Ka­ko je sin­di­kat sti­snil upra­vo

Sko­raj­da nih­če se ni pod­pi­sal, da stav­ke ne pod­pi­ra, če­prav so ta­kšnim v Go­re­nju oblju­bi­li "pla­ča­no stav­ko"

Vecer - - GOPODARSTVO -

Po­slov­ne ban­ke ni­so druž­bi DZS od­pi­sa­le ni­ti cen­ta dol­ga in DZS ta tre­nu­tek ni­ma z ban­čno lu­knjo nič, je vče­raj pred Lo­gar­je­vo pre­i­sko­val­no ko­mi­si­jo de­jal pred­se­dnik upra­ve DZS Bo­jan Pe­tan. Ne ra­zu­me, za­kaj so bi­le ter­ja­tve do DZS pre­ne­se­ne na DUTB. Nek­da­nje­ga vod­jo SCT Iva­na Zi­dar­ja na za­sli­ša­nje ni bi­lo in ga na­me­ra­va­jo pri­sil­no pri­ve­sti.

Pe­tan je v pri­ča­nju pred par­la­men­tar­no pre­i­sko­val­no ko­mi­si­jo o zlo­ra­bah v ban­čnem sis­te­mu, ki jo vo­di An­že Lo­gar (SDS), po­u­da­ril, da je DZS v vseh 73 le­tih ob­sto­ja ve­dno po­slo­val z do­bič­kom in ni bil ni­ko­li blo­ki­ran. Na pod­la­gi ka­kšnih kri­te­ri­jev je bi­lo za oko­li 61 mi­li­jo­nov evrov dol­gov do DZS pre­ne­se­nih na Druž­bo za upra­vlja­nje ter­ja­tev bank (DUTB), ne ve. Tr­di, da so bi­la za­va­ro­va­nja tu­di po ta­kra­tnih oce­nah za oko­li de­set od­stot­kov viš­ja od ter­ja­tev in da je druž­ba dolg od­pla­če­va­la.

Sklad York naj bi ter­ja­tve DUTB do DZS od­ku­pil s 60- od­sto­tnim di­s­kon­tom, je pa DZS Yor­ku še ve­dno dol­žan 100 od­stot­kov. Raz­li­ka je šla na ra­čun dav­ko­pla­če­val­cev in od pre­no­sa ter­ja­tev ni ime­la druž­ba nič, am­pak so za­slu­ži­li le ti­sti, ki so ter­ja­tve pre­pro­da­ja­li, je po­u­da­ril.

Lo­gar je na­ve­del po­da­tek, da je Pe­tan v ka­zen­skih po­stop­kih, v ka­te­rih mu gro­zi do osem let za­po­ra, in pi­sa­nje me­di­jev, da je bil Pe­tan do le­ta 2014 ne­do­ta­kljiv. "To je pra­vlji­čar­stvo," je ta­kšne na­ved­be me­di­jev za­vr­nil Pe­tan. Za­ni­kal je, da bi za­ra­di pre­i­skav v sku­pi­ni DZS za­po­sli­li nek­da­nje­ga vod­jo So­ve Se­ba­stja­na Se­la­na, ki je se­daj med dru­gim di­rek­tor Ma­ri­ne Por­to­rož. Se­lan je iz­je­mno uspe­šen di­rek­tor, je po­u­da­ril Pe­tan in do­dal, da ne vi­di ne ko­ri­sti ne ško­de v tem, kaj je Se­lan de­lal prej.

Pe­tan, ki je bil po la­stnih na­ved­bah v de­ve­tih kri­mi­na­li­stič­nih pre­i­ska­vah, od ka­te­rih sta se­daj od­pr­ti še dve, je tu­di za­ni­kal, da bi bil vna­prej ob­ve­ščen o kri­mi­na­li­stič­nih pre­i­ska­vah. "To je pa vi­šek pra­vlji­čar­stva. Če bi bil ob­ve­ščen, bi bi­lo ver­je­tno dru­ga­če. Ni mo­go­če bi­ti ob­ve­ščen," je de­jal.

