vi­rov. evrov je za olim­pij­sko me­da­ljo pre­jel Ja­kov Fak, ni­ti evra zla­ti ko­šar­kar­ji. Nek­da­nji dol­go­le­tni pred­se­dnik Olim­pij­ske­ga ko­mi­te­ja Slo­ve­ni­je Ja­nez Ko­ci­jan­čič, ki je s svo­jo funk­ci­jo so­u­stvar­jal sis­tem fi­nan­ci­ra­nja, ni nav­du­šen, da se je de­ba­ta spet raz­pa­sla "kot spo­mla­dan­ska gri­pa": "Naj­brž vam bom po­ve­dal gro­zno skriv­nost, če re­čem, da v Slo­ve­ni­ji ni de­nar­ja za zdra­vstvo, vi­so­ko šol­stvo, zna­nost, kul­tu­ro, obram­bo - in se­ve­da ni do­volj de­nar­ja ni­ti za šport. Vseh okrog 150 na­ših na­ci­o­nal­nih špor­tih zvez ne do­bi sku­paj to­li­ko jav­ne­ga de­nar­ja, da bi lah­ko ku­pi­le Ja­na Obla­ka, An­že­ta Ko­pi­tar­ja ali Go­ra­na Dra­gića. De­nar­ja nik­dar ne bo do­volj. Je pa po­memb­no, ka­ko v da­nih raz­me­rah čim bo­lje iz­ko­ri­sti­ti raz­po­lo­žlji­va sred­stva. In to po nje­go­vem mne­nju Slo­ve­ni­ji uspe­va: "V dalj­šem ča­sov­nem ob­do­bju, de­ni­mo za­dnjih dva­naj­stih le­tih, smo na olim­pij­skih igrah med naj­u­spe­šnej­ši­mi na sve­tu. Re­s­da so Av­strij­ci na zim­skih igrah pred na­mi, a jih na po­le­tnih prak­tič­no ni. Ce­lo Nor­ve­ža­ni so ime­li na po­le­tnih igrah te­ža­ve." A če so na enem bre­gu za­go­vor­ni­ki olim­pij­skih me­dalj kot kri­te­ri­jev za ran­gi­ra­nje po­memb­no­sti špor­tov v Slo­ve­ni­ji, so na dru­gi stra­ni za­go­vor­ni­ki mno­žič­no­sti. In tu je no­go­met kralj: 43.086 no­go­me­ta­šev, 1524 tre­ner­jev in 1089 so­dni­kov je re­gi­stri­ra­nih v Slo­ve­ni­ji, kar po­me­ni, da je v no­go­met ta­ko ali dru­ga­če prek dru­žin­skih čla­nov vpe­ta de­se­ti­na slo­ven­skih go­spo­dinj­stev. "A ko po­gle­da­mo raz­de­li­tev jav­nih sred­stev, ko­lek­tiv­ne špor­tne pa­no­ge, pred­vsem no­go­met, do­bi­jo naj­manj. To ne­so­raz­mer­je ni­ka­kor ni pra­vič­no!" Zla­te ko­laj­ne so se ko­šar­kar­ji ve­se­li­li, fi­nanč­ne na­gra­de za­njo pa ne, če­prav so jim jo oblju­bi­li. V vsa­kem pri­me­ru bo­do do­bi­li manj kot Sr­bi za sre­bro in Špan­ci za bron. opo­zar­ja pred­se­dnik NZS Ra­den­ko Mi­ja­to­vić: "Kdo ta­ko do­lo­ča, ve­mo, in to je naj­ve­čji pro­blem."

