Po­moč ti­stim, ki jo naj­bolj po­tre­bu­je­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Usta no­va ITF j e bi l a na po­bu­do slo­ven­ske vla­de usta­no­vlje­na 12. mar­ca 1998 s pr­vo­tnim na­me­nom po­ma­ga­ti Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni pri demi­ni­ra­nju in po­mo­či žr­tvam min. Od ta­krat je ITF po­ča­si ši­ri­la po­dro­čje de­la in do da­nes de­lo­va­la v 31 dr­ža­vah sve­ta. Da­nes z raz­lič­ni­mi pro­gra­mi po­ma­ga kre­pi­ti člo­ve­ko­vo var­nost na šte­vil­nih ob­mo­čjih, za­zna­mo­va­nih z obo­ro­že­ni­mi kon­flik­ti in dru­gi­mi gro­žnja­mi - od Evro­pe, Azi­je, Afri­ke do Ju­žne Ame­ri­ke.

ITF je ju­bi­lej obe­le­ži­la s pred­sta­vi­tvi­jo 20 obra­zov, po­sa­me­zni­kov, ki pred­sta­vlja­jo de­lo­va­nje ITF, in z vče­raj­šnjim spre­je­mom pri pred­se­dni­ku Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je Bo­ru­tu Pa­hor­ju. To­maž Lo­vren­čič, di­rek­tor ITF, je ob tem po­ve­dal: "Ve­li­či­na dr­žav, or­ga­ni­za­cij in po­sa­me­zni­kov se ka­že tu­di s tem, ko­li­ko da­je­mo, ko­li­ko smo pri­pra­vlje­ni pri­sluh­ni­ti ti­stim v sti­ski in po­ma­ga­ti, ko gre za člo­ve­ko­vo var­nost." Nek­da­nji zu­na­nji mi­ni­ster in pr­vi pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra ITF Bo­ris Fr­lec pa je po­ve­dal, da je to eden naj­u­spe­šnej­ših med­na­ro­dnih pro­jek­tov slo­ven­ske zu­na­nje po­li­ti­ke.

V dvaj­se­tih le­tih so v ITF iz­ve­dli več kot 3150 pro­jek­tov v šte­vil­nih dr­ža­vah Evro­pe, Azi­je, Afri­ke in Ju­žne Ame­ri­ke, za ka­te­re so s po­mo­čjo do­na­tor­jev zbra­li več kot 430 mi­li­jo­nov ame­ri­ških do­lar­jev. Oči­sti­li so 148 mi­li­jo­nov kva­dra­tnih me­trov oze­mlja, one­sna­že­ne­ga z mi­na­mi in ne­e­k­splo­di­ra­ni­mi uboj­ni­mi sred­stvi, 1303 min­ske žr­tve­pa so bi­le re­ha­bi­li­ti­ra­ne na Uni­ver­zi­te­tnem re­ha­bi­li­ta­cij­skem in­šti­tu­tu RS – So­ča, v BiH in Li­ba­no­nu. Sko­raj 500.000 oseb je bi­lo de­le­žnih uspo­sa­blja­nja o ne­var­no­sti min.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

ITF je po­ma­ga­la oči­sti­ti 148 mi­li­jo­nov kva­dra­tnih me­trov oze­mlja, one­sna­že­ne­ga z mi­na­mi in ne­e­k­splo­di­ra­ni­mi uboj­ni­mi sred­stvi po vsem sve­tu.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.