Pe­tan ne ra­zu­me, za­kaj se ga ozna­ču­je za taj­ku­na, tu­di vi­so­ki oseb­ni do­hod­ki - v le­tu 2009 je bil tre­tji naj­bo­lje pla­ča­ni me­ne­džer in je dnev­no za­slu­žil 1680 evrov bru­to - se mu ne zdi­jo spor­ni gle­de na to, da je vo­dil tri ali šti­ri druž­be. Po­u­da­ril je, da je po­slo­val za­ko­ni­to in tu­di ve­dno pla­če­val dav­ke.

Na vče­raj­šnjo se­jo ko­mi­si­je je bil kot pri­ča va­bljen tu­di nek­da­nji vod­ja pro­pa­dle­ga grad­be­ne­ga ve­li­ka­na SCT Zi­dar, a se za­sli­ša­nja ni ude­le­žil, pri če­mer ni po­sre­do­val zdrav­ni­ške­ga ali ka­kšne­ga dru­ge­ga opra­vi­či­la. Ko­mi­si­ja se je za­to od­lo­či­la, da ga bo­do na za­sli­ša­nje pri­sil­no pri­ve­dli. Tu­di po od­po­ve­di stav­ke je sin­di­kat pri­pra­vil zbo­re de­lav­cev. Pre­te­žno se je čla­nom za­hva­lil za eno­tno pod­po­ro. eprav je za­ra­di eno­stran­ske od­po­ve­di pod­je­tni­ške ko­lek­tiv­ne po­god­be sin­di­kat SKEI upra­vi Go­re­nja že od kon­ca ja­nu­ar­ja gro­zil s stav­ko, jo sre­di fe­bru­ar­ja tu­di na­po­ve­dal, 14. mar­ca pa jo je na­me­ra­val tu­di ure­sni­či­ti, je upra­va ko­rak na­zaj sto­ri­la še­le pet dni pred stav­ko. Pre­kli­ca­la je svo­jo od­lo­či­tev o od­po­ve­di ko­lek­tiv­ne po­god­be ter s tem ure­sni­či­la eno in edi­no zah­te­vo sin­di­ka­ta. Kot smo že po­ro­ča­li, se bo­sta se­daj obe stra­ni spet za­če­li po­ga­ja­ti o pe­šči­ci še od­pr­tih vpra­šanj, ki jih v dol­gem, dve­le­tnem ob­do­bju, v ka­te­rem po­sku­ša­jo pre­no­vi­ti pod­je­tni­ško ko­lek­tiv­no po­god­bo, še ni­sta do­re­kli.

Se pa vse­e­no po­sta­vlja vpra­ša­nje, za­kaj je upra­va ko­rak na­zaj sto­ri­la še­le tik pred stav­ko. V svo­ji ne­o­maj­no­sti, da pri­ti­sku sin­di­ka­ta ne po­pu­sti, je bi­la vi­de­ti ze­lo su­ve­re­na. Če­prav je gro­žnja s stav­ko že za­vo­ljo dru­gih po­slov­nih do­god­kov v Go­re­nju pri­šla vse prej kot v pra­vem ča­su. Go­re­nje je bi­lo na­mreč v po­stop­ku zbi­ra­nja po­nudb po­ten­ci­al­nih stra­te­ških par­tner­jev. Ven­dar jih spr­va tu­di to ni omeh­ča­lo. Prej­šnji te­den pa so spo­ro­či­li, da so pre­je­li šti­ri po­nud­be stra­te­ških par­tner­jev, ki se za­ni­ma­jo za vstop v Go­re­nje (vsi pri­ha­ja­jo iz Azi­je in vsi de­lu­je­jo v is­ti pa­no­gi kot Go­re­nje). Ko­mu bo­do do­vo­li­li skrb­ni pre­gled, naj bi spo­ro­či­li še v tem te­dnu.