Ja, če­prav konč­no raz­de­li­tev sred­stev FŠO in re­sor­ne­ga mi­ni­str­stva do­lo­ča­ta pra­vil­ni­ka, v oči bo­de­jo ime­na, ki so na ključ­nih po­lo­ža­jih, in sko­raj pra­vi­lo­ma iz­ha­ja­jo iz in­di­vi­du­al­nih pa­nog. Pred­se­dnik OKS Bog­dan Ga­bro­vec iz ju­da, pod­pred­se­dni­ka Iz­tok Čop in To­maž Ba­ra­da iz ve­sla­nja ozi­ro­ma te­kvon­do­ja, pred­se­dnik upra­ve Špor­tne lo­te­ri­je Ed­vard Ko­lar iz gi­m­na­sti­ke, tu­di v sve­tu FŠO je pre­vla­da lju­di iz in­di­vi­du­al­nih špor­tov. Spo­mni­mo; pred za­dnji­mi vo­li­tva­mi za pred­se­dni­ka OKS je v svo­jem pro­gra­mu ve­čjo vlo­go mo­štve­nim špor­tnim pa­no­gam po­u­dar­jal ta­kra­tni Ga­brov­čev pro­ti­kan­di­dat Zo­ran Jan­ko­vić, a tu­di za­to, ker ima v gla­so­va­nju vsa­ka zve­za, ne gle­de na svo­jo ve­li­kost, en glas, je po­go­rel.

"NZS bi lah­ko brez te­žav ob­sta­ja­la brez dr­žav­nih sred­stev, saj do­bi­mo to­li­ko več de­nar­ja od Med­na­ro­dne in Evrop­ske no­go­me­tne zve­ze, Fi­fe in Ue­fe, obe­nem pa je no­go­met laž­je tr­ži­ti kot in­di­vi­du­al­ne špor­tne pa­no­ge. Mor­da bo kdo re­kel, da je ne­so­raz­mer­no dr­žav­no fi­nan­ci­ra­nje in­di­vi­du­al­nih pa­nog za­to ne­ke vr­ste po­šten ko­rek­tiv, a dru­gi ko­lek­ti­vi špor­ti ta­kšnih mo­žno­sti fi­nan­ci­ra­nja, kot jih ima NZS, ni­ma­jo," Mi­ja­to­vić že­li bi­ti so­li­da­ren do ko­šar­kar­skih, ro­ko­me­tnih in ho­kej­skih ko­le­gov. Upra­vi­če­no. Med­tem ko sta Ja­kov Fak in Žan Ko­šir za olim­pij­ski me­da­lji že pre­je­la sim­bo­lič­na če­ka v vi­ši­ni 12.810 ozi­ro­ma 8540 evrov, evrop­ski ko­šar­kar­ski pr­va­ki na da­ri­lo dr­ža­ve ča­ka­jo že več kot pol le­ta. Med­tem ko so bro­na­sti Špan­ci pre­je­li po 30.000 evrov, sre­br­ni Sr­bi pa po 20.000 evrov, zla­ti Slo­ven­ci osta­ja­jo pra­znih rok. Pred­se­dnik Ko­šar­kar­ske zve­ze Slo­ve­ni­je (KZS) Ma­tej Er­ja­vec je po­u­da­ril, da dr­žav­ni sis­tem pred­vi­de­va zgolj 17 ti­soč evrov za zla­to me­da­ljo na evrop­skem pr­ven­stvu. Slo­ven­ska vla­da je ta­koj po osvo­je­nem na­slo­vu pri­ma­kni­la še 50 ti­soč evrov. "Če bi to vso­to raz­de­li­li med vse igral­ce in stro­kov­no vod­stvo, bi po­sa­me­znik pre­jel pre­cej sme­šno šte­vil­ko," pra­vi Er­ja­vec. Vsak od 25 čla­nov bi na­mreč pre­jel 2500 evrov. Vod­stvo KZS se je ta­ko z vla­do do­go­vo­ri­lo za na­gra­do 300.000 evrov, kar bi zne­slo v pri­mer­ja­vi s kon­ku­ren­ti še ve­dno mi­zer­nih 12.000 evrov na ose­bo, a je za zdaj oči­tno tu­di to pre­ve­lik za­lo­gaj. "Če ne bo nič iz te­ga, bo­mo na