Šest Slo­ven­cev bo - po­bi­ra­lo drob­ti­ni­ce

Že pred Are­jem je ve­či­na na­slo­vov od­da­na. Fi­na­le bo tu­di ge­ne­ral­ka za sve­tov­no pr­ven­stvo čez le­to dni, ko bo na­sto­pi­la tu­di Il­ka Štu­hec

Vecer - - ŠPORT - Kra­lje­vi par: Shi­ffri­no­va in Hir­scher Slo­ven­ci brez di­na­mi­ta In ko­li­ko to zne­se v evrih?

Vsve­tov­nem po­ka­lu alp­ske­ga smu­ča­nja se pri­pra­vlja­jo na za­dnje de­ja­nje se­zo­ne. Na Šved­skem bo­do v na­sle­dnjih dneh opra­vi­li tu­di ge­ne­ral­ko za sve­tov­no pr­ven­stvo 2019. In če se dan po ju­tru po­zna, bo­do v Are­ju pri­ho­dnje le­to ime­li kar ne­kaj te­žav - vče­raj so mo­ra­li pr­vi tre­ning smu­ka od­po­ve­da­ti, ta­ko žen­ski kot mo­ški. A v mar­cu se v osr­čju Skan­di­na­vi­je ne bo­ji­jo dol­go­traj­ne­ga sla­be­ga vre­me­na. Son­ce je že zo­pet na ne­bu, tem­pe­ra­tu­re se dvi­ga­jo ... Vre­me se bo že da­nes umi­ri­lo in tek­mo­val­ni dne­vi ko­nec te­dna bo­do po­te­ka­li v le­pem, sonč­nem vre­me­nu s tem­pe­ra­tu­ra­mi, ki bo­do ma­lo pod ni­člo - ide­al­ne. Tu­di ve­ter, ki je vče­raj še pi­hal z mo­čjo 8,1 me­tra na se­kun­do, se bo une­sel. Na 110-cen­ti­me­tr­ski sne­žni ode­ji bo­do na vi­ši­nah do 1271 me­trov pri­pra­vi­li lep za­klju­ček sve­tov­ne­ga po­ka­la. V se­zo­ni sta go­spo­da­ri­la dva smu­čar­ja - Ame­ri­čan­ka Mi­ka­e­la Shi­ffrin in Av­stri­jec Mar­cel Hir­scher. Oba sta si pred­ča­sno za­go­to­vi­la na­slo­va sku­pne­ga zma­go­val­ca, Hir­scher še na­slo­va sla­lom­ske­ga in ve­le­sla­lom­ske­ga pr­va­ka, Shi­ffri­no­va pa na­slov sla­lom­ske kra­lji­ce.

DPre­o­sta­lim tek­mo­val­cem sta pu­sti­la drob­ti­ni­ce. Z ve­li­ko žli­co jih bo­do v hi­trih di­sci­pli­nah po­spra­vi­li Nor­ve­ža­ni. Se­dem let jih že nih­če ni vr­gel s pre­sto­la v su­per­ve­le­sla­lo­mu. Kje­til Jan­srud je na­sle­dil Sv­in­da­la in Kil­de­ja. 35-le­tni ve­te­ran Sv­in­dal bo v smuku po­sku­šal na­do­me­sti­ti 60 točk za­o­stan­ka za Švi­car­jem Be­a­tom Fe­u­zem, ki je naj­re­snej­ši kan­di­dat za ma­li kri­stal­ni glo­bus v kra­lje­vski di­sci­pli­ni. vi­ga­nje ute­ži se je kot špor­tna di­sci­pli­na za­če­lo uve­lja­vlja­ti le­ta 1860, le­ta 1891 je bi­lo v Lon­do­nu pr­vo sve­tov­no pr­ven­stvo. Tu­di pri nas ima ta olim­pij­ski šport bo­ga­to zgo­do­vi­no, z zla­ti­mi čr­ka­mi se je va­njo vpi­sal Ce­ljan Jo­že Uran­kar, ki je edi­ni z na­sto­pom na olim­pij­skih igrah; le­ta 1972 je v Mün­ch­nu v ka­te­go­ri­ji do 82,5 kg 15. me­sto. Omem­be vre­den je še do­se­žek Ve­le­nj­ča­na Fran­ca Me­lan­ška, če­tr­to me­sto na sre­do­zem­skih igrah v Spli­tu le­ta 1979 v ka­te­go­ri­ji do 110 kg. Žen­ske, do 58 kg: Na­stas­ja Šte­sl ( Je­klo); do 63 kg: Ne­ža Ri­ba­rič (Olim­pi­ja); do 69 kg: Pe­tra Pa­vlič (Dom­ža­le); do 75 kg: Ha­na Mo­lan; mo­ški, do 62 kg: Go­ran De­čman (oba Re­e­bok Cross­fit Lju­blja­na); do 69 kg: Mi­tja Po­trč (Le­ve­lUp); do 77 kg: Si­mon Pol­šak ( Je­klo); do 85 kg: Ma­tjaž Er­ja­vec (Olim­pi­ja); do 94 kg: Žan Kro­flič (Ce­lje); do 105 kg: Ži­ga Šu­en; nad 105 kg: Bo­jan Ju­stin (oba Olim­pi­ja).

