Mi­ni­ster za po­moč za­dol­žil ura­dni­ka

Gor­nje­rad­gon­ska pod­je­tja so v odlič­ni for­mi, že­li­jo se raz­vi­ja­ti, a tre­nu­tno za to ni pro­sto­ra. Ob­či­na že­li do par­cel z me­nja­vo ze­mljišč druž­be Slo­ven­ski dr­žav­ni goz­do­vi

Vecer - - POMURJE - Žu­pan Roj­ko na­po­ve­du­je no­vo obr­tno co­no v de­se­tih le­tih S se­li­tvi­jo tu­di do pro­sto­ra za sta­no­va­nja in ho­tel Mi­ni­ster Ži­dan vi­di več po­ti

Za­dnje de­ja­nje Ve­stni­ko­ve­ga tek­mo­va­nja v šnop­su je bi­lo v pe­tek v sa­lo­nu Mur­ska re­pu­bli­ka v ho­te­lu Zvez­da v Mur­ski So­bo­ti. Za zma­go­val­ni na­slov se je po­me­ri­lo 47 naj­bolj­ših, ki so se na sed­mih pred­tek­mo­va­njih iz­med sku­pno 571 so­de­lu­jo­čih pre­bi­li v fi­na­le. Kom­bi­na­ci­ja zna­nja in sre­če se je naj­bo­lje iz­šla Mi­la­nu Ni­der­lu iz Ge­de­rov­cev, ki se je v fi­na­lu spo­pa­del z znan­cem Vla­dom Šbülom iz Ska­kov­cev.

Par­ti­jo sta za­če­la toč­no opol­no­či 10. mar­ca, na dan 40 mu­če­ni­kov. Po enem naj­kraj­ših fi­nal­nih dvo­bo­jev, ki je tra­jal zgolj 22 mi­nut, je Ni­derl Šbüla pre­ma­gal z 2:0. Ve­stni­kov kralj šnop­sa 2018 je ta­ko do­mov od­ne­sel mo­tor­no ža­go in ko­sil­ni­co na nit­ki v vre­dno­sti ti­soč evrov, ki ju je po­da­ri­lo pod­je­tje Turo­po­lje. "Ža­ga gre na Po­hor­je k bru­na­ri­ci, ko­sil­ni­ca pa do­mov. Jaz sem ze­lo ve­sel, ni­sem pa pre­pri­čan, ali bo tu­di že­na, ko ji bom z no­vo ko­sil­ni­co po­ko­sil vse ro­že," je sme­je de­jal Ni­derl.

Dru­gi naj­bolj­ši je bil Vla­do Šbül iz Ska­kov­cev, ki Ni­der­lu ni za­me­ril, da mu je pri­za­de­jal po­raz, saj se po­zna­ta dol­go, a še ni­ko­li prej ni­sta sku­paj igra­la kart. "Vem, da je ze­lo do­ber igra­lec in da ve­li­ko kar­ta, v na­spro­tju z ma­no," je de­jal Šbül. Za dru­go me­sto je do­bil bon v vre­dno­sti 600 evrov pod­je­tja Ar­pis iz Len­da­ve.

Ze­lo na­tanč­no raz­la­go igre s kar­ta­mi ima tre­tje­u­vr­šče­ni An­ton La­po­ši s Ti­ši­ne, za ka­te­re­ga je bi­lo Ve­stni­ko­vo tek­mo­va­nje že če­tr­to le­tos, na ka­te­rem se je uvr­stil med pr­ve tri. "S pe­ti­mi šti­hi mo­raš zbra­ti do­volj točk, da zma­gaš," se na­sve­ta, ki ga je sli­šal v mla­do­sti, spo­mi­nja La­po­ši. "Še­st­de­set od­stot­kov uspe­ha je od­vi­sne­ga od te­ga, ka­kšne kar­te do­biš v ro­ke, dvaj­set od­stot­kov je od­vi­sno od sre­če, dvaj­set pa od te­ga, ko­li­ko si s te­mi kar­ta­mi upaš tve­ga­ti." La­po­ši, ki je bil s tre­tjim me­stom ze­lo za­do­vo­ljen, je do­mov od­ne­sel bon v vre­dno­sti 300 evrov Do­ma­če tr­go­vi­ne Tuš Ko­cet iz Len­da­ve.

Na­gra­jen je bil tu­di če­tr­to­u­vr­šče­ni igra­lec šnop­sa Ven­če­slav Co­pot iz Odran­cev. Ho­tel Zvez­da iz Mur­ske So­bo­te mu je po­da­ril bon v vre­dno­sti 100 evrov. (aga)

Rad­gon­sko go­spo­dar­stvo po­ka po ši­vih. Pa ne v ne­ga­tiv­nem smi­slu, ve­čja pod­je­tja v re­gi­ji se na­ha­ja­jo pred po­memb­ni­mi i nvest i cij­ski­mi ci­kli, a se pri tem so­o­ča­jo s te­ža­vo - ni­ma­jo pro­sto­ra. Za­to so di­rek­tor­ji ne­ka­te­rih pod­je­tij sku­paj usta­no­vi­li ini­ci­a­ti­vo, ki si pri­za­de­va za ši­ri­tev in­du­strij­ske co­ne v Me­leh.