KZS sku­paj spra­ska­li 150.000 evrov," za­klju­ču­je Er­ja­vec. A tu­di evrop­skim pr­va­kom ni lah­ko pra­ska­ti, saj krov­ni zve­zi Fi­ba in Fi­ba Euro­pe ni­sta ta­ko ra­do­dar­ni kot Fi­fa in Ue­fa v no­go­me­tu. "Iz te­ga na­slo­va smo la­ni do­bi­li 86.000 evrov, naš pro­ra­čun pa zna­ša 3,5 mi­li­jo­na evrov," po­na­zo­ri pred­se­dnik zve­ze, ki je bi­la še pred Euro­ba­ske­tom v mi­nu­su. Er­ja­vec po­u­dar­ja, da po­sa­mič­ni in ko­lek­tiv­ni špor­ti ni­so v voj­ni, am­pak na is­tem čol­nu: "Vpra­šaj­mo se to­rej, ka­ko pri­pe­lja­ti v sis­tem fi­nan­ci­ra­nja še več de­nar­ja." Idej, ka­ko to sto­ri­ti, je več, iz­sto­pa­ta pa že­lji po spre­mem­bah za­ko­no­da­je, davč­ne in o igrah na sre­čo. Pri davč­nih spre­mem­bah bi šlo pred­vsem za olaj­ša­ve po­kro­vi­te­ljem, pri igrah na sre­čo pa je že več let gla­sna po­bu­da o li­be­ra­li­za­ci­ji tr­ga. Če­prav ve­lja, da ima na slo­ven­skem tr­gu kon­ce­si­jo za pri­re­ja­nje stav iz­ključ­no Špor­tna lo­te­ri­ja Slo­ve­ni­je, ve­či­na stav­cev na sple­tu za­ob­i­de za­kon in pre­mi­je vpla­ču­je pri tu­jih stav­ni­cah z viš­ji­mi kvo­ta­mi in šir­šim iz­bo­rom. Za­ra­di te­ga se mi­mo dr­žav­ne­ga pro­ra­ču­na in slo­ven­ske­ga špor­ta po ne­ka­te­rih po­dat­kih le­tno ste­če naj­manj od 150 do 250 mi­li­jo­nov evrov, kar bi lah­ko kon­ča­lo v slo­ven­skem špor­tu. Obe­nem si lah­ko slo­ven­ski špor­tni ko­lek­ti­vi od mo­re­bi­tne li­be­ra­li­za­ci­je stav­ni­ške­ga tr­ga obe­ta­jo po­kro­vi­telj­stvo tu­jih stav­nic. V tu­ji­ni špor­tne stav­ni­ce pod­pi­ra­jo tu­di naj­ve­čje klu­be na sve­tu (Re­al Ma­drid, Mi­lan …).

No, Špor­tna lo­te­ri­ja svoj mo­no­pol vztraj­no bra­ni. Pred­se­dnik upra­ve Ed­vard Ko­lar vztra­ja, da bi vstop kon­ku­ren­ce pri­ne­sel več mo­žno­sti za pri­re­ja­nje iz­i­dov, saj tu­ji po­nu­dni­ki omo­go­ča­jo sta­ve v niž­jih li­gah ozi­ro­ma na su­mlji­ve sta­ve na pr­vi rde­či kar­ton, pr­vi kot … Obe­nem naj bi se s po­pla­vo kon­ku­ren­ce zvi­ša­le kvo­te, kar bi po­me­ni­lo manj do­bič­ka ozi­ro­ma de­nar­ja, ki bi bil na­me­njen špor­tu. Ob tem je Ko­lar še pre­pri­čan, da bi tu­je stav­ni­ce še na­prej po­slo­va­le v davč­no ugo­dnih oko­ljih, kar to­rej Slo­ve­ni­ji ne bi pri­ne­slo ko­ri­sti.

Ni dvo­ma; boj­no po­lje, ka­ko pri­do­bi­va­ti in de­li­ti de­nar, je že za­sno­va­no ta­ko, da se bit­ka naj­brž ni­ko­li ne bo kon­ča­la. Le eno je go­to­vo: več ko bo špor­tov, ki re­že­jo po­ga­čo, manj­ši bo­do ko­si - za vse.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.