Pri de­kle­tih je ne­ko­li­ko več ne­znank. Boj za glo­bu­se še po­te­ka v obeh hi­trih di­sci­pli­nah in ve­le­sla­lo­mu. Za na­ziv kra­lji­ca smu­ka se po­te­gu­je­jo Ita­li­jan­ka So­fia Go­ggia (429 točk), Ame­ri­čan­ka Lin­dsey Vonn (406) in Ti­na We­i­ra­ther iz Li­e­ch­ten­ste­i­na (358). Smu­ka­ško kro­no je la­ni osvo­ji­la Il­ka Štu­hec, ki pa je le­to­šnjo se­zo­no iz­pu­sti­la za­ra­di po­škod­be ko­le­na. Okre­va­nje je kon­ča­no, dr. Fri­e­drich je bil ob za­dnjem pre­gle­du v Švi­ci za­do­vo­ljen, in Ma­ri­bor­čan­ka bo v na­sle­dnjih dneh v Are­ju, kjer si bo kot go­stja ogle­da­la pri­zo­ri­šče sve­tov­ne­ga pr­ven­stva, na ka­te­rem na­me­ra­va obra­ni­ti na­slov sve­tov­ne pr­va­ki­nje. "Ve­se­la sem, da sem lah­ko tu­kaj in da bom so­de­lo-

"Po Jo­že­tu Uran­kar­ju ni­smo ime­li več kan­di­da­ta za olim­pij­ske igre, če­prav se je ta šport pri nas do­bro raz­vi­jal. Po­ja­vi­li so se ne­ka­te­ri obe­tav­ni tek­mo­val­ci, a ker ni bi­lo ustre­znih raz­mer, no­be­ne­mu na­do­bu­dne­žu ni uspel pre­boj med evrop­sko ali sve­tov­no eli­to," je ob ro­bu dr­žav­ne­ga pr­ven­stva, ki je ob kon­cu te­dna po­te­ka­lo v ŠC Draš pod Po­hor­jem, po­ja­snil Ve­le­nj­čan Jo­že Za­lu­ber­šek, eden naj­ve­čjih po­zna­val­cev te­ga špor­ta pri nas in v sve­tu, saj je de­ja­ven tu­di na med­na­ro­dnem po­dro­čju. Gle­de pri­ho­dno­sti v Slo­ve­ni­ji je op­ti­mist: "De­lu­je se­dem klu­bov, va­la na ogle­du smu­ka­ške pro­ge. Vi­de­ti jo iz pr­ve ro­ke je ze­lo po­memb­no," je 27-le­tni­ca spo­ro­či­la s se­ve­ra. V Are­ju bo na­sto­pi­lo šest Slo­ven­cev. Med de­kle­ti bo­do šle na pro­ge Ana Drev, Me­ta Hro­vat, Ana Bu­cik in Ma­ru­ša Ferk. To so na­ša "vraž­ja de­kle­ta" pri­ho­dno­sti, med ka­te­re šte­je­mo tu­di po­ško­do­va­no in od­so­tno Ti­no Rob­nik. V tej se­zo­ni so tek­mo­va­le ze­lo so­li­dno, a no­be­na še ne po­se­ga v boj za me­da­lje. No­be­ne ni ni­ti med eli­tno sed­me­ri­co. Še naj­viš­je, na de­ve­tem me­stu, je tre­nu­tno v ve­le­sla­lo­mu 32-le­tna ve­te­ran­ka Ana Drev.