"Ima­mo de­lo, lju­di in ma­te­ri­al, ni­ma­mo pa kje de­la­ti," pra­vi Vla­do Roj­ko, pred­se­dnik gor­nje­rad­gon­ske ob­moč­ne obr­tno-pod­je­tni­ške zbor­ni­ce. "Ču­ti­mo se ute­snje­ne, go­spo­dar­stvo se ne mo­re ši­ri­ti, v ži­vlje­nju pa ni rav­ne čr­te, lah­ko greš sa­mo nav­zgor ali pa nav­zdol." Tu­di žu­pan Gor­nje Rad­go­ne Sta­ni­slav Roj­ko pra­vi, da je konč­ni cilj, za ka­te­re­ga si pri­za­de­va­jo v ob­či­ni, raz­šir­je­na in­du­strij­ska co­na, kjer se bo do­da­tno za­po­sli lo do tri ti­soč lju­di. Pod­je­tja v ob­sto­je­či obr­tni co­ni v Me­leh, ki je v za­dnjih le­tih že pod­vo­ji­la svo­je ka­pa­ci­te­te, jih že za­po­slu­je­jo to­li­ko. "To so na­še sa­nje, za­če­li bo­mo ta­ko, da po­zi­da­mo ti­sto, kar sme­mo." No­va ze­mlji­šča že­li ob­či­na do­bi­ti z od­ku­pi ali z me­nja­va­mi. V pri­ho­dno­sti že­li­jo go­spo­dar­stvu na­me­ni­ti ves pro­stor, ki se raz­te­za od po­slov­ne stav­be av­to­pre­vo­z­ni­štva Roj­ko do nek­da­nje­ga Mu­ri­ne­ga obra­ta v Čre­šnjev­cih, v ka­te­rem da­nes de­lu­je pod­je­tje Ode­lo. To je po mne­nju Roj­ka ure­sni­člji­vo v de­se­tih le­tih, ime­no­va­li so že tu­di čla­ne ob­čin­ske pro­jek­tne sku­pi­ne za re­ši­tev te te­ža­ve. V ob­či­ni pa se ozi­ra­jo tu­di po vno­vič­ni vzpo­sta­vi­tvi že­le­zni­ške po­ve­za­ve s so­se­dnjo Av­stri­jo.

Prav ta­ko so že za­če­li po­sto­pek spre­mem­be pro­stor­skih na­čr­tov, od sku­pno 14 hek­tar­jev ze­mljišč, ki so pred­vi­de­na za po­zi­da­vo, jih je 8,5 hek­tar­ja v dr­žav­ni la­sti, za­to so druž­bi Slo­ven­ski dr­žav­ni goz­do­vi pre­dla­ga­li me­nja­vo z ob­čin­ski­mi ze­mlji­šči ob re­ki Mu­ri. Z no­vim ob­čin­skim pro­stor­skim na­čr­tom že­li­jo za stavb­na raz­gla­si­ti tu­di kme­tij­ska ze­mlji­šča, ki ni­so za­zi­dlji­va, pri tem ra­ču­na­jo, da bo kme­tij­sko mi­ni­str­stvo ime­lo po­sluh za nji­ho­ve zah­te­ve. Eden od glav­nih po­bu­dni­kov ini­ci­a­ti­ve je An­ton Mla­kar iz druž­be Var, ki ima 86 za­po­sle­nih. Gre za ra­zvoj­no na­rav­na­no pod­je­tje, v ka­te­rem de­la­jo naj­več za av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo. "Sko­raj ni av­to­mo­bi­la v Evro­pi, v ka­te­rem ne bi bi­lo vgra­je­ne vsaj ene na­še ko­vin­ske kom­po­nen­te." Druž­ba ima na­ro­či­la že do le­ta 2027. "Ima­mo pro­blem, ker smo ume­šče­ni v me­stno sre­di­šče, ob­sto­je­ča lo­ka­ci­ja pa nam ne omo­go­ča že­le­ne­ga ra­zvo­ja, če se ne bo­mo ši­ri­li, bo­mo za­če­li sta­gni­ra­ti, manj­ša­li se bo­do tu­di na­ši pri­hod­ki." Kot pra­vi, jih po­slov­ni par­tner­ji iz Mer­ce­de­sa in Au­di­ja že da­nes ob obi­sku spra­šu­je­jo, kje so nji­ho­vi po­ten­ci­a­li za ši­ri­tev. "Ne­kaj ča­sa bo­mo še lah­ko ka­za­li ti­sti gozd, po­tem pa to več ne bo šlo." Mla­kar še iz­po­sta­vlja, da bi se s se­li­tvi­jo Var­ja iz sre­di­šča Gor­nje Rad­go­ne spro­stil pro­stor, na ka­te­rem je pred­vi­de­na gra­dnja po­slov­no-sta­no­vanj­ske so­se­ske.

