Pro­vo­ka­ci­ja v Ma­ri­bo­ru

Vecer - - V ŽARIŠČU - Rok Kaj­zer

Če­prav so stran­ke glo­bo­ko v pred­vo­lil­ni kam­pa­nji, ne da bi to se­ve­da raz­gla­si­le, se je ta (ne)ura­dno za­če­la še­le z vo­lil­nim kon­gre­som vla­da­jo­če SMC v Ma­ri­bo­ru. Me­sto, ki so si ga iz­bra­li za nov po­hod pro­ti par­la­men­tu, ka­že na sil­no ne­spre­tnost in ne­spo­sob­nost stran­ki­nih stra­te­gov. Raz­mi­slek, da jim bo­sta Ma­gna in sim­bo­lič­na ume­sti­tev kon­gre­sa v šta­jer­sko pre­stol­ni­co čez ne­kaj me­se­cev pri­ne­sla vo­lil­ne sim­pa­ti­je, je zgre­šen vsaj to­li­ko, kot je bi­la zgre­še­na po­li­ti­ka vla­de do Ma­ri­bo­ra. Te­ga je za­dnja kri­za, ki je le nad­gra­di­la hu­do go­spo­dar­sko sti­sko me­sta po osa­mo­svo­ji­tvi, zno­va moč­no zde­la­la, le da vla­da te­ga - če­prav gre za dru­go naj­ve­čje me­sto v dr­ža­vi - ni uspe­la in ho­te­la vi­de­ti. Ra­zen ob ka­kšnem vlju­dno­stnem obi­sku. Še manj so Ma­ri­bor po­slu­ša­li po­slan­ci SMC, ki so za­u­pa­nje do­bi­li v teh okra­jih, ni­so ga vi­de­li ni­ti lo­kal­ni po­li­ti­ki SMC, ki tvo­ri­jo ce­lo dru­go naj­ve­čjo sve­tni­ško sku­pi­no v me­stnem par­la­men­tu. Kdo so ti lju­dje in ka­ko se ime­nu­je­jo? Jih kdo po­zna, ra­zen nji­ho­vih pri­ja­te­ljev, znan­cev ali kro­ga, v ka­te­rem se gi­blje­jo? Kaj so na­re­di­li za Ma­ri­bor? Ta­ko­le, pov­sem kon­kre­tno? Iz­mer­lji­vo? Vi­dno? Ka­ko to, da jih nih­če ne vi­di, sli­ši in za­zna? Pa bi jih mo­ra­li, za raz­li­ko od dru­gih strank (ki jim za Ma­ri­bor prav ta­ko ni mar) pred­vsem za­to, ker so po­slan­ci stran­ke, ki je do­bi­la iz­je­mno za­u­pa­nje na za­dnjih vo­li­tvah in od ka­te­rih so tu­di Ma­ri­bor­ča­ni pri­ča­ko­va­li pre­lom s po­li­ti­ka­mi, ki so jih vi­de­li v dr­ža­vi, še po­se­bej pa v svo­jem me­stu. To, da so se v so­bo­to na­me­sti­li v na­šem me­stu, je za­to ne čast, pač pa pr­vo­vr­stna pro­vo­ka­ci­ja, ki jim na bli­ža­jo­čih se vo­li­tvah, kjer lah­ko pri­ča­ku­je­mo sa­mo ne­pri­ča­ko­va­no, ne bo po­ma­ga­la.

SMC je po vla­dnih po­li­tič­nih bur­le­skah, ki smo jih gle­da­li v ča­su tik pred kri­zo, v in po njej, res vr­ni­la ob­ču­tek po­li­tič­ne sta­bil­no­sti v dr­ža­vi, vla­dni man­dat bo­do za raz­li­ko od pred­ho­dnic iz­pe­lja­li do kon­ca - in ze­lo kri­vič­no bi bi­lo re­či, da njen čas ni pri­ne­sel ko­ra­ka, dveh ali ce­lo treh na­prej. Pre­klet­stvo te vla­de in nje­ne naj­ve­čje stran­ke je v tem, da je v are­no vsto­pi­la z ve­li­kan­skim kovč­kom eti­ke in ak­tov­ko obljub po re­for­mi dr­ža­ve in druž­be. Vse­bi­na pr­tlja­ge pa je ču­de­žno, iz me­se­ca v me­sec, iz­gi­nja­la.

Ve­li­kih pre­lo­mov ni bi­lo, etič­nost pa se je iz­gu­bi­la z re­ši­tva­mi, ki jih je z vla­do is­kal ne­ja­mra­jo­či pre­mi­er. Ki je pre­več­krat ne­spre­tno kr­ma­ril med ple­nil­ci jav­ne­ga de­nar­ja, ko­ke­ti­ral z de­snim po­pu­liz­mom in bil ti­ho, ko bi bi­lo tre­ba vpi­ti. Vse to bo do vo­li­tev tež­ko, če ne ce­lo ne­mo­go­če po­pra­vi­ti. Tu­di za­to se je SMC, pa tu­di dru­gim par­la­men­tar­nim stran­kam, "zgo­dil" Mar­jan Ša­rec in do­da­tni no­vi sta­ri obra­zi v no­vo­ro­je­nih stran­kah.

In ker bo­do to naj­bolj ne­pred­vi­dlji­ve vo­li­tve v no­vej­ši zgo­do­vi­ni, bi bi­lo ve­li­ko bo­lje, če bi ime­la SMC vo­lil­ni kon­gres v Ka­mni­ku, ne v Ma­ri­bo­ru. To bi bi­lo po­gu­mno in bi mor­da ce­lo ma­len­kost učin­ko­va­lo.

Vo­lil­ni kon­gres SMC v Ka­mni­ku. To bi bi­lo po­gu­mno

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.