Se je pa med eli­to pre­bil Žan Kra­njec, še­sti ve­le­sla­lo­mist se­zo­ne. Med 25 naj­bolj­ših v po­sa­me­znih di­sci­pli­nah se je do fi­na­la pre­bil še Mar­tin Ča­ter v smuku. Naj­ve­čje raz­o­ča­ra­nje je na za­dnjem smuku re­dne­ga de­la se­zo­ne do­ži­vel Bo­štjan Kli­ne in ostal brez fi­na­la, bo pa Ma­ri­bor­čan na­sle­dnjih šti­ri­najst dni vse­e­no pre­ži­vel na Šved­skem, kjer ga ča­ka­jo tre­nin­gi in te­sti­ra­nje opre­me. Naj­bolj­ši so tu­di naj­bo­ga­tej­ši. Vsi za­služ­ki v alp­skem smu­ča­nju ni­so jav­ni; ve­mo sa­mo za na­gra­de s tek­mo­vanj, ko mo­ra­jo pri­re­di­te­lji ustva­ri­ti vsaj 85.000 evrov vre­den na­gra­dni sklad. V tej se­zo­ni je naj­več za­slu­ži­la Shi­ffri­no­va - 560 ti­soč evrov. Ka­ko uspe­šna je bi­la, po­ve po­da­tek, da je dru­go­u­vr­šče­na Švi­car­ka Wen­dy Hol­de­ner zbra­la vse­ga 213 ti­soč. Ame­ri­čan­ka je bi­la uspe­šnej­ša tu­di od Mar­ce­la Hir­scher­ja - 530 ti­soč evrov. Za njim je v mo­ški kon­ku­ren­ci "več­no dru­gi" Nor­ve­žan He­nrik Kri­sto­ffer­sen z 276 ti­soč evri. To­li­ko, kot so za­slu­ži­li z na­gra­da­mi, so v smu­čar­ski ka­ra­va­ni "vre­dni" tu­di Slo­ven­ci: na 34. me­stu je z 22 ti­soč evri naj­u­spe­šnej­ši Kra­njec, pri de­kle­tih s 17 ti­soč evri 36. Ana Bu­cik. Sle­di­jo mla­da Kranj­sko­gor­čan­ka Me­ta Hro­vat (16.000), Ana Drev (15.000), Ti­na Rob­nik (9600) in Ma­ru­ša Ferk (9300). Pri mo­ških: Mar­tin Ča­ter 10.000 evrov, Bo­štjan Kli­ne 6700, Šte­fan Ha­da­lin 4400, Kle­men Ko­si 3600 in Mi­ha Hro­bat 500 evrov. Če bi šlo le za de­nar, bi se po­sa­me­znim na­šim tek­mo­val­cem ver­je­tno bolj spla­ča­lo po­me­ta­ti ce­ste. A saj ve­mo, da je v špor­tu v ospred­ju vse kaj dru­ge­ga. Sre­da, 10.30: smuk, mo­ški; 12.00: smuk, žen­ske. Če­tr­tek, 10.30: su­per­ve­le­sla­lom, žen­ske; 12.00: su­per­ve­le­sla­lom, mo­ški.

Pe­tek, 16.00: eki­pna tek­ma.