Bran­ko Še­ru­ga pri­ha­ja iz druž­be Elrad In­ter­na­ti­o­nal, ki ima v Gor­nji Rad­go­ni 520 za­po­sle­nih. Ukvar­ja­jo se s pro­i­zvo­dnjo ele­k­tron­skih sklo­pov za raz­lič­ne konč­ne iz­del­ke, med nji­ho­vi­mi kup­ci so druž­be zve­ne­čih imen, kot so Bo­sch, Mi­e­le in Hu­sqvar­na. Le­tos bo­do za­če­li usta­na­vlja­ti tu­di pod­je­tje v Me­hi­ki. Prav ta­ko le­tos pri­ča­ku­je­jo zgo­do­vin­sko, 40- od­sto­tno rast pri­hod­kov, kar bo po­me­ni­lo oko­li 160 mi­li­jo­nov evrov le­tne­ga pri­li­va ob kon­cu le­ta. "Mo­ra­mo se ši­ri­ti ze­lo hi­tro in ne že­li­mo si, da bi mo­ra­li ši­ri­tev iz­va­ja­ti kje dru­gje," pra­vi Še­ru­ga.

Tu­di v Rad­gon­skih go­ri­cah, ki jih vo­di Bo­rut Cvet­ko­vič, že de­se­tle­tje raz­mi­šlja­jo o se­li­tvi na no­vo lo­ka­ci­jo. "Na eni stra­ni smo ome­je­ni s spo­me­ni­škim var­stvom, na dru­gi stra­ni pa z vo­do­var­stve­nim ob­mo­čjem. Tu­di mi smo pre­so­di­li, da bi bi­la za nas naj­bolj­ša re­ši­tev se­li­tev v in­du­strij­sko co­no v Me­leh," pra­vi Cvet­ko­vič, ki do­da­ja, da bi s se­li­tvi­jo iz sre­di­šča Gor­nje Rad­go­ni omo­go­či­li, da Jur­ko­vi­če­va uli­ca po­sta­ne pe­šco­na in re­pre­zen­ta­tiv­ni del Gor­nje Rad­go­ne. "V se­da­njih pro­sto­rih bi lah­ko ure­di­li to, kar da­nes Gor­nji Rad­go­ni manj­ka, in si­cer ho­tel." Ši­ri­tve si že­li­jo tu­di v Ode­lu, ven­dar kot po­u­dar­ja di­rek­tor Da­vo­rin Do­boč­nik, se za­ta­kne pri oko­li­ških ze­mlji­ščih, ki so kme­tij­ska. Druž­ba v tur­ški la­sti s se­de­žem v Pre­bol­du, ki prav ta­ko de­la za av­to­mo­bil­sko in­du­stri­jo - pro­i­zva­ja­jo av­to­mo­bil­ske lu­či, si­cer le­tos pri­ča­ku­je kar 200 mi­li­jo­nov evrov pro­me­ta, od te­ga 12 mi­li­jo­nov evrov v gor­nje­rad­gon­skem obra­tu, kjer za­po­slu­je­jo 60 oseb.

Pred­stav­ni­ki ome­nje­nih pod­je­tij so po­bu­do pred­sta­vi­li tu­di kme­tij­ske­mu mi­ni­stru in pod­pred­se­dni­ku vla­de De­ja­nu Ži­da­nu, ki pri tem po­u­dar­ja, da se 70 od­stot­kov slo­ven­ske­ga BDP ustva­ri z iz­vo­zom, od ka­te­re­ga gre 80 od­stot­kov na tr­ge Evrop­ske uni­je. Sam pra­vi, da mo­ra­jo slo­ven­ska pod­je­tja do­bi­ti tu­di mo­žnost de­la­ti na dru­gih tr­gih, pred­vsem v Azi­ji in Ru­si­ji. Za re­ši­tev te­žav rad­gon­skih go­spo­dar­stve­ni­kov vi­di več po­ti, ena od njih je že ome­nje­na me­nja­va ze­mljišč, tam, kjer je to mo­žno. Dru­ge po­ti po nje­go­vih be­se­dah omo­go­ča tu­di za­kon o spod­bu­ja­nju in­ve­sti­cij, ki bo za­čel ve­lja­ti v le­to­šnjem le­tu. Kot pra­vi, je za pro­jekt rad­gon­ske obr­tne co­ne na mi­ni­str­stvu že za­dol­žil ura­dni­ka, na ka­te­re­ga se bo­do lah­ko pred­stav­ni­ki pod­je­tij in ob­či­ne obra­ča­li v zve­zi z re­še­va­njem si­tu­a­ci­je.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

S se­li­tvi­jo ne­ka­te­rih pod­je­tij iz sre­di­šča me­sta bi v Gor­nji Rad­go­ni spro­sti­li me­sto za no­ve vse­bi­ne, tu­di za no­va sta­no­va­nja.

Fo­to: Ro­bert KOVAČ

Naj­bolj­ši igral­ci v fi­na­lu (od le­ve): Vla­do Šbül iz Ska­kov­cev, Mi­lan Ni­derl iz Ge­de­rov­cev, An­ton La­po­ši s Ti­ši­ne in Ven­če­slav Co­pot iz Odran­cev

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.