Da­nes bo zna­na uso­da stav­ke

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Da­nes se se­sta­ne glav­ni od­bor šol­ske­ga sin­di­ka­ta, Sviz, na ka­te­rem bo­do od­lo­ča­li o stav­ki v šo­lah in vrt­cih, na­po­ve­da­ni za sre­do 14. mar­ca. Od­lo­či­tev bo oči­tno od­vi­sna tu­di od raz­ple­ta v ko­a­li­ci­ji, s ka­te­ro se bo ge­ne­ral­na se­kre­tar­ka vla­de Li­li­ja­na Ko­z­lo­vič se­sta­la v da­nes. "V Svi­zu ima­mo še ne­kaj po­memb­nih od­pr­tih vpra­šanj. Na obeh stra­neh je bi­lo da­nes s ve­li­ko vo­lje, da jih za­pre­mo, ven­dar jih ni­smo uspe­li," je po pet­ko­vih po­ga­ja­njih de­jal glav­ni taj­nik sin­di­ka­ta Bra­ni­mir Štru­kelj. Da­nes zve­čer je tu­di skraj­ni rok za pre­lo­ži­tev stav­ke. Ra­ču­na­jo, da bo­do do ta­krat z vla­dno stra­njo še ure­di­li dve ali tri ključ­na vpra­ša­nja. "Pri po­ga­ja­nju smo po­zor­ni na vse­bi­ne, za ka­te­re ve­mo, da so lah­ko tež­je re­šlji­ve," je na po­mi­sle­ke, da bi po­ga­ja­nja s Svi­zom lah­ko za­o­stri­la po­ga­ja­nja z dru­gi­mi sin­di­ka­ti, od­go­vo­ri­la Ko­z­lo­vi­če­va.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.