So­bo­ta, 9.45: ve­le­sla­lom, mo­ški, 1. vo­žnja; 12.30: 2. vo­žnja; 10.45: sla­lom, žen­ske, 1. vo­žnja; 13.30: 2. vo­žnja. Ne­de­lja, 9.45: ve­le­sla­lom, žen­ske, 1. vo­žnja; 12.30: 2. vo­žnja; 10.45: sla­lom, mo­ški, 1. vo­žnja; 13.30: 2. vo­žnja. ki so do­bro or­ga­ni­zi­ra­ni, ima­jo stro­kov­no pod­ko­va­ne tre­ner­je in za­to ver­ja­mem v bolj­ši ju­tri. Šte­vi­lo tek­mo­val­cev se iz le­ta v le­to ve­ča, po­hval­no je, da so se špor­ta re­sno lo­ti­la de­kle­ta. Dr­žav­no pr­ven­stvo v Ma­ri­bo­ru je do­kaz, da smo na pra­vi po­ti in da bi Slo­ve­ni­ja v pri­ho­dno­sti spet lah­ko do­bi­la olim­pij­ca."

Pr­ven­stva se je ude­le­ži­lo re­kor­dno šte­vi­lo tek­mo­val­cev. V šti­rih žen­skih in sed­mih mo­ških te­žno­stnih ka­te­go­ri­jah je bi­lo do­se­že­nih kar de­set dr­žav­nih re­kor­dov. "V vzpo­nu ni le šte­vi­lo, am­pak tu­di ka­ko­vost," je po­ve­da­la Ni­na Fin­žgar, ki je na pr­ven­stvu skr­be­la za od­no­se z jav­nost­mi. Tek­mo­va­nje je ob pod­po­ri Zve­ze dvi­ga­nja ute­ži Slo­ve­ni­je iz­pe­lja­lo Špor­tno dru­štvo Le­ve­lUp iz Raz­va­nja, ki de­lu­je tre­tje le­to. Ima­jo 50 čla­nov, od te­ga jih tre­tji­na tek­mu­je, pre­o­sta­li dve pa le va­di­ta. V Dra­šu jih je na­sto­pi­lo 13. "Ve­se­li smo, da je pr­ven­stvo po­te­ka­lo brez­hib­no, in za­do­volj­ni, da so do­bro na­sto­pi­li tu­di na­ši čla­ni," je po­ve­dal pred­se­dnik dru­štva in tre­ner Nejc Šik­man.

Eden iz­med ti­stih, ki so ga raz­ve­se­li­li, je bil Rok Pau­li­nič, ki je v ka­te­go­ri­ji nad 105 kg po­sta­vil no­ve ka­det­ske dr­žav­ne re­kor­de - v po­te­gu je dvi­gnil 87 kg, v sun­ku 102 kg, sku­pno v olim­pij­skem bi­a­tlo­nu pa 189 kg. "S tem špor­tom sem se za­čel re­sne­je ukvar­ja­ti pred do­brim le­tom dni. Pr­va tek­mo­va­nja so mi vli­la do­da­tno vo­ljo. Z na­sto­pi sem ze­lo za­do­vo­ljen. Po­sta­vil sem tri re­kor­de, upam, da ne za­dnjih," je po­ve­dal 16-le­tni Ho­čan. V naj­bolj či­sla­ni ka­te­go­ri­ji do 85 kg se je s pe­tim me­stom iz­ka­zal še en član pri­re­di­te­ljev - Želj­ko Pan­za­lo­vić: "Ze­lo sem za­do­vo­ljen. V po­te­gu sem s 103 kg do­se­gel pri­ča­ko­van re­zul­tat, v sun­ku pa sem s 133 kg iz­bolj­šal oseb­ni re­kord. Tek­mo­va­nje pred do­ma­či­mi na­vi­ja­či mi je vli­lo do­da­tnih mo­či, za­to re­kord ni iz­o­stal."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Žan Kra­njec je tre­nu­tno z na­sko­kom naj­u­spe­šnej­ši slo­ven­ski smu­čar.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Želj­ku Pan­za­lo­viću je do­ma­če ob­čin­stvo vli­lo mo­či za oseb­ni re­kord.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.