Ali je bil to ra­zlog, da je upra­va po­pu­sti­la sin­di­ka­tu? Upra­va vztra­ja, da je to sto­ri­la le za­to, da po­spe­ši po­ga­ja­nja o no­vi ko­lek­tiv­ni po­god­bi. Se­daj bo­do v do­brem me­se­cu dni (do 20. apri­la) do­re­kli vse od­pr­te po­stav­ke gle­de do­pu­stov, vi­ši­ne re­gre­sov, ju­bi­lej­nih na­grad ... Rav­no to­li­ko dni pa je v Go­re­nju vi­se­la gro­žnja stav­ke. Hi­po­te­tič­no re­če­no, bi to­rej no­vo pod­je­tni­ško po­god­bo v ča­su, ko sta obe stra­ni vztra­ja­li na svo­jih bre­go­vih, že lah­ko ime­li pod stre­ho.

Vr ednost s l oven­ske­ga iz­vo­za se je ja­nu­ar­ja na le­tni rav­ni okre­pi­la za 13,6 od­stot­ka na 2,4 mi­li­jar­de evrov, med­tem ko se je vre­dnost uvo­za po­ve­ča­la za 12,5 od­stot­ka na 2,3 mi­li­jar­de evrov. Pre­se­žek v bla­gov­ni me­nja­vi v ja­nu­ar­ju je bil ustvar­jen pe­to le­to za­po­red in je le­tos do­se­gel 37 mi­li­jo­nov evrov. Po­kri­tost uvo­za z iz­vo­zom je bi­la ja­nu­ar­ja 101,6-od­sto­tna, ja­nu­ar­ski pre­se­žek pa je bil pred­vsem po­sle­di­ca pre­sež­ka pri tr­go­va­nju z dr­ža­va­mi čla­ni­ca­mi EU.

Slo­ve­ni­ja je ja­nu­ar­ja v čla­ni­ce EU iz­vo­zi­la za 1,9 mi­li­jar­de evrov bla­ga, kar je za 15,1 od­stot­ka več kot ja­nu-

Nih­če pa ni ob ve­se­lem do­god­ku pre­kli­ca stav­ke iz­po­sta­vil, da je upra­va le dan pred skle­ni­tvi­jo spo­ra­zu­ma o od­po­ve­di stav­ke de­lav­ce po­zi­va­la, naj se pod­pi­še­jo, da stav­ke ne pod­pi­ra­jo in bo­do v za­me­no do­bi­li "pla­ča­no stav­ko". "Men­da sta le dva to tu­di de­jan­sko pod­pi­sa­la, vsi dru­gi smo osta­li eno­tni," pri­po­ve­du­je eden od za­po­sle­nih. "Si­cer so ne­ka­te­ri že sko­raj klo­ni­li za­ra­di stra­hu, da bo­do si­cer iz­gu­bi­li de­lo, ker so za­po­sle­ni le za do­lo­čen čas," do­da­ja. De­lav­ci, ki so vče­raj (dru­gi pa bo­do še da­nes) na zbo­rih de­lav­cev po­slu­ša­li skle­pne Tu­di v Pre­mo­gov­ni­ku Ve­le­nje so se mi­nu­le me­se­ce bli­ža­li stav­ki. In kot je rav­no vče­raj spo­ro­čil sin­di­kat SDRES, ki je stav­ko na­po­ve­dal, po pe­tih po­ga­jal­skih sre­ča­njih še ni­so nič kaj bliž­je do­go­vo­ru. Še več. "Od­sto­pa­nja po­slo­vod­stva od pre­dla­ga­ne­ga so­ci­al­ne­ga spo­ra­zu­ma so pre­ve­li­ka in po mne­nju stav­kov­ne­ga od­bo­ra ne­spre­je­mlji­va," so spo­ro­či­li iz sin­di­ka­ta SDRES in na­po­ve­da­li, da se bo­do v na­sle­dnjih dneh sku­paj z za­po­sle­ni­mi do­go­vo­ri­li o no­vih ukre­pih v smi­slu sto­pnje­va­nja sin­di­kal­nih ak­tiv­no­sti. Naj­bolj oči­tna raz­li­ka med Go­re­njem in Pre­mo­gov­ni­kom Ve­le­nje je ta, da v Pre­mo­gov­ni­ku de­lu­je­ta dva sin­di­ka­ta, ob tem pa drug dru­ge­ga pri in­di­vi­du­al­nih ak­tiv­no­stih ne pod­pi­ra­ta. Re­če­no eno­stav­ne­je - v Go­re­nju so za­po­sle­ni eno­tni, v Pre­mo­gov­ni­ku pa na dveh bre­go­vih. ar­ja la­ni, od tam pa uvo­zi­la za 1,8 mi­li­jar­de evrov bla­ga, kar na le­tni rav­ni pred­sta­vlja 7,8-od­sto­tno rast. Ja­nu­ar­ski pre­se­žek v bla­gov­ni me­nja­vi pri tr­go­va­nju z dr­ža­va­mi čla­ni­ca­mi uni­je je zna­šal 66,3 mi­li­jo­na evrov in je bil naj­viš­ji v za­dnjih dveh le­tih.

