Naj­ce­nej­ša sta Gi­nex in Ko­stak

Za nad­gra­dnjo ma­ri­bor­ske že­le­zni­ške po­sta­je so pri­spe­le tri po­nud­be

Vecer - - MARIBOR -

Od­ve­tni­ki, ki za­sto­pa­jo slo­ven­ske oško­do­van­ce v tož­bah zo­per av­strij­ske­ga upra­vljav­ca hi­dro­e­lek­trarn na Dra­vi Ver­bund, pre­dla­ga­jo na­da­lje­va­nje ka­zen­ske­ga po­stop­ka v Av­stri­ji, spo­ro­ča­jo iz od­ve­tni­ške pi­sar­ne Grilc-Vo­uk-Škof v Ce­lov­cu. Dr­žav­no to­žil­stvo v Ce­lov­cu je na­mreč po več­le­tnih pre­i­ska­vah ko­nec ja­nu­ar­ja uki­ni­lo po­sto­pek zo­per vse od­go­vor­ne ose­be druž­be Ver­bund.

"V ute­me­lji­tvi to­žil­stvo na­va­ja, da po­sa­me­znim za­po­sle­nim ni mo­žno ni­če­sar oči­ta­ti, ker so rav­na­li skla­dno z ve­ljav­ni­mi smer­ni­ca­mi za obra­to­va­nje in nad­zor hi­dro­e­lek­trarn. Prav ta­ko pa po mne­nju dr­žav­ne­ga to­žil­stva ni mo­žno ni­če­sar oči­ta­ti pri­stoj­nim iz­ve­den­cem, češ da na osno­vi de­se­tle­tnih iz­ku­šenj ni­so ime­li po­vo­da dvo­mi­ti, da so ve­ljav­ne smer­ni­ce ustre­zne," pi­še­jo v od­ve­tni­ški pi­sar­ni. Re­s­da so od­go­vor­ni sle­di­li pra­vi­lom in na­vo­di­lom, ki ve­lja­jo v Av­stri­ji, a so bi­la že ta na­pač­na. Iz­ve­den­sko mne­nje Ste­pha­na The­o­bal­da, iz­de­la­no v okvi­ru ka­zen­ske­ga po­stop­ka, na­mreč iz­po­sta­vlja, da smer­ni­ce za obra­to­va­nje in nad­zor hi­dro­e­lek­trarn za po­sa­me­zne hi­dro­e­lek­trar­ne ob re­ki Dra­vi ni­so bi­le ustre­zne, Av­stri­ja je po po­pla­vah te tu­di spre­me­ni­la.

"De­lo­ma so di­rek­ti­ve na­mreč ce­lo iz ča­sa pred dru­go sve­tov­no voj­no in to­rej zda­leč ne od­go­var­ja­jo da­na­šnje­mu teh­nič­ne­mu stan­dar­du, ne upo­šte­va­jo spre­memb pod­ne­bja, ki vpli­va­jo na reč­ne do­to­ke, prav ta­ko je ve­dno več ek­s­tre­mnih vre­men­skih po­ja­vov," tr­di­jo v od­ve­tni­ški druž­bi Grilc-Vo­uk-Škof, kjer upa­jo, da bo de­žel­no so­di­šče po­pra­vi­lo od­lo­či­tev dr­žav­ne­ga to­žil­stva. (ank)

Je pa zna­no, da bo ko­lod­vor po pre­no­vi do­bil po­pol­no­ma no­vo po­do­bo. Na­me­sto dveh pe­ro­nov bo­do po no­vem tri­je, avla bo sa­ni­ra­na in oja­ča­na s kar­bon­ski­mi la­me­la­mi, prav ta­ko pod­hod do pe­ro­nov, saj bo­do pro­ge po pre­no­vi omo­go­či­le ve­čjo no­sil­nost kom­po­zi­cij, tu­di ve­čje hi­tro­sti vla­kov. Ob­sto­je­če sto­pni­ce iz pod­ho­da do pe­ro­nov bo­do po­ru­še­ne, na pe­ro­ne bo­do po­tni­ki po no­vem do­sto­pa­li po te­ko­čih sto­pni­cah ozi­ro­ma z dvi­ga­li. Prav ta­ko bo olaj­šan do­stop po­tni­kom z ve­li­ko pr­tlja­ge in funk­ci­o­nal­no ovi­ra­nim lju­dem, saj bo zgra­je­na no­va klan­či­na pre­ko ob­sto­je­čih sto­pnic, ki bo po­ve­za­la par­ki­ri­šče pred po­sta­jo s pod­ho­dom.

Ob­no­vlje­ni in po­dalj­ša­ni pod­hod bo omo­go­čil tu­di do­da­tno po­ve­za- Ma­ri­bor­ski ko­lod­vor bo po pre­no­vi do­bil po­pol­no­ma no­vo po­do­bo. vo pro­ti me­stni če­tr­ti Me­lje, pro­ti kri­ži­šču Melj­ske ce­ste i n In­du­strij­ske uli­ce. Hkra­ti z ome­nje­nim bo­do nad­gra­di­li ozi­ro­ma za­me­nja­li tu­di ti­re in tir­ne na­pra­ve, ve­lik del in­ve­sti­ci­je pa pred­sta­vlja še nad­gra­dnja si­gnal­no­var­no­stnih in te­le­ko­mu­ni­ka­cij­skih na­prav ter sa­na­ci­ja objek­tov in ele­k­trič­nih in­šta­la­cij, vključ­no z vo­z­no mre­žo.

Ker bo po pre­no­vi ve­či­na to­vor­ne­ga pro­me­ta opra­vlje­na na Po­sta­ji Te­zno, bo­do pre­no­vi­li tu­di to. Ve­čji del in­ve­sti­ci­je na Te­znem bo na­me­njen nad­gra­dnji ti­rov, ta­ko da bo­do omo­go­ča­li ve­čje hi­tro­sti in na­me­sto se­da­njih 20 ton na os omo­go­ča­li no­sil­nost 22,5 to­ne na os.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.