Tre­tji­na žr­tev ni bi­la pri­pe­tih

Dva te­dna bo tra­ja­la ak­ci­ja, ka­te­re cilj je po­ve­ča­ti de­lež pri­pe­tih med vo­žnjo

Vecer - - FRONT PAGE - Eli­za­be­ta Pla­n­in­šič

Le­tos v pro­jek­tu Pa­sav­ček so­de­lu­je več kot 18.000 otrok, ki se uči­jo o var­ni vo­žnji in pra­vil­ni pri­pe­to­sti.

Vče­raj se je pri­če­la na­ci­o­nal­na pre­ven­tiv­na ak­ci­ja Var­no­stni pas, ki bo po­te­ka­la dva te­dna, to­rej do pri­ho­dnje ne­de­lje. No­si­lec ak­ci­je je Agen­ci­ja RS za var­nost v ce­stnem pro­me­tu (AVP), pri­dru­ži­li pa se ji bo­do po­li­ci­ja, mi­ni­str­stvo za iz­o­bra­že­va­nje, ne­vla­dne or­ga­ni­za­ci­je, šo­le vo­žnje, osnov­ne in sre­dnje šo­le ter tu­di ob­čin­ski sve­ti za pre­ven­ti­vo in vzgo­jo v ce­stnem pro­me­tu. Cilj ak­ci­je je po­ve­ča­ti de­lež pri­pe­tih vo­z­ni­kov in po­tni­kov med vo­žnjo, ta­ko od­ra­slih kot tu­di otrok, po­du­či­ti, ka­ko se pra­vil­no na­me­sti var­no­stni pas, dvi­gni­ti kul­tu­ro za­ve­da­nja po­memb­no­sti upo­ra­be var­no­stne­ga pa­su in po­sle­dič­no zmanj­ša­ti naj­huj­še po­sle­di­ce pro­me­tnih ne­sreč, po­ja­snju­je­jo na AVP.

Po zbra­nih sta­ti­stič­nih po­dat­kih na­mreč kar tre­tji­na smr­tnih žr­tev med vo­z­ni­ki in po­tni­ki v oseb­nih vo­zi­lih v pre­te­klem le­tu ni upo­ra­blja­la var­no­stne­ga pa­su. Med po­ško­do­va­ni­mi vo­z­ni­ki je bil de­lež pri­pe­to­sti bolj­ši - med hu­je po­ško­do­va­ni­mi vo­z­ni­ki jih var­no­stne­ga pa­su ni upo­ra­blja­lo 14 od­stot­kov, med laž­je po­ško­do­va­ni­mi pa tri­je od­stot­ki. "Ve­či­na lju­di si­cer po­zi­tiv­no oce­nju­je upo­ra­bo var­no­stne­ga pa­su, ven­dar po­go­sto, pred­vsem na vsa­ko­dnev­nih in kraj­ših vo­žnjah, pod­ce­nju­je­jo tve­ga­nje in mo­žne po­sle­di­ce tr­ka in ga za­to ne upo­ra­blja­jo na kraj­ših vo­žnjah. Var­no­stni pas pri tr­ku upo­ča­sni in pre­pre­či gi­ba­nje te­le­sa pro­ti tr­dim de­lom v vo­zi­lu in ta­ko pre­vza­me ve­lik del si­le, ki se spro­sti ob tr­ku. Si­le pri tr­ku so ena­ke ne gle­de na se­dež v vo­zi­lu, za­to je nuj­na upo­ra­ba var­no­stnih pa­sov tu­di na za­dnjih se­de­žih, v vseh vo­zi­lih in pri vseh vo­žnjah," po­ja­snju­je­jo na AVP.

Opa­zo­va­nja, ki jih je le­ta 2016 iz­ve­dla agen­ci­ja, so po­ka­za­la, da je med vo­žnjo upo­ra­blja­lo var­no­stni pas 90 od­stot­kov vo­z­ni­kov, 92 od­stot­kov po­tni­kov spre­daj in le 68 od­stot­kov na za­dnjih se­de­žih, otro­ci pa so bi­li v pov­pre­čju pri­pe­ti v 93 od­stot­kih. Naj­bolj po­go­sto so bi­li pri­pe­ti vo­z­nik in so­vo­zni­ki na av­to­ce­stah, na­to na re­gi­o­nal­nih ce­stah, naj­niž­ji de­lež pri­pe­to­sti pa so opa­zi­li na uli­cah zno­traj na­se­lij. Opa­zo­va­nja tu­di ka­že­jo, da so žen­ske v pov­pre­čju po­go­ste­je pri­pe­te kot mo­ški. Vo­z­ni­ki in po­tni­ki v oseb­nih av­to­mo­bi­lih pred­sta­vlja­jo sko­raj po­lo­vi­co smr­tnih žr­tev v pro­me­tnih ne­sre­čah in spa­da­jo med naj­po­go­stej­še žr­tve. Do­sle­dna upo­ra­ba var­no­stne­ga pa­su zmanj­ša tve­ga­nje za smr­tno žr­tev kar za po­lo­vi­co, sko­raj to­li­ko zmanj­ša tu­di tve­ga­nje za hu­de po­škod­be, in za sko­raj če­tr­ti­no zmanj­ša tve­ga­nje za na­sta­nek laž­jih po­škodb ta­ko pri vo­z­ni­kih kot pri so­po­tni­kih na spre­dnjih se­de­žih. Sta­ti­stič­ni po­dat­ki o pro­me­tnih ne­sre- čah z ude­lež­bo otrok ka­že­jo, da so otro­ci naj­po­go­ste­je hu­je po­ško­do­va­ni kot po­tni­ki v vo­zi­lih, po­go­sto, ker ni­so ustre­zno pri­pe­ti in na­me­šče­ni v otro­ških var­no­stnih se­de­žih. Pri- pe­tost otrok se je od le­ta 2005 po­ve­ča­la za kar 36 od­stot­kov, k če­mur so za­go­to­vo ve­li­ko pri­spe­va­le tu­di pre­ven­tiv­ne ak­tiv­no­sti in uskla­je­ne ak­ci­je. Še ve­dno pa otro­ci pre­po­go­sto ni­so pri­pe­ti ali pra­vil­no pri­pe­ti v ustre­znih se­de­žih, ko se vo­zi­jo po uli­cah, zno­traj na­se­lji. Otro­ci mo­ra­jo bi­ti pri­pe­ti prav na vseh vo­žnjah, tu­di naj­kraj­ših od do­ma do šo­le ali vrt­ca, niž­ji od 150 cen­ti­me­trov pa ustre­zno na­me­šče­ni v otro­ških var­no­stnih se­de­žih.

Fo­to: Igor NAPAST

Le­tos v pro­jek­tu Pa­sav­ček so­de­lu­je 824 sku­pin in od­del­kov, kar po­me­ni sku­pno več kot 18.000 otrok, ki se ak­tiv­no pre­ko pro­jek­tne­ga de­la uči­jo o var­ni vo­žnji in pra­vil­ni pri­pe­to­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.