V dr­ža­ve, ki ni­so čla­ni­ce EU, je Slo­ve­ni­ja ja­nu­ar­ja iz­vo­zi­la za 0,5 be­se­de sin­di­ka­ta o od­po­ve­di stav­ke, ve­do po­ve­da­ti še, da je upra­va iz po­ga­jal­ske sku­pi­ne od­slo­vi­la ene­ga naj­tr­ših po­ga­jal­cev na stra­ni upra­ve. Vse to jim da­je upa­nje, da bo­do po­ga­ja­nja v bo­do­če res po­te­ka­la bolj glad­ko.

Ko­li­ko bo v po­ga­ja­njih po­pu­sti­la ena in dru­ga stran, je tre­nu­tno stvar špe­ku­la­cij. Sin­di­kat si­cer v tem tre­nut­ku vo­di z 1:0, obe­nem se lah­ko po­hva­li z ne­ver­je­tno eno­tno­stjo, ven­dar to ne po­me­ni, da no­va pod­je­tni­ška ko­lek­tiv­na po­god­ba ne bo bolj re­strik­tiv­na. "Sta­li­šča gle­de po­sa­me­znih od­pr­tih vpra­šanj bo­sta obe stra­ni raz­či­šče­va­li za po­ga­jal­sko mi­zo in ne prek me­di­jev, za­to o tem ne mo­re­mo in ne že­li­mo da­ja­ti pre­na­glje­nih iz­jav," so spo­ro­či­li iz upra­ve. Red­ko­be­se­den je tu­di sin­di­kat. Edi­no, kar z go­to­vo­stjo ve­do po­ve­da­ti že se­daj, je, da bo no­va pod­je­tni­ška ko­lek­tiv­na po­god­ba ime­la ja­sno za­pi­sa­no, od kdaj in do kdaj ve­lja. Da ji ka­sne­je spet ne bo kdo oči­tal, da je pre­sta­ra. Se­da­nja je na­mreč iz le­ta 1991. mi­li­jar­de evrov bla­ga, kar je bi­lo za 8,2 od­stot­ka več kot ja­nu­ar­ja 2017. Uvoz iz teh dr­žav se je na le­tni rav­ni po­ve­čal za 32,2 od­stot­ka na pol mi­li­jar­de evrov bla­ga. "Glav­ni ra­zlog za to­li­kšno po­ve­ča­nje uvo­za je en­kra­tna ve­čja tran­sak­ci­ja iz sku­pi­ne po­gon­ski stro­ji in na­pra­ve," so po­ja­sni­li na sta­ti­stič­nem ura­du.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Bo­jan Pe­tan ne ra­zu­me, za­kaj se ga ozna­ču­je za taj­ku­na, tu­di vi­so­ki oseb­ni do­hod­ki - v le­tu 2009 je dnev­no za­slu­žil 1680 evrov bru­to - se mu ne zdi­jo spor­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.