Te­ža­ve na ka­zen­skem po­dro­čju

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Evrop­ska ko­mi­si­ja je v po­ro­či­lu o Slo­ve­ni­ji iz­po­sta­vi­la, da slo­ven­ski so­dni sis­tem ka­že iz­bolj­ša­no učin­ko­vi­tost na ve­či­ni po­dro­čij. Iz po­dat­kov je mo­go­če raz­bra­ti, da se je na slo­ven­skih so­di­ščih v le­tu 2017 šte­vi­lo ne­re­še­nih za­dev zmanj­ša­lo za 13 od­stot­kov, so­di­šča pa re­šu­je­jo več za­dev, kot jih prej­me­jo. Te­ža­ve z učin­ko­vi­to­stjo slo­ven­skih so­dišč na ka­zen­skem po­dro­čju ko­mi­si­ja pri­pi­su­je pred­vsem kom­ple­ksno­sti za­dev. Šte­vi­lo ne­re­še­nih za­dev se zvi­šu­je, če­prav se je pri­pad no­vih za­dev zmanj­šal. Tu­di čas re­še­va­nja teh za­dev se ve­či­no­ma po­dalj­šu­je, še po­se­bej na spe­ci­a­li­zi­ra­nih od­del­kih so­dišč, ki obrav­na­va­jo naj­bolj za­ple­te­ne in naj­ob­se­žnej­še za­de­ve.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.